Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 7

!Ol Dedman Bambae Oli Laef Bakegen!

!Ol Dedman Bambae Oli Laef Bakegen!

1-3. ?Yumi evriwan i kalabus long wanem, mo olsem wanem Jehova bambae i mekem yumi kamfri?

TRAEM tingbaot se kot i jajem yu from wan bigfala trabol, be i no yu we yu mekem trabol ya. I luk olsem se fiuja blong yu i nogud olgeta, mo yu mas kalabus ful laef blong yu. Neva bambae yu gat janis blong kamfri. Yu no save mekem wan samting. Stret long taem ya we tingting blong yu i foldaon olgeta, wan man we i gat paoa i promes blong mekem rod blong yu save kamfri. ?Bambae yu harem olsem wanem?

2 Yumi evriwan i stap kalabus long ded. Nomata wanem samting yumi mekem, yumi no save kamfri. Be Jehova i gat paoa blong mekem yumi fri long ded. Mo hem i promes se, ‘laswan blong ol enemi ya we hem bambae i winim, hemia ded.’—1 Korin 15:26.

3 !Traem tingbaot olsem wanem bambae yu harem gud! !Bambae yu no moa tingbaot ded! Jehova bambae i finisim ded, be i no hemia nomo. Bambae hem i mekem olgeta we oli ded finis oli laef bakegen. !Yu traem tingbaot! Hem i promes se ol man we “oli stap slip long beregraon” bambae oli girap.—Aesea 26:19.

WAN FAMLE NO FREN I DED

4. (1) Taem wan famle no fren blong yu i ded, ?wanem i save leftemap tingting blong yu? (2) ?Hu ya trifala fren blong Jisas?

4 Taem wan famle no fren blong yu i ded, yu krae mo yu harem nogud bitim mak. Yu no save mekem  wan samting blong givimbak laef long hem. Be ol tok blong Baebol i save leftemap tingting blong yu. (Ridim 2 Korin 1:3, 4.) Bambae yumi tokbaot wan samting we i hapen taem Jisas i stap long wol, we i soemaot se hem mo Jehova i wantem tumas blong mekem ol dedman oli laef bakegen. Oltaem Jisas i stap go luk trifala fren blong hem, Lasaros mo tufala sista blong hem, Mata mo Meri. Baebol i talem se: “Jisas i lavem Mata, mo sista blong hem, mo Lasaros.”—Jon 11:3-5.

5, 6. (1) ?Jisas i mekem wanem taem ol famle mo fren blong Lasaros oli stap krae? (2) ?From wanem i gud blong save filing blong Jisas?

5 Wan dei, Lasaros i ded. Nao Jisas i go blong leftemap tingting blong Mata mo Meri. Taem Mata i harem nius se Jisas i stap kam, hem i wokbaot i go mitim hem. Mata i glad tumas blong luk Jisas, be hem i talem long Jisas se: “Sipos yu bin stap long ples ya, bambae brata blong mi i no save ded.” Mata i ting se i let tumas blong mekem wan samting. Meri, sista blong Mata, hem tu i stap krae. Taem Jisas i luk we tufala i stap harem nogud tumas, hem tu i krae. (Jon 11:21, 33, 35) Taswe, hem i kasem save long filing blong yumi, taem wan fren no famle blong yumi i ded.

6 Taem yumi luk se Jisas i gat sem filing olsem yumi, hemia i leftemap tingting blong yumi. Mo Jisas i olsem Papa blong hem Jehova, taswe yumi save se Jehova tu i gat sem filing. (Jon 14:9) Be Jehova i gat paoa blong finisim ded, mo i no longtaem bambae i mekem.

“LASAROS, YU KAMAOT”

7, 8. ?From wanem Mata i no wantem we oli tekemaot ston long beregraon blong Lasaros? ?Be Jisas i mekem wanem?

7 Jisas i stanap klosap long hol blong ston we  dedbodi blong Lasaros i stap long hem. Nao hem i talem se: “Yufala i tekemaot ston ya.” Be Mata i no wantem, from we Lasaros i stap fo dei finis long beregraon. (Jon 11:39) Mata i no save samting we Jisas bambae i mekem.

