Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 8

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

1. ?Bambae yumi tokbaot wanem prea?

PLANTE milian man oli save Lodsprea. Jisas i yusum prea ya blong tijim ol man blong hem olsem wanem blong prea. ?Hem i askem wanem long prea ya? ?From wanem Lodsprea i impoten tede?

2. ?Wanem tri impoten samting we Jisas i tijim yumi blong prea from?

2 Jisas i talem se: “Yufala i mas prea olsem: ‘Papa blong mifala long heven, plis yu mekem we nem blong yu i tabu. Yu mekem Kingdom blong yu i kam. Yu mekem samting we yu wantem i kamtru long wol ya olsem long heven.’” (Ridim Matiu 6:9-13.) ?From wanem Jisas i tijim yumi blong prea from trifala samting ya?—Yu luk Ol Not 20.

3. ?Yumi mas gat wanem save long Kingdom blong God?

3 Yumi lanem finis se nem blong God hemia Jehova. Mo yumi tokbaot finis ol samting we God i wantem se i kamtru long ol man mo long wol. ?Be Jisas i minim wanem taem hem i talem se: “Yu mekem Kingdom blong yu i kam”? Yumi mas save se: ?Wanem ya Kingdom blong God? ?Kingdom ya bambae i mekem wanem? ?Olsem wanem Kingdom ya bambae i mekem nem blong God i tabu?

?WANEM YA KINGDOM BLONG GOD?

4. ?Wanem ya Kingdom blong God? ?Hu ya King blong Kingdom ya?

4 Jehova i putumap wan gavman long heven, mo hem i jusum Jisas blong i kam King. Baebol i kolem  gavman ya se Kingdom blong God. Jisas i “King blong olgeta we oli king, mo i Masta blong olgeta we oli masta.” (1 Timoti 6:15) Jisas i save mekem plante moa gudfala samting, i bitim eni man we i rulum wol. Mo hem i gat moa paoa i bitim olgeta rula blong wol.

5. ?Gavman blong God i stap wea? ?Bambae i rulum wanem?

5 Foti dei afta we Jisas i laef bakegen, hem i gobak long heven. Samtaem biaen, Jehova i putumap hem i kam King blong Kingdom. (Ol Wok 2:33) Gavman ya blong God i stap long heven, mo bambae i rulum wol. (Revelesen 11:15) Taswe Baebol i talem se Kingdom blong God i wan ‘Kingdom long heven.’—2 Timoti 4:18.

6, 7. ?Wanem i mekem se Jisas i gud moa i winim ol king blong wol?

6 Baebol i talem se Jisas i gud moa i winim ol king blong wol, from we “hem nomo i stap we i stap we i no save ded samtaem.” (1 Timoti 6:16) Olgeta rula blong wol oli stap ded, be Jisas i no save ded samtaem. Ol gudfala samting we Jisas i mekem long yumi bambae oli no save finis.

7 Profet tok blong Baebol i talem se King Jisas i gat sore mo bambae i jajem man long stret fasin, i se: ‘Spirit blong Hae God bambae i mekem hem i waes, mo i mekem hem i man blong save. Spirit ya bambae i givim gudfala toktok long hem, mo i mekem hem i gat paoa, i save ol samting we Hae God i wantem, mo i ona long Hae God. Oltaem nomo, king ya bambae i glad tumas blong obei long Hae God. Sipos hem i jajem man, bambae hem i no save luk ol samting ya nomo we ol man oli save luk, i no save tingbaot ol samting we ol man oli stap talem long hem. Bambae hem i stretem bisnes blong ol man we trabol i kasem olgeta [ol puaman], mo bambae  i mekem long fasin we i stret.’ (Aesea 11:2-4) ?Yu yu wantem wan king we i gat fasin olsem?

8. ?Wanem i soemaot se Jisas bambae i no rul hem wan?

8 God i jusumaot sam man blong oli rul wetem Jisas long gavman ya long heven. Aposol Pol i talem long Timoti se: “Sipos yumi gohed blong stanap strong, yumi tu bambae yumi king mo yumi rul wetem hem.” (2 Timoti 2:12) ?Hamas man bambae oli rul wetem Jisas?

9. ?Hamas man bambae oli rul wetem Jisas? ?Wetaem God i stat blong jusumaot olgeta?

9 Long Japta 7, yumi tokbaot wan vison we aposol Jon i luk. Hem i luk Jisas we i King long heven wetem 144,000 narafala king. ?Hu ya ol 144,000 king ya? Jon i eksplenem se: “Olgeta ya oli stap gohed oltaem blong biaen long Smol Sipsip ya [hemia Jisas] long evri ples we hem i go long hem. God i pemaot ol man ya long ol narafala man.” (Ridim Revelesen 14:1, 4.) Taswe ol 144,000 man ya oli ol Kristin we oli holemstrong long God, nao hem i jusumaot olgeta blong “oli king, oli rul [wetem Jisas] long olgeta man long wol.” Taem oli ded, oli go laef long heven. (Revelesen 5:10) Stat long taem blong ol aposol, Jehova i stap jusumaot ol Kristin we oli joen long grup ya blong ol 144,000 king.

