?Baebol  i Tijim Wanem?

Buk ya i blong givhan long yu blong yu kasem save long samting we Baebol i talem long ol kwestin olsem, from wanem yumi safa, yumi go wea taem yumi ded, olsem wanem blong gat wan hapi famle, mo plante moa bakegen.

?God i Wantem Se Laef i Olsem Wanem?

Maet yu wantem save from wanem i gat plante trabol long wol. Baebol i tijim se i no longtaem, God bambae i tekemaot sik, ded, mo ol trabol we i mekem yumi safa.

JAPTA 1

?God Hem i Hu?

?God i stap tingbaot yu? Kasem save long ol gudfala fasin blong hem mo wanem we yu mas mekem blong kam fren blong hem.

JAPTA 2

Baebol i Kamaot Long God

?Baebol i save givhan long yu olsem wanem, blong yu winim ol problem? ?From wanem yumi save trastem ol profet tok blong Baebol?

JAPTA 3

?God i Wantem Se Laef Blong Ol Man i Olsem Wanem?

?Laef bambae i olsem wanem long paradaes long niufala wol?

JAPTA 4

?Hu Ya Jisas Kraes?

Faenemaot from wanem Jisas i Mesaea, hem i kam wea, mo olsem wanem hem i wan Pikinini nomo we Jehova i gat.

JAPTA 5

Ransom Sakrefaes Blong Jisas​—Wan Nambawan Presen

?Olsem wanem ransom sakrefaes i pemaot yumi? ?Yumi save kasem wanem blesing from?

JAPTA 6

?Ol Dedman Oli Stap Wea?

Faenemaot wanem we Baebol i talem long saed blong ol dedman mo from wanem ol man oli stap ded.

JAPTA 7

!Ol Dedman Bambae Oli Laef Bakegen!

?Bambae yu luk bakegen ol famle mo ol fren blong yu we oli ded finis? Kasem save long tijing blong Baebol long laef bakegen.

JAPTA 8

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

Plante man oli save Lodsprea. ?Wanem mining blong tok ya se: “Yu mekem Kingdom blong yu i kam”?

JAPTA 9

?En Blong Wol Ya i Klosap?

Tingbaot olsem wanem fasin mo tingting blong ol man raonabaot long yumi, oli soemaot se yumi stap finis long taem ya we i klosap tumas long en blong wol, olsem Baebol i talem.

JAPTA 10

?Baebol i Tijim Wanem Long Saed Blong Ol Enjel?

Baebol i tokbaot ol enjel mo ol rabis spirit. ?Ol spirit man ya oli rili stap? ?Oli save givhan long yumi no spolem yumi?

JAPTA 11

?From Wanem Ol Man Oli Safa?

Plante man oli ting se God nao i mekem ol man oli safa. ?Wanem tingting blong yu? Faenemaot from wanem ol man oli safa, folem samting we God i talem.

JAPTA 12

?Olsem Wanem Blong Kam Fren Blong God?

Yu yu naf blong mekem ol fasin we Jehova i glad long olgeta. Blong talem stret, yu save kam fren blong hem.

JAPTA 13

Laef i Wan Presen We Yumi Mas Respektem

?Wanem tingting blong God long saed blong kilim pikinini long bel, tekem blad blong narafala man, mo laef blong anamol?

JAPTA 14

Yu Save Gat Wan Hapi Famle

Jisas i soemaot lav oltaem. Hemia wan gudfala eksampol blong ol hasban, waef, papa mo mama, mo pikinini. ?Jisas i tijim yumi long wanem?

JAPTA 15

Stret Rod Blong Wosipim God

Tingbaot sikis samting we oli save givhan long yu blong yu luksave skul we i tru.

JAPTA 16

Wosipim God Long Fasin We Hem i Wantem

?Wanem i save mekem i had blong serem bilif blong yumi wetem ol narafala? ?Olsem wanem blong mekem samting ya long kaen fasin?

JAPTA 17

!I Wan Bigfala Blesing Blong Prea!

?God i stap lesin long ol prea blong yu? Blong ansa long kwestin ya, yu mas kasem save long samting we Baebol i talem long saed blong prea.

JAPTA 18

?Bambae Mi Givim Laef Blong Mi Long God Mo Baptaes?

?Wanem ol step we man i mas folem blong kam naf blong baptaes? Kasem save long mining mo stret rod blong baptaes.

JAPTA 19

Stap Klosap Long Jehova

?Olsem wanem yumi save soemaot se yumi lavem God, mo yumi wantem talem tangkiu long hem from ol samting we hem i mekem blong yumi?

Ol Not

Mining blong sam wod mo toktok long buk ya ?Baebol i Tijim Wanem?