Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 19

Stap Klosap Long Jehova

Stap Klosap Long Jehova

1, 2. ?Yumi save go wea blong haed long ol trabol?

TRAEM tingbaot se yu stap wokbaot long wan dei we i gat tanda. Skae i blak, i gat laetning mo bigfala win. I no longtaem, ren i foldaon. Yu lukaotem wan ples blong haed. !Yu harem gud tumas taem yu faenem wan ples we yu save stap sef long hem!

2 I sem mak long laef blong yumi tede. Wol i stap kam moa nogud. Maet yu askem se: ‘?Mi save go wea blong haed long ol trabol?’ Man blong raetem Ol Sam i talem long Jehova se: “Yu yu God blong mi, mo mi mi trastem yu. Yu yu stap lukaot gud long mi, mo yu stap blokemgud mi.” (Ol Sam 91:2) Yes, Jehova i save protektem yumi long wol ya we i fulap long trabol, mo tu, hem i givim wan nambawan hop blong fiuja.

3. ?Olsem wanem Jehova i save protektem yu?

3 ?Olsem wanem Jehova i save protektem yu? Hem i save givhan long yu blong yu stanap strong long taem blong trabol. Hem i gat moa paoa i bitim eni man we i traem blong spolem yu. Sipos i gat wan nogud samting i hapen long yu, be Jehova bambae i mekem i kam gud bakegen long fiuja. Be yu mas stap klosap long Jehova oltaem, blong hem i save givhan long yu long taem blong trabol. Baebol i talem se: “Yufala i gohed blong mekem ol samting we i save mekem God i lavem yufala.” (Jud 21) ?Olsem wanem blong mekem samting ya?

LAVEM GOD YA WE I LAVEM YU

4, 5. ?Olsem wanem Jehova i soemaot se hem i lavem yu?

4 Blong stap klosap long Jehova, yu mas luksave se hem  i lavem yu tumas. Yu traem tingbaot ol samting we Jehova i mekem long yu. Hem i givim wol ya we i naes tumas, mo i fulap long ol tri, ol flaoa, mo ol anamol. Hem i givim ol gudfala kakae mo klin wota blong dring. Mo tu, hem i givim Baebol, we i tijim yu long nem blong hem mo ol nambawan fasin blong hem. Antap long ol samting ya, hem i soemaot se hem i lavem yu tumas, taem hem i sanem Pikinini blong hem Jisas, i kam long wol, blong i ded from yu. (Jon 3:16) From sakrefaes ya blong Jisas, yu gat wan nambawan hop long fiuja.

5 Jehova i putumap wan gavman long heven, hemia Kingdom blong Mesaea, we i no longtaem, bambae i finisim ol trabol. Kingdom ya bambae i mekem wol i kam wan paradaes, we ol man oli save stap long pis mo oli glad olwe. (Ol Sam 37:29) Mo tu, Jehova i soemaot se hem i lavem yu, taem hem i tijim yu olsem wanem blong gat wan gudfala laef naoia. Hem i askem long yu blong yu prea long hem, mo oltaem hem i rere blong lesin long ol prea ya. Tru ya, Jehova i soemaot klia se hem i lavem yu.

6. Taem yu luksave se Jehova i lavem yu, ?yu mas mekem wanem?

6 Taem yu luksave se Jehova i lavem yu, ?yu mas mekem wanem? Yu mas soemaot se yu glad long ol samting we hem i mekem long yu. Sore tumas, plante man tede oli no save talem tangkiu. I sem mak long taem blong Jisas. Wan taem, hem i mekem ten man we oli gat sik ya leprosi, oli kam gud bakegen. Be wan nomo i talem tangkiu long hem. (Luk 17:12-17) Yumi mas gat fasin olsem man ya. Oltaem, yu mas talem tangkiu long Jehova.

7. ?Yu mas lavem Jehova olsem wanem?

7 Mo tu, yu mas soemaot se yu lavem Jehova. Jisas i talem long ol disaepol blong hem se oli mas lavem Jehova long olgeta hat, laef, mo tingting blong olgeta. (Ridim Matiu 22:37.) ?Hemia i minim wanem?

8, 9. ?Olsem wanem yu soemaot long Jehova se yu lavem hem?

 8 ?Yu ting se i naf blong talem nomo se yu lavem Jehova? Nogat. Sipos yu lavem Jehova long olgeta hat, laef, mo tingting blong yu, bambae yu soemaot long ol aksen blong yu. (Matiu 7:16-20) Baebol i tijim se, sipos yu lavem God, bambae yu obei long ol loa blong hem. ?I had blong obei? Nogat. “Ol loa blong hem oli no had tumas blong folem.”—Ridim 1 Jon 5:3.