!Traem tingbaot glad blong ol famle mo ol fren blong Lasaros, taem hem i laef bakegen! —Jon 11:38-44

8 Ale, Jisas i talem se: “!Lasaros, yu kamaot!” Nao “man ya we i bin ded, hem i kamaot mo ol kaliko we oli fasem ol han mo leg blong hem . . . oli stap yet long hem.” !Mata mo Meri i sek! (Jon 11:43, 44) !Lasaros i laef bakegen mo i joen wetem ol famle mo ol fren blong hem! Oli holem hem, tajem hem, mo toktok long hem. !Wan merikel ya! !Jisas i mekem Lasaros i laef bakegen!

“SMOL GEL, MI TALEM LONG YU, ‘!YU STANAP!’”

9, 10. (1) ?Hu i givim paoa long Jisas blong mekem man i laef bakegen? (2) ?Ol stori ya oli mekem wanem long yumi?

9 ?Olsem wanem? ?Jisas i yusum paoa blong hem nomo blong mekem man i laef bakegen? Nogat. Bifo we hem i mekem Lasaros i laef bakegen, hem i prea long Jehova, nao Jehova i givim paoa long hem. (Ridim Jon 11:41, 42.) I no Lasaros nomo we i laef bakegen. Baebol i tokbaot gel blong Jaeras, wan pikinini nomo we hem i gat. Gel ya i gat 12 yia, mo hem i sik tumas, nao Jaeras i traem evri rod blong givhan long hem. Ale, hem i kam askem long Jisas blong i tekemaot sik blong gel ya. Taem hem i stap toktok yet, sam man oli kam talem se: “!Gel blong yu i ded finis! Yu no moa mekem hadwok long Tija ya.” Be Jisas i talem long Jaeras se: “Yu no wari, yu mas gat bilif, nao gel blong yu bambae i oraet.” Ale, Jisas i wokbaot i go wetem Jaeras.  Taem oli kam klosap long haos blong Jaeras, Jisas i luk mo i harem ol man oli stap krae, nao hem i talem se: “Yufala i stop, smol gel ya i no ded, hem i stap slip nomo.” Ating papa mo mama blong gel ya i no kasem save long tok ya. Nao Jisas i askem long ol man blong oli go afsaed, mo i tekem Jaeras mo woman blong hem i go long rum we smol gel ya i stap long hem. Jisas i holem han blong gel ya, mo i talem se: “Smol gel, mi talem long yu, ‘!Yu stanap!’” !Wantaem nomo, gel ya i girap mo i wokbaot! !Yu traem tingbaot olsem wanem papa mo mama blong hem i glad we i glad! !Jisas i mekem gel blong tufala i laef bakegen! (Mak 5:22-24, 35-42; Luk 8:49-56) Ating evri taem we tufala i luk smol gel ya, tufala i tingbaot bigfala merikel ya we Jisas i mekem long paoa blong Jehova. *

10 I tru se biaen, ol man ya oli ded bakegen. Be taem yumi ridim ol stori ya, tingting blong yumi i kam strong moa long ol promes blong God. Jehova i wantem tumas blong mekem ol dedman oli laef bakegen, mo bambae hem i mekem.

?YUMI LANEM WANEM?

Aposol Pita i mekem Kristin woman ya Dokas i laef bakegen. —Ol Wok 9:36-42

Elaeja i mekem boe blong wan wido i laef bakegen.—1 King 17:17-24

11. ?Folem Prija 9:5, wanem i hapen long Lasaros taem hem i ded?

11 Baebol i talem klia se, “ol man we oli ded finis oli no moa save wan samting.” I sem mak long Lasaros. (Prija 9:5) Jisas i talem se Lasaros i stap slip. (Jon 11:11) Taswe, taem Lasaros i stap long beregraon, hem i “no moa save wan samting.”

12. ?Olsem wanem yumi save se Lasaros i laef bakegen?

 12 Plante man oli luk we Jisas i mekem Lasaros i laef bakegen. Ol enemi blong Jisas tu oli save se hem i mekem merikel ya. (Jon 11:47) Afta we plante man oli go visitim Lasaros we i laef bakegen, oli bilif se God i sanem Jisas. Nao ol enemi blong Jisas oli kros, mo oli mekem plan blong kilim Jisas mo Lasaros i ded.—Jon 11:53; 12:9-11.