10. ?Olsem wanem Jehova i soemaot lav, taem hem i jusumaot Jisas mo ol 144,000 man blong oli rul?

10 From we Jehova i tingbaot yumi, hem i mekem plan se sam man bambae oli rul wetem Jisas. Jisas bambae i wan gudfala rula from we hem i kasem save long yumi. Hem i bin laef olsem wan man long wol, mo hem i safa bigwan. Pol i talem se Jisas i sore long yumi from we “hem i savegud we yumi no gat paoa,” mo tu, “olgeta samting blong traem yumi oli traem hem finis.” (Hibrus 4:15; 5:8) Ol 144,000 man ya tu oli bin laef long  wol. Oli faet agens long sin mo oli kasem plante sik. Taswe yumi save se Jisas mo ol 144,000 man we oli rul wetem hem, bambae oli kasem save long filing blong yumi, mo ol problem we yumi mas winim.

?KINGDOM BAMBAE I MEKEM WANEM?

11. ?Olgeta evriwan long heven oli mekem samting we God i wantem?

11 Jisas i tijim ol disaepol blong hem blong oli prea se, samting we God i wantem bambae i kamtru long wol ya olsem long heven. Be i gat wan taem we samfala long heven oli no mekem samting we God i wantem. Yumi lanem finis long Japta 3 se Setan i agensem Jehova. Jehova i letem hem mo ol rabis enjel blong hem oli stap smoltaem long heven. Taswe, long taem ya, sam enjel long heven oli no stap mekem samting we God i wantem. Long Japta 10, bambae yumi tokbaot Setan mo ol rabis enjel.

12. ?Wanem tu impoten samting we Revelesen 12:10 i tokbaot?

12 Baebol i talem se smoltaem afta we Jisas i kam King long Kingdom blong God, bambae hem i faet agensem Setan. (Ridim Revelesen 12:7-10.) Vas 10 i tokbaot tu impoten samting we bambae i hapen: (1) Kingdom blong God bambae i stat rul mo Jisas Kraes i kam King, mo (2) Jisas bambae i sakemaot Setan i kamdaon long wol. Bambae yumi lanem se tufala samting ya i hapen finis.

13. ?Wanem i kamaot long heven taem Jisas i sakemaot Setan?

13 Ol gudfala enjel long heven oli glad tumas taem Jisas i sakemaot Setan mo ol rabis enjel blong hem. Baebol i talem se: “!Yu heven, mo yufala evriwan we i stap  long heven, yufala i mas glad!” (Revelesen 12:12) Naoia, i no moa gat wan enjel long heven we i agensem God. Olgeta evriwan oli stap mekem samting we God i wantem.

Taem Jisas i sakemaot Setan mo ol rabis enjel blong hem oli kamdaon long wol, ol man oli kasem plante moa trabol. Be i no longtaem ol trabol ya bambae i finis

14. Taem Jisas i sakemaot Setan i kamdaon long wol, ?wanem i hapen?

14 Be long wol, ol rabis samting oli stap hapen long ol man, from we Setan i kamdaon finis. Baebol i talem se: “Hem i kros tumas, from we hem i save se i gat smol taem nomo blong hem i stap yet.” (Revelesen 12:12) Setan i kros we i kros. Jisas i sakemaot hem i kamdaon long wol, mo hem i save se i no longtaem bambae hem i lus. Taswe, hem i traehad blong mekem olgeta man oli kasem trabol, oli harem nogud, mo oli safa.

15. ?God i wantem se wanem i kamaot long wol ya?

15 Be tingting blong God i no jenis. Hem i wantem yet we ol man oli kam stret gud mo oli laef olwe long paradaes long wol. (Ol Sam 37:29) ?Olsem wanem Kingdom blong God bambae i mekem samting ya?

16, 17. ?Daniel 2:44 i talem wanem long saed blong Kingdom blong God?

16 Daniel 2:44 i talem se: “Long taem blong ol king ya, God ya we i stap long heven bambae i stanemap wan king we rul blong hem bambae i no save finis samtaem. Bambae i no gat wan king i save winim hem. Bambae hem i save flatemgud paoa blong ol narafala king, nao bambae hem i rul oltaem gogo i no save finis.” ?Profet tok ya i talem wanem long saed blong Kingdom blong God?

17 Fas samting se, Kingdom ya bambae i rul “long taem blong ol king ya.” Hemia i min se, taem Kingdom i stat blong rul, ol narafala gavman bambae oli stap yet long wol. Seken samting se, Kingdom ya bambae i no save finis samtaem, mo bambae i no gat wan narafala  gavman i tekem ples blong hem. Namba tri samting se, ol gavman blong wol bambae oli faet agensem Kingdom. Be Kingdom ya bambae i win, mo bambae hem nomo i rulum wol. Long taem ya, ol man bambae oli stap aninit long gavman we i beswan.

