Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 1

?God Hem i Hu?

?God Hem i Hu?

1, 2. ?Plante taem ol man oli wantem save wanem?

OL PIKININI oli askem plante kwestin. Taem yu eksplenem wan samting long olgeta, oli askem se, ‘?From wanem?’ Yu givim ansa long olgeta, be oli askem yet se, ‘?From wanem?’

2 Ol yangfala mo ol olfala tugeta oli askem kwestin. Maet oli askem long wan man se, ‘?Wanem taem nao?’ no ‘?Wanem rod i go long vilej?’ Ating oli wantem save tu, ansa blong sam impoten kwestin long laef mo fiuja blong olgeta. Be taem oli no faenem ansa, oli lego nomo.

3. ?From wanem sam man oli no faenem ansa blong ol kwestin?

3 ?Olsem wanem? ?Baebol i save givim ansa blong ol impoten kwestin? Samfala oli talem ‘yes,’ be oli ting se i had tumas blong kasem save long Baebol. Oli ting se ol tija, ol pris, mo ol pasta nomo oli save ansa long ol kwestin ya. Sam narafala oli sem blong askem kwestin. ?Olsem wanem long yu?

4, 5. ?Wanem ol kwestin we yu yu wantem save ansa blong olgeta? ?From wanem yu mas gohed nomo blong lukaot ol ansa?

4 Ating yu tu yu wantem save ansa blong ol kwestin olsem: ?From wanem mi mi laef? Taem man i ded, ?hem i go wea? ?From wanem ol gudfala man oli safa? Nambawan Tija, Jisas, i talem se: “Yufala i mas gohed blong askem, nao bambae yufala i kasem, mo yufala i mas gohed blong lukaotem, nao bambae yufala i faenem, mo yufala i mas gohed blong noknok, nao doa bambae  i open long yufala.” (Matiu 7:7) Taswe, yu mas gohed nomo blong lukaot, gogo yu faenem ol stret ansa.

5 Sipos yu “gohed blong lukaot,” bambae yu faenem ol stret ansa long Baebol. (Ol Proveb 2:1-5) I no had tumas blong kasem save long ol ansa. Taem yu kasem save, bambae yu glad moa long laef blong yu, mo yu save putum tingting blong yu long wan gudfala laef long fiuja. Naoia, bambae yumi tokbaot wan kwestin we i mekem tingting blong plante man i fasfas.

OL TRABOL—?WAN PANIS WE I KAM LONG GOD?

6. Taem man i kasem trabol, ?samfala oli gat wanem tingting?

6 Taem wan man i aksiden long trak no hariken i spolem olgeta samting blong hem, no hem i kasem wan sik, samfala oli ting se God i stap panisim hem from wan nogud samting we hem no famle blong hem i mekem.

7. (1) ?Sam pris mo pasta oli talem se man i kasem trabol from wanem? (2) ?Be i tru se God i stap panisim hem?

7 Maet yu harem sam pris mo pasta oli talem se taem man i kasem trabol, God i stap panisim hem from sin we hem i mekem. ?Be Baebol i talem olsem? Nogat. Jemes 1:13 i talem se: “Taem wan trabol i kasem yumi, i nogud yumi talem se: ‘God i stap traem mi.’ God i no save traem man, mo tu, ol samting nogud oli no naf blong traem God.” Taswe, taem wan man i kasem trabol, hemia i no min se God i stap panisim hem. (Ridim Job 34:10, 12.) Plante taem man i kasem trabol from wan nogud desisen we hem i mekem. Yumi luk wan eksampol.

8, 9. Talem wan stori we i soemaot se God i no stap putum ol trabol long yumi.

8 Traem tingbaot wan yangfala boe we papa blong hem i lavem hem mo i tijim hem blong mekem ol gudfala desisen. Be boe ya i mekem stronghed mo i aot  long haos. Nao hem i mekem sam nogud samting mo i kasem trabol from. ?Yu ting se trabol ya i wan panis we i kam long papa blong hem? !Nogat! (Luk 15:11-13) Hem nomo i jusum rod ya, mo i kasem trabol from. Taswe, taem yumi kasem trabol, yumi no mas ting se God nao i putum trabol ya long yumi. I no stret nating blong tingting olsem.

9 ?Be from wanem God i letem ol nogud samting i hapen? Long Japta 11 blong buk ya, bambae yumi tokbaot risen we Baebol i talem. Nating se God i no finisim ol trabol yet, be yu save bilif strong se hem i lavem yumi, mo hem i no stamba blong ol trabol blong yumi. Blong talem stret, hem nomo i naf blong finisim ol trabol ya.—Aesea 33:2.

10. ?Olsem wanem yumi save se God bambae i finisim ol rabis man?

10 God i klin gud mo i tabu. (Aesea 6:3) Evri samting we hem i mekem oli gud nomo, taswe yumi save trastem hem. Be ol man oli defren. Samtaem oli mekem i no stret. Ating lida blong wan kantri i wan gudfala man, be bambae hem i no naf blong finisim ol nogud samting we ol man oli mekem. God i gat bigfala paoa i bitim ol man, taswe hem nomo i naf blong finisim ol rabis man blong olwe. Mo bambae hem i stretem ol trabol we ol man ya oli mekem.—Ridim Ol Sam 37:9-11.

