Мәтта 25:1—46

  • МӘСИҺИН ҺҮЗУРУНА ӘЛАМӘТ (1—46)

    • Он гыз һагда мәсәл (1—13)

    • Талант һагда мәсәл (14—30)

    • Гојунлар вә кечиләр (31—46)

25  Сәмави Падшаһлыг чырагларыны+ ҝөтүрүб бәји гаршыламаға чыхан он гыза бәнзәјир.+  Онлардан беши ағылсыз, беши исә ағыллы иди.+  Ағылсыз гызлар чырагларыны ҝөтүрмүшдүләр, амма јағ ҝөтүрмәмишдиләр.  Ағыллы гызлар исә чырагларла бирҝә јағ габларыны да долдуруб өзләри илә ҝөтүрмүшдүләр.  Бәј јубандығы үчүн гызлар мүрҝүләјиб јухуја ҝетдиләр.  Бирдән ҝеҹә јарысы кимсә гышгырды: “Бәј ҝәлир! Бәјин габағына чыхын”.  Онда гызларын һамысы дуруб чырагларыны гајдаја салды.+  Ағылсыз гызлар ағыллылара дедиләр: “Чырагларымыз сөнүр, јағыныздан бир аз бизә дә верин”.  Ағыллы гызлар белә ҹаваб вердиләр: “Бирдән јағ нә сизә чатар, нә бизә. Јахшысы будур ҝедин, јағ сатанлардан алын”. 10  Онлар јағ алмаға ҝетдикләри вахт бәј ҝәлиб чыхды. О гызлар ки һазыр иди, бәјлә тој мәҹлисинә+ ҝирдиләр вә гапы бағланды. 11  Бир гәдәр сонра о бири гызлар да ҝәлиб: “Аға, аға, бизик, гапыны ач!”+ — дејә чағырдылар. 12  Бәј онлара деди: “Мән сизи танымырам”. 13  Буна ҝөрә дә ојаг галын,+ чүнки о ҝүнү вә о сааты билмирсиниз.+ 14  Падшаһлыг һәмчинин башга өлкәјә ҝетмәјә һазырлашан бир адама бәнзәјир. О адам нөкәрләрини јанына чағырыб әмлакынын идарәсини онлара һәвалә етди.+ 15  О, нөкәрләрин баҹарығыны нәзәрә алараг, биринә беш, о бирисинә ики, диҝәринә исә бир талант* вериб јола чыхды. 16  Беш талант алмыш нөкәр дәрһал ҝедиб пулу дөвријјәјә бурахды вә даһа беш талант газанды. 17  Ејнилә, ики талант алмыш нөкәр дә даһа ики талант газанды. 18  Бир талант алмыш нөкәр исә ҝедиб ағасынын вердији ҝүмүш пулу торпаға басдырды. 19  Хејли вахт кечәндән сонра аға ҝери гајытды вә нөкәрләрдән һесабат тәләб етди.+ 20  Беш талант алмыш нөкәр газандығы беш таланты да өзү илә ҝәтириб деди: “Аға, сән мәнә беш талант әманәт етмишдин. Бах, мән беш талант да газанмышам”.+ 21  Ағасы она деди: “Афәрин, мәним гочаг, садиг нөкәрим! Сән хырда ишдә сәдагәтини ҝөстәрдин, буна ҝөрә сәнә чох шеј һәвалә едәҹәјәм.+ Ҝәл, сән дә ағанла бирҝә севин!”+ 22  Сонра ики талант алмыш нөкәр ирәли чыхыб деди: “Аға, сән мәнә ики талант әманәт етмишдин. Бах, мән ики талант да газанмышам”.+ 23  Ағасы она деди: “Афәрин, мәним гочаг, садиг нөкәрим! Сән хырда ишдә сәдагәтини ҝөстәрдин, буна ҝөрә сәнә чох шеј һәвалә едәҹәјәм. Ҝәл, сән дә ағанла бирҝә севин! 