Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 6

?Ol Dedman Oli Stap Wea?

?Ol Dedman Oli Stap Wea?

1-3. Taem wan man i ded, ?wanem ol kwestin we yu askem? ?Ol skul oli tijim wanem?

BAEBOL i promes se wan dei, “bambae i no moa gat man i ded.” (Revelesen 21:4) Long Japta 5, yumi lanem se ransom sakrefaes blong Jisas i mekem rod blong yumi save kasem laef blong olwe. Be ol man oli stap ded yet. (Prija 9:5) Taswe, ol man oli stap askem se: ?Ol dedman oli stap wea?

2 Taem wan man we yu lavem hem i ded, yu wantem tumas blong save ansa blong ol kwestin ya: ‘?Hem i go wea? ?Hem i stap safa? ?Hem i save luk mi? Hem i save givhan long mi? ?Bambae mi luk hem bakegen samtaem?’

3 Ol skul oli talem ol defdefren ansa long ol kwestin ya. Sam oli tijim se sipos yu wan gudfala man, bambae yu go long heven, be sipos yu wan rabis man, bambae yu bon long helfaea. Sam oli talem se taem yu ded, bambae sol no spirit blong yu i gohed blong laef samples. Mo sam narafala oli talem se taem yu ded, bambae yu laef bakegen wetem wan defren bodi, maet bodi blong wan anamol no wan man.

4. ?Klosap evri skul i tijim wanem?

4 Ol skul oli tijim plante defdefren samting. Be i gat wan samting we klosap evri skul i tijim. Oli talem se taem man i ded, wan samting i aot long bodi blong hem mo i gohed blong laef samples. ?Olsem wanem? ?Tijing ya i tru?

 ?TAEM MAN I DED HEM I GO WEA?

5, 6. ?Wanem i hapen long man taem hem i ded?

5 Jehova i save wanem i hapen long man taem hem i ded. Hem i talem se, taem man i ded, laef blong hem i finis. Taswe, i no gat wan spirit we i aot long bodi, i gohed blong laef samples wetem ol filing mo tingting blong hem. * Taem man i ded, hem i no moa save tingting, lukluk, mo harem samting.

6 Baebol i talem se, “ol man we oli ded finis oli no moa save wan samting.” Taswe, ol dedman oli no moa save lavem narafala no agensem narafala. Mo tu, “i no gat wok, mo tingting, mo save, mo waes” long beregraon. (Ridim Prija 9:5, 6, 10.) Ol Sam 146:4 i talem se, taem man i ded, hem i no moa gat tingting mo ol plan blong hem oli finis.

?JISAS I TALEM WANEM?

Jehova i mekem man blong i laef olwe long wol

7. ?Jisas i talem se ded i olsem wanem?

7 Taem Lasaros i ded, Jisas i talem long ol disaepol blong hem se: “Fren blong yumi Lasaros, hem i stap slip.” Be Jisas i no stap tokbaot prapa slip, from we hem i gohed se: “Lasaros i ded finis.” (Jon 11:11-14) Jisas i stap talem se ded i olsem slip. Hem i no talem se Lasaros i go long heven no i stap bon long helfaea. Mo Lasaros i no laef bakegen wetem bodi blong wan anamol no wan narafala man. Be Lasaros i slip we i slip ded. Sam narafala vas long Baebol oli talem tu se, ded i olsem slip. Taem Jisas i mekem gel blong Jaeras i laef bakegen, hem i talem se: “Smol gel ya i no ded, hem i stap slip nomo.” (Luk 8:52, 53) Aposol Pol tu i talem se, sam Kristin oli stap “slip finis long ded.”—1 Korin 15:6.

8. ?Olsem wanem yumi save se God i no mekem man blong i ded?

 8 ?Olsem wanem? ?God i wokem Adam mo Iv wetem tingting ya se bambae tufala i ded? !Nogat! Jehova i wokem tufala, blong tufala i laef olwe wetem wan bodi we i stret gud olgeta. Jehova i mekem man blong i wantem gohed nomo blong laef. (Prija 3:11, NW) Ol papa mo mama oli no wantem se wan pikinini blong olgeta i ded, mo long sem fasin, Jehova i no wantem se yumi ded. Be sipos God i wokem man blong i laef olwe, ?from wanem ol man oli stap ded?