GOD I HAREM NOGUD TAEM MAN I SAFA

11. Taem yu yu safa, ?God i harem olsem wanem?

11 ?God i harem olsem wanem taem hem i luk ol samting we i stap hapen long wol, mo ol trabol we yu yu kasem? Baebol i talem se God i “laekem ol fasin we i stret.” (Ol Sam 37:28) Hem i stap lukluk ol nogud samting we i hapen, mo hem i harem nogud taem man i safa. Baebol  i talem se God i “harem nogud tumas” long ol nogud fasin we ol man oli mekem long taem bifo. (Jenesis 6:5, 6) God i no save jenis. (Malakae 3:6) Baebol i talem se oltaem hem i stap tingbaot yumi.—Ridim 1 Pita 5:7.

Baebol i tijim yumi se Jehova i mekem evri samting long heven mo long wol

12, 13. (1) ?From wanem yumi naf blong lavem ol man? ?Yumi harem olsem wanem taem yumi luk man i safa? (2) ?Yu ting se God i gat strong tingting blong finisim ol trabol? ?From wanem?

12 Mo tu, Baebol i talem se God i wokem yumi, blong yumi naf blong tekem fasin blong hem. (Jenesis 1:26) Hemia i min se yumi save soemaot ol fasin blong God. Taswe, sipos yumi harem nogud taem yumi luk ol gudfala man oli safa, yumi save se God tu i harem nogud.

13 Baebol i talem se, ‘God hem i lav.’ (1 Jon 4:8) Taswe, evri samting we God i mekem, hem i mekem from we i lavem ol man. From we yumi tekem fasin blong hem, yumi tu yumi save lavem narafala. Yu traem tingbaot: Sipos yu gat paoa, ?bambae yu tekemaot ol trabol we i mekem ol man oli harem nogud? Yes, bambae yu mekem olsem from we yu lavem ol man. Ale, ?yu ting se God we i gat paoa mo i lavem yumi, bambae i tekemaot ol trabol we i mekem man i safa? !Yes, yu save gat strong tingting se ol promes blong God we oli stap long ol fas pej blong buk ya, bambae oli kamtru! Be blong mekem bilif blong yu i strong long ol promes ya, yu mas kasem save moa long God.

GOD I WANTEM SE YU SAVE HEM

Sipos yu wantem kam fren blong narafala, yu talem nem blong yu. God i talemaot nem blong hem insaed long Baebol

14. ?Wanem prapa nem blong God? ?From wanem God i wantem se yu yusum nem blong hem?

14 ?Wanem fas samting we yu mekem blong kam fren blong narafala? Yu talem nem blong yu. ?Yu ting se God i gat prapa nem blong hem? Plante skul oli talem se nem blong hem, God no Masta. Be tufala tok ya oli taetel nomo, olsem “king” mo “praeminista.” God i  talem prapa nem blong hem long Baebol. Ol Sam 83:18 (New World Translation of the Holy Scriptures) i talem se: “Ol man oli mas save se yu, we nem blong yu Jehova, yu nomo yu Hae God blong olgeta ples long wol.” (Yu luk futnot blong Eksodas 3:14 long Baebol Long Bislama.) Ol man we oli raetem Baebol, oli yusum prapa nem blong God plante taosen taem. Jehova i wantem se yu save nem blong hem mo yu yusum. Hem i talemaot nem blong hem, from we i wantem se yu kam fren blong hem.

15. ?Wanem mining blong nem ya Jehova?

15 Nem blong God, Jehova, i gat bigfala mining. Mining blong nem ya se, God i save mekem eni promes blong hem i kamtru, mo i save mekem ol samting we hem i wantem oli kamtru long ol man mo long wol. I no gat wan samting i save blokem hem. Mo i no gat wan narafala god we i save tekem nem ya Jehova. *

16, 17. ?I minim wanem se Jehova i (1) “gat olgeta paoa”? (2) “King oltaem nomo gogo i no save finis”? (3) “mekem olgeta samting”?

16 Ol Sam 83:18 i talem se Jehova nomo i Hae God.  Revelesen 15:3 i tokbaot Jehova se: “Yu yu gat olgeta paoa. Ol wok blong yu oli bigwan olgeta mo oli gud tumas. Yu yu King oltaem nomo gogo i no save finis, mo olgeta samting we yu mekem oli stret mo oli tru.” Taem vas ya i talem se Jehova i “gat olgeta paoa,” ?hemia i minim wanem? Hemia i min se Jehova i gat moa paoa i bitim ol narafala man long heven mo long wol. Mo taem vas ya i talem se Jehova i “King oltaem nomo gogo i no save finis,” hemia i soemaot se Jehova i laef olwe. Ol Sam 90:2 i talem bakegen se hem i stap we i stap, mo  bambae i stap gogo i no save finis. ?Yu yu glad blong save samting ya?

