Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?God i Wantem Se Laef i Olsem Wanem?

?God i Wantem Se Laef i Olsem Wanem?

TAEM yu ridim niuspepa, wajem TV, mo lesin long radio, yu luk mo harem plante stori blong faet, man i kilim man, stil, mo wok blong ol teroris. Mo tu, maet yu yu sik, no yu stap harem nogud from wan fren no famle blong yu we i ded.

Traem tingbaot ol kwestin ya:

  • ?God i wantem se mi mo famle blong mi i kasem trabol olsem?

  • ?Wanem i save givhan long mi blong mi winim ol trabol ya?

  • ?Samtaem bambae i gat pis long wol?

Baebol i ansa long ol kwestin ya.

 BAEBOL I TIJIM SE GOD BAMBAE I MEKEM OL NAMBAWAN SAMTING LONG WOL YA.

  • Ol man bambae oli no moa sik, kam olfala, mo ded.​—Revelesen 21:4

  • “Olgeta we leg blong olgeta i nogud, bambae leg blong olgeta i kam gud.”​—Aesea 35:6

  • “Ol blaen man bambae oli save lukluk.”​—Aesea 35:5

  •  Ol dedman bambae oli laef bakegen.​—Jon 5:28, 29

  • Sik bambae i finis.​—Aesea 33:24

  • Bambae i gat plante kakae.​—Ol Sam 72:16

 KASEM BLESING FROM OL TIJING BLONG BAEBOL

Maet yu ting se ol samting we yu jes ridim i wan drim nomo. Be i no olsem. God i promes se i no longtaem, bambae hem i mekem ol jenis ya. Mo Baebol i eksplenem olsem wanem bambae hem i mekem.

Be i no hemia nomo. Baebol i givim save we yumi nidim blong gat wan hapi laef naoia. Traem tingbaot ol samting we yu wari from, olsem mane, trabol long famle, sik, no wan famle no fren i ded. Baebol i save givhan long yu, blong yu winim ol wari ya, mo yu faenem ansa blong ol kwestin ya:

 I gud tumas we yu stap ridim buk ya. Hemia i soemaot se yu wantem save samting we Baebol i tijim. Buk ya bambae i halpem yu. Long evri pej, i gat ol kwestin daon. Bambae oli givhan long yu, blong yu kasem save moa long Baebol. Plante milian man oli glad blong stadi Baebol wetem ol Witnes blong Jehova. Mifala i hop se yu tu bambae yu harem gud blong mekem olsem. !Bambae God i blesem yu, taem yu traehad blong save ol samting we Baebol i tijim!