Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 14

Yu Save Gat Wan Hapi Famle

Yu Save Gat Wan Hapi Famle

1, 2. ?Jehova i wantem wanem?

JEHOVA GOD i mekem mared blong fas man mo woman. Baebol i talem se hem i wokem wan woman mo i ‘tekem hem i kam long man.’ Adam i glad we i glad, nao hem i talem se: “Hemia nao prapa fren blong mi. Bun blong hem i kamaot long bun blong mi, mo bodi blong hem i kamaot long bodi blong mi.” (Jenesis 2:22, 23) I klia se, Jehova i wantem we ol mared oli hapi.

2 Be sore tumas, plante famle oli no hapi. I gat plante advaes long Baebol blong givhan long famle. Sipos evriwan long famle oli folem ol advaes ya, famle i save joen gud mo stanap strong.—Luk 11:28.

WOK WE GOD I GIVIM LONG HASBAN

3, 4. (1) ?Hasban i mas mekem wanem long waef blong hem? (2) ?From wanem i impoten we tufala i fogivim tufala?

3 Baebol i talem se wan gudfala hasban i mas lavem mo respektem waef blong hem. Plis ridim Efesas 5:25-29. Hem i mekem i gud oltaem long waef blong hem. Hem i protektem hem mo i lukaot gud long hem. Hem i no save tok nogud long hem mo kilim hem.

4 ?Be olsem wanem taem waef i mekem mastik? Baebol i talem long ol hasban se: “Yufala i mas gohed blong lavem waef blong yufala mo yufala i no mas stap kros bitim mak long olgeta.” (Kolosi 3:19) Hasban, yu mas tingbaot se yu tu yu mekem mastik. Mo sipos yu wantem se God i fogivim yu, yu mas fogivim waef blong yu. (Matiu 6:12, 14, 15) Taem yutufala i glad blong fogivim yutufala, i isi moa blong gat wan hapi mared.

5. ?From wanem hasban i mas ona long waef blong hem?

 5 Jehova i wantem se hasban i ona long waef blong hem. Hem i mas tingbaot ol samting we waef i nidim. Hem i mas givim kakae mo klos long hem, i mas tekem taem blong toktok wetem hem, mo traehad blong kasem save long filing blong hem. Hemia i impoten tumas. Sipos hasban i no stap mekem i gud long waef blong hem, bambae Jehova i no lesin long ol prea blong hem. (1 Pita 3:7) Jehova i laekem evriwan we oli lavem hem, nating se man no woman. Hem i no luk man se i gud moa bitim woman.

6. ?I minim wanem se hasban mo waef i “wan bodi nomo”?

6 Jisas i talem se taem man mo woman i mared, “tufala i no moa tu, be wan bodi nomo.” (Matiu 19:6) Tufala i mas stap tru long tufala, neva bambae tufala i go slip wetem narafala man no woman. (Ol Proveb 5:15-21; Hibrus 13:4) Taem tufala i slip tugeta, tufala i no tingbaot tufala nomo, be tufala i mas tingbaot nid blong narawan. (1 Korin 7:3-5) Baebol i talem se: “I no gat man we i no laekem nating prapa bodi blong hem. Man i stap fidim bodi blong hem mo i stap mekem i gud long hem.” Taswe, hasban i mas lavem waef blong hem mo lukaot gud long hem. Samting we waef i wantem moa, hemia se hasban i kaen mo i lavem hem.—Efesas 5:29.

WOK WE GOD I GIVIM LONG WAEF

7. ?From wanem i mas gat wan hed blong famle?

7 I mas gat wan hed blong lidim famle mo blong mekem evriwan oli wok gud tugeta. Fas Korin 11:3 i talem se: “Kraes i hed blong man, mo man i hed blong woman, mo God i hed blong Kraes.”

8. ?Olsem wanem waef i soemaot bigfala respek long hasban?

 8 Ol hasban oli save mekem mastik. Be taem waef i sapotem ol desisen blong hasban, mo i wok gud wetem hem, famle i harem gud. (1 Pita 3:1-6) Baebol i talem se: “Waef i mas gat bigfala respek long hasban blong hem.” (Efesas 5:33) ?Olsem wanem sipos hasban i no gat sem bilif olsem waef blong hem? Waef i mas gat bigfala respek yet. Baebol i talem se: “Ol waef, yufala i mas putum yufala i stap aninit long ol hasban blong yufala. Nao sipos sam hasban oli no obei long tok blong God, be fasin blong waef blong olgeta nomo i save pulum olgeta blong oli obei, nomata se oli no talem wan samting. Hemia from we oli luk se fasin blong yufala i klin, mo yufala i gat bigfala respek.” (1 Pita 3:1, 2) Gudfala eksampol blong waef i save pulum hasban blong i respektem bilif blong hem, mo i traehad blong kasem save.

9. (1) ?Olsem wanem sipos hasban i mekem wan desisen we waef i no agri long hem? (2) ?Taetas 2:4, 5 i givim wanem advaes long waef?

9 ?Olsem wanem sipos hasban i mekem wan desisen we waef i no agri long hem? Waef i mas toktok wetem  respek blong talemaot tingting blong hem. Traem tingbaot Sera. Ebraham i no glad long samting we Sera i talem, be Jehova i talem long Ebraham se: “Yu mekem olsem we woman blong yu i talem.” (Jenesis 21:9-12) Taem hasban i mekem wan desisen folem ol tok blong Baebol, waef i mas sapotem desisen ya. (Ol Wok 5:29; Efesas 5:24) Wan gudfala waef i stap lukaot gud long famle blong hem. (Ridim Taetas 2:4, 5.) Taem hasban mo ol pikinini oli luk se hem i wok had, oli lavem mo respektem hem moa.—Ol Proveb 31:10, 28.