17 Jehova i wokem evri samting. Revelesen 4:11 i talem se: “Yu mekem olgeta samting. Mo from we yu yu wantem olsem, yu yu mekem olgeta, nao oli stap, mo oli gat laef. From samting ya, i stret nomo blong ol man oli leftemap nem blong yu, mo blong oli ona long yu.” Yes, olgeta samting we yu save tingbaot long heven mo long wol, olsem ol enjel, ol sta, ol tri, kakae, mo ol fis long solwota, Jehova nao i mekem evriwan.

?YU SAVE KAM FREN BLONG JEHOVA?

18. ?From wanem samfala oli ting se oli no save kam fren blong God? ?Be Baebol i talem wanem?

18 Samfala oli fraet taem oli kasem save se Jehova i gat ol gudgudfala fasin, mo i gat bigfala paoa. Oli ting se  hem i no save tingbaot olgeta, from we hem i hae tumas, mo i stap longwe tumas long olgeta. ?Be God i wantem se yumi gat tingting olsem? Nogat. Jehova i wantem kam klosap long yumi. Baebol i talem se hem “i no stap longwe nating long yumi evriwan.” (Ol Wok 17:27) Hem i wantem se yu kam klosap long hem, mo hem i promes se bambae hem tu i “kam klosap” long yu.—Jemes 4:8.

19. (1) ?Yu mas mekem wanem blong kam fren blong God? (2) ?Wanem fasin blong Jehova we yu yu laekem tumas?

19 ?Yu mas mekem wanem blong kam fren blong God? Jisas i ansa long kwestin ya, i se: “Laef ya we i no save finis, hemia se man i gohed blong save yu we yu nomo yu tru God, mo i save Jisas Kraes we yu yu sanem hem i kam.” (Jon 17:3) Blong kasem laef we i no save finis, yu mas gohed blong kasem save long Jehova mo Jisas, gogo yu save gud tufala. Yumi tokbaot finis se “God hem i lav.” (1 Jon 4:16) Be hem i gat plante moa gudfala fasin tu. Baebol i talem se ‘hem i gat sore, mo i stap givhan long man long gladhat blong hem. Hem i no save kros kwik. Hem i lavem man mo oltaem hem i holemstrong promes blong hem.’ (Eksodas 34:6) Jehova i ‘gud tumas long yumi, mo i stap fogivim yumi.’ (Ol Sam 86:5) Hem i mekem tingting blong hem i longfala, mo i mekem ol promes blong hem oli kamtru. (2 Pita 3:9; Hibrus 10:23) Taem yu ridim Baebol, bambae yu kasem save moa long ol nambawan fasin blong God.

20, 21. From we yu no save luk God, ?olsem wanem yu save kam fren blong hem?

20 Be yu no save luk God. ?Olsem wanem yu save kam fren blong hem mo lavem hem? (Jon 1:18; 4:24) Taem yu ridim Baebol, sloslo yu save Jehova mo ol nambawan fasin blong hem. (Ol Sam 27:4; Rom 1:20) Taem yu  kasem save moa long hem, bambae yu lavem hem, nao yu kam fren blong hem.

Wan papa i lavem pikinini blong hem, be Papa blong yumi long heven i lavem yumi moa

21 Bambae yu kasem save se Jehova i Papa blong yumi. (Matiu 6:9) Ol papa we oli lavem pikinini blong olgeta, oli wantem se pikinini i gat wan gudfala laef. Jehova i givim laef long yumi, mo hem tu i wantem se yumi gat wan gudfala laef. (Ol Sam 36:9) Yes, Baebol i tijim yumi se yumi save kam fren blong Jehova. (Jemes 2:23) !Yu traem tingbaot! !Jehova, we i mekem evri samting long heven mo long wol, i wantem se yu kam fren blong hem!

22. Sipos samfala oli traem blokem yu, ?yu no mas mekem wanem?

22 Maet samfala oli traem blokem yu, blong yu no moa stadi Baebol. Maet oli fraet se bambae yu jenisim skul blong yu. Be yu no mas letem wan man i blokem yu. Jehova i save kam Besfren blong yu, i no gat wan fren we i gud moa.

23, 24. (1) ?From wanem yu mas gohed nomo blong askem kwestin? (2) Long nekis japta, ?bambae yumi tokbaot wanem?

23 Taem yu gohed blong stadi Baebol, bambae yu faenem sam samting we yu no kasem save long olgeta. Yu no mas sem blong askem kwestin, nao narafala i save givhan long yu. Jisas i talem se yumi mas mekem tingting blong yumi i stap daon, olsem ol smosmol pikinini. Ol pikinini oli askem plante kwestin. (Matiu 18:2-4) God i wantem se yu faenem ansa blong ol kwestin blong yu. Taswe, yu mas stadi gud long Baebol blong pruvum se samting we yu lanem i tru.—Ridim Ol Wok 17:11.

24 Sipos yu stadi long Baebol, hemia nao nambawan rod blong kasem save long Jehova. Long nekis japta, bambae yumi tokbaot olsem wanem Baebol i defren long ol narafala buk.

^ par. 15 Sipos nem ya Jehova i no stap long Baebol blong yu, mo yu wantem save moa long mining blong nem ya mo stret wei blong talem, yu save luk Ol Not 1.