9 Taem yu obei long Jehova, yu yu glad mo yu save gat wan gudfala laef. (Aesea 48:17, 18) ?Be yu mas mekem wanem blong stap klosap long Jehova oltaem? Bambae yumi luk.

KAM KLOSAP MOA LONG JEHOVA

10. ?From wanem yu mas gohed blong kasem save long Jehova?

10 ?Yu yu mekem wanem finis, blong yu kam wan fren blong Jehova? Taem yu stadi long Baebol, yu kasem save long Jehova mo yu fren gud wetem hem. Be sipos yu wantem fren gud wetem hem oltaem, yu mas gohed blong kasem save long hem. Hemia i olsem wan faea. Sipos yu wantem se faea i laet bigwan, yu mas gohed blong putum faeawud.—Ol Proveb 2:1-5.

Blong lavem Jehova oltaem, yu mas gohed blong kasem save long hem, olsem we yu gohed blong putum faeawud blong faea i laet gud

11. Sipos yu gohed blong stadi Baebol, ?bambae i mekem wanem long yu?

11 Sipos yu gohed blong stadi Baebol, bambae yu lanem plante samting we oli tajem hat blong yu. Hemia nao samting we i hapen long tu disaepol blong Jisas, taem hem i eksplenem sam profet tok blong Baebol long tufala. Tufala i talem se: “Yumitu harem gud tumas long toktok blong hem long rod, taem hem i stap eksplenem gud ol tok ya blong Baebol.”—Luk 24:32.

12, 13. (1) Sipos yu no lukaot gud, ?wanem i save hapen? (2) ?Olsem wanem blong lavem Jehova oltaem?

12 Taem yu jes stat blong kasem save long Baebol, ating  yu glad we yu glad, olsem tufala disaepol ya blong Jisas. Yu gohed blong stadi, nao sloslo, yu save Jehova mo yu lavem hem. Be sipos yu no lukaot gud, yu save lusum lav ya.—Matiu 24:12.

13 Taem yu kam wan fren blong God, yu mas wok had blong fren gud oltaem wetem hem. Yu mas gohed blong kasem save long hem mo Jisas, mo tingting dip long samting we yu lanem. Yu mas tingbaot tu, olsem wanem blong folem ol save ya long laef blong yu. (Jon 17:3) Taem yu ridim Baebol mo yu stadi long hem, i gud yu askem se: ‘?Mi lanem wanem long saed blong Jehova? ?From wanem mi mas lavem hem long olgeta hat mo laef blong mi?’—1 Timoti 4:15.

14. ?Olsem wanem prea i save givhan long yu, blong yu lavem Jehova?

14 Ating yu yu gat wan gudfala fren we yu toktok long hem oltaem. Hemia i mekem se yutufala i gohed blong  fren gud. Long sem fasin, sipos yu toktok long Jehova oltaem long prea, bambae yu gohed blong lavem hem. (Ridim 1 Tesalonaeka 5:17.) Prea i wan nambawan presen we Papa blong yumi long heven i givim. Oltaem yu mas talemaot evri samting we i stap long hat blong yu. (Ol Sam 62:8) Yu no mas lanem ol prea baehat mo talem ol semfala tok bakegen mo bakegen. Be ol tok oli mas kamaot long hat blong yu. Yes, sipos yu gohed blong stadi Baebol mo prea wetem fulhat blong yu, bambae yu lavem Jehova oltaem.

TOKBAOT JEHOVA LONG OL NARAFALA

15, 16. ?Wanem tingting blong yu long wok blong prij?

15 Sipos yu wantem stap klosap long Jehova, yu mas tokbaot bilif blong yu long ol narafala. I wan bigfala ona blong tokbaot Jehova long ol narafala man. (Luk 1:74) Mo hemia wok we Jisas i givim long ol tru Kristin. Yumi wanwan i mas talemaot gud nius blong Kingdom blong God. ?Olsem wanem? ?Yu yu stap mekem wok ya?—Matiu 24:14; 28:19, 20.

16 Aposol Pol i harem se wok blong prij i wan samting we i gud tumas. Taswe hem i talem se i wan “spesel wok.” (2 Korin 4:7) I no gat wan wok we i moa impoten, i bitim we yu tokbaot Jehova mo ol samting we bambae hem i mekem. Wok ya i joen wetem wosip blong yu, mo Jehova i tinghae long hem. (Hibrus 6:10) Wok blong prij i save givhan long yu mo long man we i lesin long yu tu, from we i save mekem se yutufala tugeta i kam klosap moa long Jehova, mo kasem laef we i no save finis. (Ridim 1 Korin 15:58.) I no gat wan narafala wok we i save mekem yu yu harem gud olsem.

17. ?From wanem wok blong prij i impoten tumas?

