Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб

Origin and Authenticity

Төврат, Зәбур вә Инҹилин инсан тәфәккүрүнүн мәһсулу олдуғуну демәк олармы?

Ҝөрүн Мүгәддәс Јазыларда онун өзү һаггында нә дејилир.

Мүгәддәс Јазыларын Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилдијини нә тәсдиг едир?

Мүгәддәс Јазылары гәләмә аланлар Аллаһ тәрәфиндән ҝөстәриш алдыгларыны билдирирләр. Бу һагда әтрафлы билмәк истәјирсинизми?

Муса пејғәмбәр Мүгәддәс Јазыларын һансы һиссәләрини гәләмә алыб?

Муса пејғәмбәр Мүгәддәс Јазылары гәләмә аланлардан бири олуб. Онларын гәләмә алынмасында нә гәдәр инсан иштирак едиб?

Төврат, Зәбур вә Инҹил инсанлара неҹә верилиб?

Мүгәддәс Јазылары гәләмә аланлар буну Аллаһын ҝөстәриши илә етдикләрини билдирирләр. Нәјин әсасында буна етибар етмәк олар?

Мүгәддәс Китаб елмә зиддир?

Мүгәддәс Китабда елми сәһвләр вар?

Төврат, Зәбур јәһудиләрә, Инҹил исә христианлара ҝөндәрилиб?

Мүгәддәс Јазылары гәләмә аланлар һарадан идиләр?

Иса пејғәмбәр һаггында јазыланлар нә вахт гәләмә алыныб?

Иса Мәсиһин Аллаһын дәрҝаһына апарылмасындан Инҹилин јазылмасына кими нә гәдәр вахт кечмишди?

Reading and Understanding the Bible

Мүгәддәс Китабы баша дүшмәкдә мәнә нә көмәк едә биләр?

Мәншәјиниздән асылы олмајараг, сиз Мүгәддәс Китабы баша дүшә биләрсиниз.

Мүгәддәс Китабда зиддијјәтләр вармы?

Мүгәддәс Китабда зиддијјәт кими ҝөрүнән парчалары арашдырын вә ҝөрүн мүәјјән принсипләрин тәтбиги сајәсиндә онлара неҹә ајдынлыг ҝәтирилир.

Аллаһын сөзү кимдир вә ја нәдир?

Мүгәддәс Китабда бу ифадә бирдән чох мәнада ишләдилир.

Төврат нәдир?

Ону ким јазыб? О, әбәди олараг галаҹагды, јохса гүввәдән дүшәҹәкди?

Prophecy and Symbolism

Пејғәмбәрлик нәдир?

Аллаһдан ҝәлән пејғәмбәрликләрин һамысы ҝәләҹәклә бағлыдыр? Һәмишә јох.

Мүгәддәс Китабдакы рәгәмләр нәји билдирир? Нумеролоҝија Мүгәддәс Китаба зиддир?

Мүгәддәс Китабдакы рәгәмләрин бәзи символик мәналарыны вә онларын нумеролоҝијадан нә илә фәргләндијини өјрәнин.

Мүгәддәс Китаб хронолоҝијасы 1914-ҹү ил һагда нә дејир?

Даниел 4-ҹү фәсилдәки «једди ил» һагдакы пејғәмбәрлик инсан һакимијјәти үчүн ән бөһранлы вахта ишарә едир.

«Вәһј» китабынын мәнасы нәдир?

«Вәһј» китабынын өзүндә дејилир ки, ону охујан, баша дүшән вә јазыланлара әмәл едән хошбәхтдир.

Вәһј 13-ҹү фәсилдәки једдибашлы вәһши һејван нәји тәмсил едир?

Вәһши һејвана ҝүҹ, тахт вә бөјүк һакимијјәт верилиб. Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлији даһа нәји ачыглајыр?

«Вәһј» китабынын 17-ҹи фәслиндә сөзү ҝедән ал-гырмызы рәнҝли вәһши һејван нәдир?

«Вәһј» китабынын 17-ҹи фәслиндә ады чәкилән ал-гырмызы рәнҝли вәһши һејванын нә олдуғуну изаһ едән алты амил.

666 рәгәминин мәнасы нәдир?

Мүгәддәс Китабда 666 рәгәминин, о ҹүмләдән вәһши һејванын нишанынын мәнасы ачыгланыр.

Бөјүк Бабил нәдир?

Аллаһын Кәламында дејилир ки, Бөјүк Бабил һәм фаһишәдир, һәм дә шәһәр.

Одлу ҝөл нәдир?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «Өлүм илә Мәзарын» ачары Иса Мәсиһдәдир. Бәс ҝөрәсән одлу ҝөлүн дә ачары ондадыр?

End of the World

Ахырзаманын әламәтләри

Мүгәддәс Китабда «дөврүн јекуну» вә ја дүнјанын сону илә бағлы әламәтләр вә һадисәләр јазылыб.

Бөјүк мүсибәт нәдир?

Ахырзаманла бағлы пејғәмбәрликдә дејилир ки, бәшәријјәтдә индијә гәдәр ҝөрүнмәмиш бир мүсибәт олаҹаг. Нәләр баш верәҹәк?

Армаҝеддон мүһарибәси нәдир?

«Армаҝеддон» ифадәси Мүгәддәс Китабда бир дәфә ишләнсә дә, бу мүһарибә һагда Мүгәддәс Јазыларда мүзакирә олунур

Дүнјанын сону нә вахт ҝәләҹәк?

Ҹавабы билмәк Мүгәддәс Китаба әсасән сонун неҹә олаҹағыны билмәјә көмәк едәҹәк.

Аллаһын Падшаһлығы нәләри һәјата кечирәҹәк?

Аллаһын һөкумәти бүтүн јер үзүнү идарә етмәјә башлајанда сизи нәләр ҝөзләдији һагда өјрәнин.

Јер үзүндә сүлһ неҹә бәргәрар олаҹаг?

Аллаһын Өз Падшаһлығы васитәсилә бүтүн дүнјада сүлһү бәргәрар едәҹәјинә даир вердији вәди неҹә һәјата кечирәҹәји барәдә өјрәнин.

People, Places, and Things

Әһд сандығы нәдир?

Аллаһ гәдим исраиллиләрә Әһд сандығыны дүзәлтмәји әмр етмишди. Онун мәгсәди нә иди?

Practical Value

Мүгәддәс Китаб мәнә аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едә биләрми?

Мүгәддәс Китабын һикмәтли мәсләһәтләри артыг милјонларла инсанлара аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едиб.

Пул проблеми вә борҹ — Мүгәддәс Китаб көмәк едә биләрми?

ошбәхтлији пулла алмаг мүмкүн дејил, лакин Мүгәддәс Китабын дөрд принсипи сизә пул проблемләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә биләр.

Хроники хәстәлији олан адама Мүгәддәс Китабын көмәји дәјә биләрми?

Бәли! Хроники хәстәликлә мүбаризәдә сизә көмәк едәҹәк үч аддым барәдә өјрәнин.

Депрессијадајамса, Мүгәддәс Китабын мәнә көмәји дәјә биләрми?

Депрессијадајамса, Мүгәддәс Китабын мәнә көмәји дәјә биләрми?

Дин, Аллаһ вә ја Мүгәддәс Китаб инсана һәјатдан мәмнунлуг дујмаға көмәк едә биләр?

Аллаһла достлуғун һәјатынызы һәм инди, һәм дә ҝәләҹәкдә неҹә јахшылашдыра биләҹәји һагда өјрәнин.