Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 12

?Olsem Wanem Blong Kam Fren Blong God?

?Olsem Wanem Blong Kam Fren Blong God?

1, 2. ?Hu ya sam man we oli fren blong Jehova?

?YU YU wantem fren wetem wanem kaen man? Ating wan man we yu laekem hem, mo yu joen gud wetem hem, hem i kaen, mo i gat ol fasin we yu laekem.

2 Jehova God i jusum sam man blong oli kam fren blong hem. Ebraham i wan fren blong Jehova. (Aesea 41:8; Jemes 2:23) Jehova i laekem Deved tu, mo hem i talem se: “Fasin blong hem i stret long tingting blong mi.” (Ol Wok 13:22) Mo tu, Jehova i “lavem” profet Daniel.—Daniel 9:23.

3. ?From wanem Ebraham, Deved, mo Daniel, oli fren blong Jehova?

3 ?From wanem Ebraham, Deved, mo Daniel, oli fren blong Jehova? Jehova i talem long Ebraham se: ‘From fasin ya we yu obei long tok blong mi.’ (Jenesis 22:18) Jehova i save kam fren blong olgeta we oli obei long hem wetem tingting daon. Wan neson i save kam fren blong Jehova tu. Hem i tokbaot neson blong Isrel se: “Oli mas obei long mi, blong mi mi God blong olgeta, mo olgeta oli man blong mi.” (Jeremaea 7:23) Taswe, sipos yu yu wantem kam fren blong Jehova, yu mas obei long hem.

JEHOVA I LUKAOT GUD LONG OL FREN BLONG HEM

4, 5. ?Olsem wanem Jehova i lukaot gud long ol fren blong hem?

4 Baebol i talem se Jehova i stap yusum plante defren rod blong “givim paoa long ol man we oli ona long hem long olgeta tingting blong olgeta.” (2 Kronikel 16:9) Long Ol Sam 32:8, Jehova i promes long ol fren blong hem se: “Mi bambae mi tijim yu long rod we i stret blong yu yu  folem. Bambae mi stap givim gudfala tingting long yu, mo mi stap lukaot gud long yu.”

5 Wan strong enemi i wantem blokem yumi, blong yumi no kam fren blong God. Be Jehova i save protektem yumi. (Ridim Ol Sam 55:22.) Taem yumi kam fren blong Jehova, yumi mekem wok blong hem wetem olgeta hat blong yumi. Yumi holemstrong long hem, nating se yumi fesem hadtaem. Mo yumi gat strong tingting olsem man blong raetem Sam ya, we i talem se: “Hae God i stap wetem mi, i stap klosap long mi, nao i no gat wan samting i save muvum mi.” (Ol Sam 16:8; 63:8) ?Setan i stap mekem wanem blong traem blokem yumi?

SETAN I AGENSEM OL MAN

6. ?Setan i talem wanem long saed blong olgeta man?

6 Long Japta 11, yumi tokbaot taem ya we Setan i girap agensem Jehova. Hem i talem se Jehova i giaman, mo i spolem Adam mo Iv taem i no letem tufala i folem prapa tingting blong tufala. Mo tu, buk blong Job i soemaot se Setan i agensem olgeta man we oli wantem kam fren blong God. Setan i stap talem se ol man ya oli obei long God blong kasem ol gudfala samting nomo we God i givim, be i no from we oli lavem hem. Setan i stap talem tu se hem i save pulum eni man blong i agensem God. Bambae yumi tokbaot stori blong Job, mo olsem wanem Jehova i lukaot gud long hem.

7, 8. (1) ?Wanem tingting blong Jehova long Job? (2) ?Setan i talem wanem long Jehova?

7 ?Job hem i hu? Hem i wan gudfala man we i laef 3,600 yia bifo. Jehova i talem se i no gat wan narafala man long wol we i olsem Job. Job i ona gud long God, mo i no laekem nating ol nogud fasin. (Job 1:8) Hem i wan tru fren blong Jehova.

 8 Setan i talem long Jehova se Job i obei long hem blong kasem ol gudfala samting nomo we hem i givim, i se: “Oltaem yu stap lukaot gud long hem wetem ol pikinini blong hem mo olgeta samting blong hem, mo yu stap blokemgud olgeta. Evri samting we hem i stap mekem, be yu yu stap blesem olgeta, mo ol anamol ya we yu givim long hem, kantri ya i fulap gud long olgeta. Be sipos yu tekemaot ol samting ya, bambae hem i tok nogud long yu, stret long fes blong yu.”—Job 1:10, 11.

9. ?Jehova i letem Setan i mekem wanem?

9 Setan i talem se Job i obei long Jehova blong kasem ol gudfala samting nomo. Mo hem i talem tu se hem i save pulum Job blong i lego Jehova. Jehova i no bilivim ol tok ya, be hem i letem Setan i traem Job. Hemia bambae i soemaot sipos Job i fren gud wetem Jehova from we i lavem hem, no from wan narafala risen.