13. ?Olsem wanem yumi save se Jehova bambae i mekem ol dedman oli laef bakegen?

13 Jisas i talem se, “ol dedman we God i tingbaot olgeta” bambae oli laef bakegen. (Jon 5:28) Be blong mekem man i laef bakegen, Jehova i mas tingbaot evri samting long laef blong man ya. ?Hem i naf blong mekem olsem? Yes. Traem tingbaot. I gat plante milian sta long skae. Be Baebol i talem se Jehova i save nem blong evriwan. (Ridim Aesea 40:26.) Sipos hem i naf blong tingbaot nem blong evri sta, bambae i no had blong hem i tingbaot evri samting long laef blong ol man we oli ded. Mo tu, Jehova nao i wokem ol man mo evri samting long wol, taswe yumi save se hem i gat paoa blong mekem ol dedman oli laef bakegen.

14, 15. ?Ol tok blong Job oli tijim yumi long wanem?

14 Gudfala man ya Job i bilif se ol dedman bambae oli laef bakegen. Hem i askem se: “?Sipos wan man i ded, hem i save laef bakegen?” Nao hem i talem long Jehova se: “Yu bambae yu singaot mi, nao mi bambae mi ansa long yu. Bambae yu yu wantem tumas blong luk wok blong ol han blong yu.” Yes, Job i save se Jehova i wantem tumas we taem ya i kam blong mekem ol dedman oli laef bakegen.—Job 14:13-15, NW.

15 ?Hop ya blong laef bakegen i mekem yu yu harem  olsem wanem? Maet yu askem se: ‘?Olsem wanem long ol famle mo ol fren blong mi we oli ded finis? ?Bambae oli laef bakegen?’ Yumi harem gud blong save se Jehova i wantem tumas blong mekem ol dedman oli laef bakegen. Bambae yumi tokbaot ansa we Baebol i givim long tufala kwestin ya: ?Hu bambae i laef bakegen? ?Taem oli laef bakegen, bambae oli stap wea?

“OLI HAREM VOES BLONG HEM, NAO OLI KAMAOT”

16. ?Ol man we oli laef bakegen long wol, bambae oli gat wanem kaen laef?

16 Olgeta we oli laef bakegen long taem bifo, oli joen bakegen wetem ol famle mo ol fren blong olgeta long wol ya. Be samting we i hapen long fiuja bambae i moagud yet. ?From wanem? From we ol man we oli laef bakegen long wol ya bambae oli gat janis blong laef olwe, we oli no moa ded bakegen. Mo tu, bambae i no moa gat ol trabol long wol, olsem tede. Bambae i no moa gat faet, raf fasin, stil, mo sik.

17. ?Hu olgeta we bambae oli laef bakegen?

17 ?Hu olgeta we bambae oli laef bakegen? Jisas i talem se, “olgeta man we oli stap long beregraon bambae oli harem voes blong hem, nao oli kamaot.” (Jon 5:28, 29) Mo Revelesen 20:13 i talem se: “Solwota i givimbak ol dedman we oli stap long hem. Ded mo Beregraon tu, tufala i givimbak ol dedman we oli stap long tufala.” Yes, plante milian dedman bambae oli laef bakegen. Aposol Pol i tokbaot “ol man we oli stret wetem ol man we oli no stret.” (Ridim Ol Wok 24:15.) ?Wanem mining blong tok ya?

Long Paradaes, ol dedman bambae oli laef bakegen blong joen wetem ol famle mo ol fren blong olgeta

18. ?Hu “ol man we oli stret”?

 18 “Ol man we oli stret,” hemia ol man blong Jehova we oli laef bifo we Jisas i kam long wol, olsem Noa, Ebraham, Sera, Moses, Rut, mo Esta. Long Hibrus japta 11, yu save luk nem blong sam long ol man mo woman ya we bambae oli laef bakegen long wol. ?Olsem  wanem long ol man blong Jehova we oli ded long taem blong yumi? Olgeta tu oli “ol man we oli stret.”