18. ?Wanem nem blong faet ya we ol gavman blong wol bambae oli mekem agensem Kingdom blong God?

18 ?Olsem wanem Kingdom blong God bambae i tekemaot rul blong ol man? Ol rabis enjel bambae oli lidim “ol king, blong oli kam mekem faet long bigfala dei blong God Ya We i Gat Olgeta Paoa.” Nem blong faet ya, hemia Amagedon. Yes, ol gavman blong wol bambae oli faet agensem Kingdom blong God, be Kingdom bambae i win.—Revelesen 16:14, 16; yu luk Ol Not 10.

19, 20. ?From wanem yumi nidim Kingdom blong God?

19 ?From wanem yumi nidim Kingdom blong God? I gat tri risen. Faswan: Yumi evriwan i sinman, ale yumi stap sik mo yumi ded. Be Baebol i talem se taem Kingdom i rulum wol, bambae yumi stap laef olwe. Jon 3:16 i talem se: “God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat, blong olgeta man we oli soemaot se oli bilif long hem, oli no ded be oli kasem laef we i no save finis.”

20 Yumi nidim Kingdom from wan narafala risen tu: Yumi laef long medel blong ol rabis man. Plante oli giaman, oli stil, mo oli slip olbaot. Yumi no save blokem olgeta. Be sipos oli no jenis, God bambae i spolem olgeta long Amagedon. (Ridim Ol Sam 37:10.) Namba tri risen: Ol gavman blong man oli no gat paoa, oli spolem ol man, mo oli mekem kruked fasin. Oli no wantem givhan long ol man blong oli obei long God. Baebol i talem  se: “Sam man oli gat paoa, mo ol narafala man oli stap aninit long olgeta, oli stap harem nogud.”—Prija 8:9.

21. ?Olsem wanem Kingdom bambae i mekem samting we God i wantem i kamtru long wol?

21 Afta long faet blong Amagedon, Kingdom blong God bambae i mekem samting we God i wantem i kamtru long wol. Kingdom ya bambae i karemaot Setan mo ol rabis enjel blong hem. (Revelesen 20:1-3) Biaen, sik mo ded bambae i finis. Ransom sakrefaes blong Jisas bambae i mekem se ol man we oli obei long God oli save stap laef olwe long Paradaes. (Revelesen 22:1-3) Kingdom bambae i mekem nem blong God i tabu. ?Ol tok ya i minim wanem? I min se, taem gavman blong God i rulum wol, olgeta man bambae oli leftemap nem blong Jehova.—Yu luk Ol Not 21.

?WETAEM JISAS I KAM KING?

22. ?Wanem i soemaot se Jisas i no kam King taem hem i stap long wol mo stret long taem we hem i gobak long heven?

22 Jisas i tijim ol disaepol blong hem blong oli prea se: “Yu mekem Kingdom blong yu i kam.” I klia se samting ya bambae i hapen long fiuja. Fastaem, Jehova i mas putumap gavman ya mo mekem Jisas i kam King. ?Olsem wanem? ?Jisas i kam King stret long taem ya we  hem i gobak long heven? Nogat, hem i mas wet fastaem. Sam yia afta we Jisas i laef bakegen, Pita mo Pol i talem se Jisas i mekem profet tok blong Ol Sam 110:1 i kamtru. Long profet tok ya, Jehova i talem se: “Yu sidaon long raet saed blong mi gogo kasem we mi putum ol enemi blong yu olsem wan stul aninit long leg blong yu.” (Ol Wok 2:32-35; Hibrus 10:12, 13) ?Jisas i mas wet kasem wanem taem blong hem i kam King?

Kingdom blong God bambae i mekem samting we God i wantem i kamtru long wol

23. (1) ?Wetaem Jisas i kam King long gavman blong God? (2) Long nekis japta, ?bambae yumi tokbaot wanem?

23 Plante yia bifo, wan grup blong ol tru Kristin oli stadi long ol profet tok blong Baebol, nao oli kasem save se yia 1914 i impoten. Ol samting we i hapen long wol stat long 1914, i soemaot se tingting blong olgeta i stret. Jisas i kam King long yia 1914. (Ol Sam 110:2) Smoltaem biaen, hem i sakemaot Setan i kamdaon long wol. Naoia, “i gat smol taem nomo blong hem i stap yet.” (Revelesen 12:12) Long nekis japta, bambae yumi luk plante moa pruf blong soemaot se yumi stap long taem ya, we Baebol i kolem “ol las dei.” Mo tu, bambae yumi lanem se, i no longtaem nating, Kingdom blong God bambae i mekem samting we God i wantem, i kamtru long wol.—Yu luk Ol Not 22.