 ?FROM WANEM MAN I DED?

9. ?I had blong Adam mo Iv i obei long ol tok we Jehova i talem? ?From wanem?

9 Long garen blong Iden, Jehova i talem long Adam se: “Olgeta tri long ples ya, yu yu save kakae frut blong olgeta. Wan tri nomo i stap we i tabu blong yu kakae frut blong hem. Hemia tri ya we frut blong hem i save mekem yu yu save ol fasin we i gud, mo ol fasin we i nogud. Tri ya, sipos yu kakae frut blong hem, be long sem dei nomo, bambae yu ded.” (Jenesis 2:9, 16, 17) Ol tok ya i klia mo i no had blong obei long hem. From we Jehova i wokem Adam mo Iv, hem i save samting we i gud long tufala. Taswe hem i gat raet blong talem samting we i gud mo samting we i nogud. Sipos tufala i obei, bambae tufala i soemaot se tufala i respektem hem olsem Hed blong tufala. Mo tu, bambae tufala i soemaot se tufala i glad long ol samting we hem i givim long tufala.

10, 11. (1) ?Olsem wanem Setan i lidim Adam mo Iv i go krangke? (2) ?From wanem yumi save se tufala i minim nomo blong no obei?

10 Sore tumas, Adam mo Iv i no wantem obei long Jehova. Setan i talem long Iv se: “?Olsem wanem long frut blong ol tri long ples ya? ?I tru we God i blokem olgeta se i tabu, yutufala i no save kakae, no i no tru olsem?” Iv i ansa se: “Mitufala i save kakae frut blong olgeta tri long ples ya, wan nomo i stap long medel blong ples ya we mitufala i no save kakae frut blong hem. God i blokem se i tabu, mitufala i no save kakae frut blong hem. Mitufala i no save tajem nating. Mo hem i talem se sipos mitufala i brekem tabu ya, bambae mitufala i ded from.”—Jenesis 3:1-3.

11 Nao Setan i talem se: “No, hemia i no tru ya. Yutufala i no save ded. Hem i talem olsem from we i save se sipos yutufala i kakae frut ya, bambae ae blong yutufala i open,  nao bambae yutufala i kam olsem hem, we i save ol fasin we i nogud mo ol fasin we i gud.” (Jenesis 3:4-6) Setan i wantem pulum Iv blong i ting se hem i naf blong jusumaot samting we i gud mo samting we i nogud. Long semtaem, hem i giaman se Iv i no save ded. Ale, Iv i kakae frut mo i givim sam long Adam. Tufala i save gud tok blong Jehova se tufala i no mas kakae frut ya. I no strong tumas blong obei long ol tok ya, be tufala i jus blong no obei. Long rod ya, tufala i soemaot se tufala i no respektem Papa blong tufala long heven we i lavem tufala. !Tufala i minim nomo blong no obei!

12. ?From wanem Jehova i harem nogud tumas?

12 !God nao i wokem Adam mo Iv, be tufala i no gat respek long hem! !Jehova i harem nogud tumas! Yu traem tingbaot: Sipos yu stap hadwok blong lukaot long wan pikinini blong yu, be hem i girap i mekem samting we hem nomo i wantem, mo i no moa glad blong obei long yu. ?Bambae yu harem olsem wanem? !Bambae yu harem nogud bitim mak!

Adam i kamaot long graon, mo i gobak long graon

13. ?I minim wanem se Adam bambae i kam graon bakegen?

13 From we Adam mo Iv i no moa obei long God, tufala i lusum janis blong laef olwe. Jehova i talem long Adam se: “Mi mi wokem yu long graon fastaem, mo bambae yu yu kam graon bakegen.” (Ridim Jenesis 3:19.) Yes, bambae Adam i kam graon bakegen, olsem bifo, taem Jehova i no  wokem hem yet. (Jenesis 2:7) Hemia i min se taem Adam i ded, hem i no moa stap.

14. ?From wanem ol man oli stap ded?