19. ?Hu “ol man we oli no stret”? ?Jehova bambae i givim wanem janis long olgeta?

19 “Ol man we oli no stret,” hemia ol milian man we oli no gat janis blong save Jehova. Nating se oli ded, Jehova i no fogetem olgeta. Bambae oli laef bakegen, mo oli gat janis blong save Jehova mo wosipim hem.

20. ?Hu olgeta we bambae oli no laef bakegen?

20 ?Hemia i min se evriwan we oli ded bambae oli laef bakegen? Nogat. Jisas i talem se sam man bambae oli no laef bakegen. (Luk 12:5) ?Hu bambae i jajem man se hem i laef bakegen no nogat? Jehova nao i Bigfala Jaj, be hem i givim paoa long Jisas tu, blong hem i “jajem ol man we oli laef mo olgeta we oli ded.” (Ol Wok 10:42) Man we Jisas i jajem se i man nogud mo i no wantem jenisim fasin blong hem, bambae i no laef bakegen.—Yu luk Ol Not 19.

SAMFALA OLI GO LONG HEVEN

21, 22. (1) ?Ol man we oli go long heven, oli go wetem wanem kaen bodi? (2) ?Hu i faswan blong laef bakegen olsem wan spirit man?

21 Baebol i talem se sam man bambae oli laef long heven. Taem man i go long heven, hem i no go wetem bodi blong hem. Hem i go laef long heven olsem wan spirit man.

22 Jisas i faswan blong laef bakegen olsem wan spirit man. (Jon 3:13) Tri dei afta we hem i ded, Jehova i mekem hem i laef bakegen. (Ol Sam 16:10; Ol Wok 13:34, 35) Be hem i no laef bakegen wetem bodi blong man. Aposol Pita i talem se Jisas “i ded long bodi blong man, be hem i laef bakegen long bodi we i spirit.”  (1 Pita 3:18) !Yes, Jisas i laef bakegen olsem wan spirit man we i gat bigfala paoa! (1 Korin 15:3-6) Be Baebol i talem se, i no Jisas nomo.

23, 24. ?Hu ya “smol grup blong ol sipsip” we Jisas i tokbaot, mo wanem stret namba blong olgeta?

23 Bifo we Jisas i ded, hem i talem long ol disaepol blong hem se: “Mi mi stap go blong mekemrere wan ples blong yufala.” (Jon 14:2) Hemia i soemaot se sam man blong hem bambae oli go stap wetem hem long heven. ?Hamas man bambae oli go long heven? Jisas i talem se wan “smol grup blong ol sipsip” nomo. (Luk 12:32) Aposol Jon i talem stret namba blong olgeta. Long vison, hem i luk Jisas i “stap stanap long Hil Ya Saeon [long heven], mo i gat wan handred foti fo taosen man oli stap wetem hem.”—Revelesen 14:1.

24 ?Wetaem ol 144,000 Kristin ya bambae oli go long heven? Baebol i talem se, samting ya bambae i hapen afta we Jisas i stat blong rul long heven. (1 Korin 15:23) Jisas i stap rul naoia, taswe plante long ol 144,000 Kristin ya oli go long heven finis. Taem ol narafala we oli stap yet long wol oli ded, wantaem nomo oli go long heven. Be bighaf blong ol man, bambae oli laef bakegen long Paradaes long wol.

25. Long nekis japta, ?bambae yumi tokbaot wanem?

25 !I no longtaem, Jehova bambae i mekem ol dedman oli laef bakegen, mo bambae i finisim ded blong olwe! (Ridim Aesea 25:8.) ?Be olgeta we oli go long heven, bambae oli mekem wanem? Baebol i talem se bambae oli rul wetem Jisas long Kingdom. Long nekis japta, bambae yumi tokbaot Kingdom ya.

^ par. 9 Baebol i tokbaot sam narafala taem we man i laef bakegen: yangfala, olfala, man, woman, man Isrel, mo man blong narafala kantri. Yu save ridim ol stori ya long 1 King 17:17-24; 2 King 4:32-37; 13:20, 21; Matiu 28:5-7; Luk 7:11-17; 8:40-56; Ol Wok 9:36-42; 20:7-12.