SETAN I AGENSEM JOB

10. ?Setan i mekem wanem long Job? ?Job i mekem wanem?

10 Fastaem, Setan i mekem se Job i lusum ol anamol blong hem. Biaen, Setan i kilim i ded klosap olgeta wokman blong Job. Job i lusum evri samting. Mo biaen bakegen, Setan i kilim i ded ol ten pikinini blong Job long wan hariken. Be Job i holemstrong long Jehova. Baebol i talem se: “Nating we ol trabol ya i kasem Job olsem, be hem i no mekem sin nating, mo i no tok nogud long God from ol samting ya.”—Job 1:12-19, 22.

Jehova i blesem Job, from we Job i wan gudfala fren blong hem mo i holemstrong long hem

11. (1) ?Setan i mekem wanem narafala samting long Job? (2) ?Job i mekem wanem?

11 Be Setan i no stop. Hem i sakem sam narafala tok long Jehova, i se: “Sipos yu spolem bodi blong hem, bambae hem i tok nogud long yu, stret long fes blong yu.” Nao Setan i mekem se Job i kasem wan bigfala sik we i mekem bodi blong hem i soa bitim mak. (Job 2:5, 7) Be Job i  holemstrong long Jehova. Hem i talem se: ‘!Go kasem taem we mi mi ded, bambae mi no save lego God!’—Job 27:5.

12. ?Olsem wanem Job i pruvum se ol tok blong Setan i giaman?

12 Job i no save long ol tok we Setan i talem long Jehova long heven. Hem i no kasem save from wanem hem i stap safa. Hem i ting se Jehova nao i putum ol trabol ya long hem. (Job 6:4; 16:11-14) Nating se i olsem, be Job i holemstrong long Jehova. Hem i pruvum se hem i obei long Jehova, i no blong kasem ol gudfala samting, be from we hem i lavem Jehova. !Ol tok blong Setan oli giaman nomo!

13. ?Taem Job i holemstrong long Jehova, wanem i kamaot?

13 Nating se Job i no save samting we i hapen long heven, be hem i holemstrong long God, mo i pruvum se Setan i wan rabis man. Jehova i blesem Job from we i holemstrong long hem olsem wan gudfala fren.—Job 42:12-17.

SETAN I AGENSEM YU

14, 15. ?Setan i stap talem wanem tok agensem olgeta man?

14 Yumi save lanem plante impoten samting from stori blong Job. Setan i stap talem yet se yumi obei long Jehova from ol gudfala samting nomo we hem i givim. Long Job 2:4 (NW), hem i talem se: “Wan man i save lego olgeta samting we hem i gat blong i sevem laef blong hem.” Taswe, Setan i no agensem Job nomo, be hem i agensem olgeta man. Plante handred yia afta we Job i ded, Setan i gohed yet blong sakem ol rabis tok agensem Jehova mo ol man blong hem. Ol Proveb 27:11 i soemaot samting ya, i se: “Pikinini blong mi, yu yu mas kam waes. Sipos yu kam waes, bambae mi glad we mi glad, mo sipos man i faerap long mi, be bambae mi gat ansa blong givim long hem.”

15 Yu save jus blong obei long Jehova mo holemstrong long hem, olsem wan gudfala fren. Sipos yu mekem  olsem, bambae yu pruvum se Setan i wan man blong giaman. Ating yu mas mekem sam bigfala jenis long laef blong yu blong kam wan fren blong God. !Be desisen ya blong fren gud wetem God, hemia i moagud i bitim ol narafala desisen we yu save mekem! Hem i wan desisen we i impoten tumas, from we Setan i stap talem se yu bambae yu no holemstrong long God taem yu kasem trabol. Hem i stap traem blong trikim yumi, blong yumi lego God. ?Hem i mekem samting ya olsem wanem?

16. (1) ?Wanem sam trik we Setan i yusum? (2) ?Yu ting se Setan i save yusum wanem trik long yu?

16 Setan i stap yusum ol defdefren trik blong traem mekem se yumi no fren gud wetem God. Hem i save agensem yumi stret, “olsem wan laeon we i stap singaot bigwan, i stap lukaot man blong i kakae.” (1 Pita 5:8) Yu no mas sapraes taem sam fren no famle no sam narafala man oli traem blokem yu, blong yu no moa stadi Baebol mo mekem ol samting we i stret. Maet yu harem se Setan i agensem yu stret. * (Jon 15:19, 20) Mo tu, Setan i save kam olsem “wan enjel blong laet.” Hemia wan trik blong pulum yumi, blong yumi brekem loa blong Jehova. (2 Korin 11:14) Wan narafala trik we Setan i yusum, hemia blong mekem yumi ting se yumi nogud mo yumi no naf blong mekem wok blong God.—Ol Proveb 24:10, NW.

OBEI LONG OL LOA BLONG JEHOVA

17. ?Yumi obei long Jehova from wanem?