14 Sipos Adam mo Iv i obei long God, bambae tufala i laef yet tede. Be from we tufala i no obei, tufala i mekem sin, nao tufala i ded. Sin i olsem wan rabis sik we tufala i pasem i kam long yumi. Taem yumi bon, yumi evriwan i sinman finis, taswe yumi stap ded. (Rom 5:12) Be God i no wantem olsem. Fastaem, God i no gat tingting nating se ol man bambae oli ded. Baebol i talem se ded i wan “enemi” blong yumi.—1 Korin 15:26.

TRUTOK I MEKEM YUMI FRI

15. ?Olsem wanem trutok long saed blong ded i mekem yumi fri?

15 Taem yumi save trutok long saed blong ded, yumi kam fri long plante giaman tijing. Baebol i tijim se ol dedman oli no moa harem nogud long bodi mo tingting blong olgeta. Yumi no moa save toktok long olgeta, mo olgeta oli no moa save toktok long yumi. Yumi no save givhan long ol dedman, mo oli no save givhan long yumi. Yumi no nid blong fraet long olgeta, from we oli no save spolem yumi. Be sam skul we oli tijim se ol dedman oli stap laef samples, oli pulum ol man blong oli givim mane long pris no lida blong skul, from we oli talem se hemia i save givhan long dedman. Taem yumi save trutok long saed blong ded, yumi no bilif long ol giaman tijing ya.

16. ?Plante skul oli leftemap wanem giaman tijing?

16 Setan i wantem we yumi ting se ol dedman oli laef yet samples. Taswe, hem i yusum ol giaman skul blong oli leftemap ol giaman tijing, olsem tijing ya se taem yumi ded, wan samting long bodi blong yumi i gohed blong laef samples. ?Skul blong yu i talem olsem, no i tijim yu long samting we Baebol i talem? Setan i yusum ol giaman tijing blong pulum ol man oli gowe long Jehova.

17. ?Olsem wanem tijing ya se rabis man i bon long helfaea i spolem Jehova?

 17 I gat plante tijing blong ol skul we oli nogud olgeta. Wan long ol tijing ya, hemia se ol rabis man bambae oli bon long helfaea. Giaman tijing ya i spolem Jehova. !Neva bambae hem i letem man i safa olsem! (Ridim 1 Jon 4:8.) Sipos yu luk wan man we i bonem han blong pikinini blong hem long faea blong panisim hem, ?bambae yu gat wanem tingting? !Bambae yu ting se man ya i wan rabis man! Bambae yu no wantem fren wetem hem. !Setan i wantem we yu ting se Jehova i wan rabis man olsem!

18. ?From wanem i no nid blong fraet long dedman?

18 Sam skul oli tijim se taem man i ded, hem i kam wan spirit. Oli tijim ol man se oli mas respektem ol spirit ya mo fraet long olgeta, from we oli save kam gudfala fren no enemi blong yumi. Plante man oli bilivim giaman tijing ya. Oli fraet long ol dedman, nao oli ona long olgeta, i bitim we oli ona long Jehova. Yu no mas fogetem se, ol dedman oli no gat filing, oli no save harem gud mo harem nogud, taswe yumi no nid blong fraet long olgeta. Jehova nao i wokem yumi. Hem i tru God, mo yumi mas givim ona mo wosip long hem nomo.—Revelesen 4:11.

19. ?Trutok long saed blong ded i givhan long yumi olsem wanem?

19 Taem yumi save trutok long ded, yumi kamfri long ol giaman tijing mo yumi no moa fraet long dedman. Mo tu, yumi kasem save moa long ol nambawan promes blong Jehova, olsem promes ya blong mekem dedman i laef bakegen.

20. Long nekis japta, ?bambae yumi tokbaot wanem?

20 Job, wan man blong God bifo, i askem se: “?Sipos wan man i ded, hem i save laef bakegen?” (Job 14:14, NW) Yumi harem gud tumas long ansa we Baebol i givim. Long nekis japta, bambae yumi tokbaot samting ya.

^ par. 5 Sam man oli bilif se sol no spirit i gohed blong laef afta we man i ded. Be Baebol i no talem olsem. Yu luk Ol Not 17 mo 18.