Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк мүсибәт нәдир?

Бөјүк мүсибәт нәдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бөјүк мүсибәт бәшәријјәтдә индијә гәдәр ҝөрүнмәмиш бир мүсибәт олаҹаг. Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинә әсасән, бу, «ахырзаманда» баш верәҹәк (2 Тимутијә 3:1; Дәнјал 12:4). Бу «елә бир мүсибәт олаҹаг ки, беләси Аллаһ дүнјаны јарадандан һәмин вахтадәк олмајыб вә бир даһа олмајаҹаг» (Марк 13:19; Дәнјал 12:1; Мәтта 24:21, 22).

Бөјүк мүсибәтдә баш верәҹәк һадисәләр

  • Јалан динин мәһви. Јалан дин бир ҝөз гырпымында мәһв едиләҹәк (Вәһј 17:1, 5; 18:9, 10, 21). Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты адланан сијаси гүввәләр бу гәрары вермәклә Аллаһын истәјини һәјата кечирмиш олаҹаглар * (Вәһј 17:3, 15—18).

  • Һәгиги динә һүҹум. Һизгијалын ҝөрүнтүсүндә «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» кими тәсвир олунан халглар бирлији һәгиги динин үзвләрини мәһв етмәјә чалышаҹаг. Лакин Аллаһ Өз хидмәтчиләрини бу мәһвдән горујаҹаг (Һизгијал 38:1, 2, 9—12, 18—23).

  • Бәшәријјәтә чыхарылан һөкм. Иса Мәсиһ бүтүн бәшәријјәтә һөкм чыхараҹаг вә «инсанлары чобан гојунлары кечиләрдән ајырдығы кими, бир-бириндән ајыраҹаг» (Мәтта 25:31—33). О, инсанлары ҝөјдә онунла бирҝә һакимијјәт сүрәҹәк гардашларыны дәстәкләјиб-дәстәкләмәмәләри әсасында ајыраҹаг (Мәтта 25:34—46).

  • Падшаһлыгда идарә едәҹәк кәсләр топланыр. Иса Мәсиһлә бирҝә идарә етмәк үчүн сечилмиш садиг инсанлар јер үзүндәки ишләрини тамамлајыб ҝөјләр һәјаты үчүн дирилдиләҹәкләр (Мәтта 24:31; 1 Коринфлиләрә 15:50—53; 1 Салоникилиләрә 4:15—17).

  • Армаҝеддон. «Гадир Аллаһын бөјүк ҝүнүндә олаҹаг» бу мүһарибә һәмчинин «Јеһованын ҝүнү» адланыр (Вәһј 16:14, 16; Әшија 13:9; 2 Бутрус 3:12). Мәсиһин һагларында һөкм чыхардығы кәсләр мәһв едиләҹәк (Сәфәнја 1:18; 2 Салоникилиләрә 1:6—10). Бура Мүгәддәс Китабда једдибашлы вәһши һејван кими тәсвир олунан бүтүн дүнјадакы сијаси системин мәһви дахилдир (Вәһј 19:19—21).

Бөјүк мүсибәтдән сонра

  • Шејтан вә онун ҹинләри буховланыр. Баш мәләк Шејтаны вә онун ҹинләрини «дибсиз гујуја» атаҹаг, јәни өлү вәзијјәтдә, фәалијјәтсиз олаҹаглар (Вәһј 20:1—3). Шејтанын дибсиз гујуда сахланылмасы, санки, һәбсдә олмасы демәкдир; о, һеч нәјә вә һеч кимә тәсир едә билмәјәҹәк (Вәһј 20:7).

  • Миниллик башлајыр. Аллаһын Падшаһлығынын 1000 иллик фәалијјәти башлајаҹаг вә бәшәријјәтә бөјүк хејир-бәрәкәтләр ҝәтирәҹәк (Вәһј 5:9, 10; 20:4, 6). Сајсыз-һесабсыз «бөјүк бир издиһам» бөјүк мүсибәтдән сағ чыхыб јер үзүндәки Миниллик һакимијјәтин башланғыҹыны ҝөрәҹәкләр (Вәһј 7:9, 14; Зәбур 37:9—11).

^ абз. 5 «Вәһј» китабында јалан дин Бөјүк Бабил, «бөјүк фаһишә» кими тәсвир олунур (Вәһј 17:1, 5). Бөјүк Бабили мәһв едәҹәк ал-гырмызы рәнҝли һејван дүнјадакы халглары бирләшдирмәк мәгсәдинә ҹан атан тәшкилаты тәмсил едир. Бу тәшкилатын илк ады Милләтләр Ҹәмијјәти иди, инди исә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты адланыр.