17 Taem yu obei long Jehova, yu pruvum se Setan i wan man blong giaman. ?Wanem i save givhan long yu blong  yu obei? Baebol i talem se: ‘Yu mas lavem Jehova long olgeta tingting blong yu, mo long olgeta laef blong yu, mo long olgeta paoa blong yu.’ (Dutronome 6:5) Yumi obei long Jehova from we yumi lavem hem. Taem yu lavem Jehova moa, bambae yu wantem mekem evri samting we hem i askem. Aposol Jon i talem se: “Taem yumi lavem God, hemia i min se yumi stap obei long ol loa blong hem, mo ol loa blong hem oli no had tumas blong folem.”—1 Jon 5:3.

18, 19. (1) ?Wanem sam samting we Jehova i talem se oli rong? (2) ?From wanem yu yu naf blong mekem samting we Jehova i askem?

18 ?Wanem sam samting we Jehova i talem se oli rong? Yu traem luk bokis ya, “ No Laekem Ol Fasin We Jehova i Agensem.” Maet yu ting se sam long ol samting ya oli oraet nomo. Be sipos yu ridim ol vas blong Baebol we oli stap, mo yu tingting gud long olgeta, bambae yu kasem  save from wanem i waes blong obei long ol loa blong Jehova. Mo maet yu luksave se yu mas mekem sam jenis long laef blong yu. Nating se samtaem i had, be sipos yu traehad, bambae yu kasem pis mo glad, from we yu fren gud wetem God. (Aesea 48:17, 18) ?Olsem wanem blong save sipos yu naf blong mekem ol jenis ya?

19 Jehova i no save askem wan samting we yu yu no naf blong mekem. (Dutronome 30:11-14) Hem i wan tru Fren, taswe hem i save gud yu, i bitim we yu save yu wan. Hem i save ol gudfala fasin blong yu mo ol slak fasin tu. (Ol Sam 103:14) Aposol Pol i leftemap tingting blong yumi, i se: “God i stap holem promes blong hem, mo hem i no save letem wan samting i traem yufala we i strong tumas blong yufala i winim. Mo taem samting olsem i traem yufala, hem bambae i mekem rod blong yufala i naf blong stanap strong.” (1 Korin 10:13) Yu save gat strong tingting se, oltaem Jehova bambae i givim paoa we yu nidim blong  mekem samting we i stret. Bambae hem i givim “paoa ya we i bigwan bitim mak,” blong yu yu naf blong stanap strong taem yu kasem trabol. (2 Korin 4:7) Plante taem Jehova i givhan long Pol, taswe Pol i talem se: “Mi mi gat paoa blong fesem olgeta samting from God ya we i givim paoa long mi.”—Filipae 4:13.

LAEKEM OL FASIN WE GOD I LAEKEM

20. ?Wanem ol fasin we yu mas folem? ?From wanem?

20 Blong kam fren blong Jehova, yu mas lego ol fasin we Jehova i talem se oli rong. Be i no hemia nomo. (Rom 12:9) Ol fren blong God oli laekem ol fasin we God i laekem. Yu save luk sam long ol fasin ya long Ol Sam 15:1-5. (Ridim.) Ol fren blong Jehova oli folem fasin blong hem. Taswe, oli traehad blong gat ol fasin olsem “lav, glad, pis, tingting we i longfala, kaen, gud fasin, bilif, kwaet fasin, mo bos long tingting.”—Galesia 5:22, 23.

21. ?Olsem wanem blong wokem ol fasin we God i laekem?

21 ?Olsem wanem blong wokem ol fasin we God i laekem? Oltaem yu mas ridim Baebol mo stadi long hem, blong yu kasem save long ol fasin we Jehova i laekem. (Aesea 30:20, 21) Sloslo, bambae yu lavem Jehova moa, nao yu wantem obei long hem.

22. Sipos yu obei long Jehova, ?wanem bambae i hapen?

22 Baebol i talem se yumi mas “tekemaot olfala fasin” mo putum “niufala fasin,” olsem we yumi tekemaot olfala klos mo putum niufala klos. (Kolosi 3:9, 10) Maet i no isi blong mekem ol jenis ya. Be Jehova i promes se sipos yu obei long hem, bambae hem i “givim pei” long yu. (Ol Sam 19:11) I gud yu jus blong obei long Jehova mo pruvum se Setan i wan man blong giaman. Yu obei from we yu lavem hem, be i no blong kasem blesing long fiuja nomo. !Sipos yu mekem olsem, bambae yu wan tru fren blong God!

^ par. 16 Hemia i no min se Setan i stap long ol man we oli traem blokem yu. Be Setan i “god blong wol ya,” mo “fulwol i stap long paoa” blong hem. Taswe, yu no mas sapraes taem sam man oli traem blokem yu, blong yu no wosipim Jehova.—2 Korin 4:4; 1 Jon 5:19.