?Olsem wanem Sera i soemaot gudfala eksampol long ol woman?

10. ?Baebol i talem wanem long saed blong seraot mo divos?

10 Sam man mo woman we oli mared, oli mekem wan kwik desisen blong seraot no divos. Be Baebol i talem se, “waef i no mas seraot long hasban blong hem,” mo “hasban i no mas lego waef blong hem.” (1 Korin 7:10, 11) I tru se, i gat sam bigfala trabol we oli save mekem se tufala i seraot. Be hemia wan bigfala desisen. ?Olsem wanem long divos? Baebol i talem se i gat wan risen nomo blong divos, hemia se wan long tufala i go slip wetem narafala man no woman.—Matiu 19:9.

WOK WE GOD I GIVIM LONG PAPA MO MAMA

Jisas i soemaot gudfala eksampol long evriwan long famle

11. ?Wanem samting we ol pikinini oli nidim moa?

11 Papa mo Mama, yutufala i mas spenem plante taem wetem ol pikinini blong yutufala. Oli nidim yutufala, mo oli nidim moa we yutufala i tijim olgeta long Jehova.—Dutronome 6:4-9.

12. ?Papa mo mama i save mekem wanem blong protektem pikinini?

12 Wol ya blong Setan i stap kam moa nogud oltaem. Maet sam rabis man oli traem spolem pikinini blong yutufala, mo maet oli traem mekem nogud long hem long saed blong seks. Sam papa mo mama oli sem blong  tokbaot samting ya wetem pikinini. Be tufala i mas givim woning long pikinini, mo tijim hem olsem wanem blong blokem ol rabis man ya. !Papa mo Mama, yutufala i mas protektem pikinini blong yutufala! *1 Pita 5:8.

13. ?Olsem wanem blong tijim pikinini?

13 Hem i wok blong papa mo mama blong tijim pikinini long ol gudfala fasin. ?Olsem wanem blong tijim hem? Tufala i mas stretem hem, be neva tufala i mas panisim hem long fasin we i strong tumas mo i spolem  hem. (Jeremaea 30:11) Taswe, tufala i no mas stretem pikinini taem tufala i kros. I nogud ol tok blong tufala oli olsem “naef blong faet” we i stikim hem. (Ol Proveb 12:18) Tufala i mas eksplenem gud long pikinini from wanem hem i mas obei.—Efesas 6:4; Hibrus 12:9-11; yu luk Ol Not 30.

WOK WE GOD I GIVIM LONG PIKININI

14, 15. ?From wanem pikinini i mas obei long Papa mo Mama?

14 Oltaem Jisas i obei long Papa blong hem. Mo hem i obei taem i no isi tu. (Luk 22:42; Jon 8:28, 29) Jehova i wantem se ol pikinini oli mas obei long papa mo mama blong olgeta.—Efesas 6:1-3.

15 Pikinini, maet yu harem se i had blong obei long Papa mo Mama. Be traem tingbaot: Taem yu obei, yu mekem Jehova i glad, mo Papa mo Mama tu i glad. *Ol Proveb 1:8; 6:20; 23:22-25.

?Wanem i save givhan long yangfala blong i obei long God, taem ol fren oli pulum hem?

16. (1) ?Setan i yusum hu blong pulum ol yangfala? (2) ?From wanem i impoten blong jusum ol fren we oli lavem Jehova?

16 Setan i save yusum ol fren mo ol narafala yangfala, blong oli pulum yu blong mekem samting we i nogud. Hem i save se i had blong yu stanap strong agensem ol fren. Yu traem tingbaot gel blong Jekob we nem blong hem Daena. Hem i gat ol fren we oli no lavem Jehova. Ol fren ya oli mekem hem mo famle blong hem oli kasem bigfala trabol. (Jenesis 34:1, 2) Sipos ol fren blong yu oli no lavem Jehova, maet oli pulum yu blong yu mekem samting we Jehova i no laekem nating. Hemia i save mekem se yu, mo famle blong yu, mo God tu, i harem nogud. (Ol Proveb 17:21, 25) Taswe, i impoten tumas we  yu jusum ol gudfala fren we oli lavem Jehova.—1 Korin 15:33.

YU SAVE GAT WAN HAPI FAMLE

17. ?Wanem wok blong evriwan long famle?

17 Taem evriwan long famle oli folem ol advaes blong God, oli no kasem plante problem. Taswe, hasban, yu mas lavem waef blong yu mo mekem i gud long hem. Waef, yu mas respektem hasban blong yu mo obei long hem. Yu save folem eksampol blong gudfala waef we Ol Proveb 31:10-31 i tokbaot. Papa mo Mama, yutufala i mas tijim pikinini blong i lavem God. (Ol Proveb 22:6) Papa, yu mas “lidim gud” famle blong yu. (1 Timoti 3:4, 5; 5:8) Pikinini, yu mas obei long papa mo mama blong yu. (Kolosi 3:20) Yufala i mas tingbaot se, evriwan long famle oli save mekem mastik. Taswe, yufala i mas mekem tingting blong yufala i stap daon, mo yufala i fofogivim yufala. Yes, tok blong Jehova long Baebol i save lidim evriwan long famle.

^ par. 12 I gat moa save long jw.org, Lesen 17 blong “Kam Fren Blong Jehova,” hemia video ya “Protektem Pikinini Blong Yu.”

^ par. 15 Sipos papa mo mama i wantem se pikinini i mekem samting we i agensem loa blong God, pikinini i no save obei.—Ol Wok 5:29.