17 Wok blong prij i impoten tumas. Yumi mas “talemaot  tok blong God,” mo yumi mas mekem “wetem tingting ya se taem i sot tumas.” (2 Timoti 4:2) Ol man oli mas save long Kingdom blong God. Baebol i talem se: “Bigfala Dei ya blong Hae God i kam klosap finis. I no longtaem, bambae i kamtru.” !En bambae i kam “long stret taem blong hem”! !Hem i no save let! (Sefanaea 1:14; Habakuk 2:3) Yes, dei ya we Jehova bambae i spolem rabis wol ya blong Setan, i klosap tumas. Bifo we hem i tekem aksen, yumi mas givim woning long olgeta man, nao bambae oli gat janis blong wosipim Jehova.

18. ?From wanem ol tru Kristin oli joen wanples blong wosipim Jehova?

18 Jehova i wantem se ol tru Kristin oli joen wanples blong wosipim hem. Baebol i talem se: “I gud yumi stap tingbaot yumi, blong yumi givgivhan long yumi blong yumi lavem ol narafala, mo blong yumi mekem ol gudfala wok. Yumi no mas les blong kam wanples long ol miting blong yumi, olsem we samfala oli stap mekem. Oltaem yumi mas toktok gud blong leftemap tingting blong yumi. Mo yufala i mas mekem samting ya moa, taem yufala i luk we dei ya i stap kam klosap.” (Hibrus 10:24, 25) Yu mas traehad blong go long olgeta miting. Hemia wan janis blong leftemap tingting blong ol narafala mo mekem olgeta oli strong. Mo olgeta tu oli save mekem sem mak long yu.

19. ?Wanem i save givhan long yu, blong yu lavem ol brata mo sista?

19 Taem yu go long ol miting, bambae yu faenem ol gudfala fren we oli save givhan long yu blong yu wosipim Jehova. Bambae yu mitim ol defdefren brata mo sista we oli stap mekem bes blong olgeta, olsem yu. Olgeta oli sinman mo oli mekem mastik tu, olsem yu. Taswe, yu mas rere blong fogivim olgeta. (Ridim Kolosi 3:13.) I gud yu lukluk oltaem long ol gudfala fasin blong ol brata mo  sista. Nao bambae yu lavem olgeta, mo tu, bambae yu kam klosap moa long Jehova.

LAEF WE I PRAPA WAN

20, 21. ?“Laef ya we i prapa wan” hem i olsem wanem?

20 Jehova i wantem se ol fren blong hem oli gat wan nambawan laef. Baebol i tijim se, laef long fiuja bambae i defren olgeta long laef blong yumi tede.

Jehova i wantem se yu kasem “laef ya we i prapa wan.” ?Bambae yu yu kasem?

21 Long fiuja, bambae yumi no laef blong 70 no 80 yia nomo, be blong olwe. Bambae yumi harem gud tumas long ‘laef we i no save finis’ long paradaes. Bambae yumi no moa sik, yumi stap long pis, mo yumi glad tumas. Baebol i talem se hemia “laef ya we i prapa wan.” Jehova i promes blong givim laef ya long yumi, be yumi mas mekem evri samting we yumi save mekem naoia, blong kasem laef ya.—1 Timoti 6:12, 19.

22. (1) Olsem wanem yumi save kasem “laef ya we i prapa wan”? (2) ?Yumi kasem laef ya from ol had wok blong yumi? Eksplenem.

22 ?Olsem wanem yumi save kasem “laef ya we i prapa wan”? Yumi mas mekem “ol gudfala fasin, mo ol gudfala wok,” mo yumi “kam rij” long olgeta. (1 Timoti 6:18) Hemia i min se yumi mas folem ol samting we yumi lanem long Baebol. Yumi no kasem laef ya we i prapa wan from ol had wok blong yumi, olsem wan pei. Be Jehova i givim laef ya olsem wan presen, long ol man we oli obei long hem. Hemia i soemaot ‘fasin blong God blong kaen long ol man.’ (Rom 5:15) Papa ya blong yumi long heven i wantem tumas blong givim presen ya long ol gudfala man blong hem.

23. ?From wanem yu mas mekem ol gudfala desisen naoia?

23 I gud yu askem se: ‘?Mi mi stap wosipim God long fasin we hem i wantem?’ Sipos yu luksave se yu mas jenisim sam samting, yu no mas tektaem. Sipos yu trastem Jehova mo yu obei long hem, bambae hem i kam ples blong haed  blong yu. Bambae hem i protektem ol gudfala man blong hem long ol las dei blong rabis wol ya blong Setan. Biaen, Jehova bambae i givim laef blong olwe long paradaes long wol, olsem hem i promes. !Yes, yu save kasem laef ya we i prapa wan, sipos yu mekem ol gudfala desisen naoia!