24  Ахырда бир талант алмыш нөкәр ирәли чыхыб деди: “Аға, мән билирдим ки, сән тәләбкар адамсан. Әкмәдијин јердән бичирсән, сәпмәдијин јердән јығырсан.+ 25  Буна ҝөрә дә сәндән горхдум вә ҝедиб вердијин таланты торпагда ҝизләтдим. Ал, бу да сәнин пулун”. 26  Ағасы она деди: “Ај јарамаз, тәнбәл нөкәр! Ахы сән билирдин ки, мән әкмәдијим јердән бичән, сәпмәдијим јердән јыған адамам. 27  Онда нәјә ҝөрә пулуму дөвријјәјә бурахмадын ки, мән ҝәләндә пулуму фаизлә ҝөтүрүм?” 28  Сонра аға нөкәрләринә деди: “Пулу бундан алын, он таланты олана верин.+ 29  Чүнки кимдә варса, она даһа чох вериләҹәк вә о адамда боллуг олаҹаг. Анҹаг кимдә јохдурса, әлиндәки дә алынаҹаг.+ 30  Бу јарамаз нөкәри исә бајыра, зүлмәтә атын. О, орада һөнкүр-һөнкүр ағлајыб дишләрини гыҹајаҹаг”. 31  Инсан Оғлу+ бүтүн мәләкләрлә бирҝә өз ҹалалында ҝәлиб+ шанлы тахтына әјләшәҹәк. 32  Бүтүн халглар онун өнүндә јығышаҹаг вә о, инсанлары чобан гојунлары кечиләрдән ајырдығы кими, бир-бириндән ајыраҹаг. 33  Гојунлары+ сағ тәрәфинә, кечиләри исә сол тәрәфинә гојаҹаг.+ 34  Онда Падшаһ сағындакылара дејәҹәк: “Еј Атамын мүбарәк бәндәләри! Ҝәлин, бәшәрин тәмәли гојуландан бәри сизин үчүн һазырланмыш Падшаһлығы мирас алын. 35  Чүнки аҹмышдым, мәнә јемәк вердиниз; сусамышдым, мәнә су вердиниз; гәриб идим, мәнә гонагпәрвәрлик ҝөстәрдиниз;+ 36  чылпаг идим, мәни ҝејиндирдиниз;+ нахошламышдым, мәнә бахдыныз; дустаг идим, јаныма ҝәлдиниз”.+ 37  Онда салеһләр она дејәҹәкләр: “Аға, биз сәни нә вахт аҹ ҝөрүб једиздирмишик вә ја сусуз ҝөрүб су вермишик?+ 38  Һачан гәриб олдуғуну ҝөрүб сәнә гонагпәрвәрлик ҝөстәрмишик, ја да сәни чылпаг ҝөрүб ҝејиндирмишик? 39  Сәни нә вахт хәстә вә ја дустаг ҝөрүб јанына ҝәлмишик?” 40  Падшаһ онлара ҹаваб верәҹәк: “Буну бу гардашларымдан ән кичији үчүн етдијинизә ҝөрә, елә һесаб едирәм ки, мәним үчүн етмисиниз”.+ 41  Сонра о, солундакылара дејәҹәк: “Рәдд олун бурадан,+ ләнәтә ҝәлмишләр! Иблис вә онун мәләкләри+ үчүн һазырланмыш әбәди алова+ ҝедин! 42  Чүнки аҹмышдым, мәнә јемәк вермәдиниз; сусамышдым, мәнә су вермәдиниз; 43  гәриб идим, мәнә гонагпәрвәрлик ҝөстәрмәдиниз; чылпаг идим, мәни ҝејиндирмәдиниз; нахошламышдым вә дустаг идим, амма мәнә бахмадыныз”. 44  Онлар сорушаҹаглар: “Аға, биз сәни нә вахт аҹ, сусуз, гәриб, чылпаг, хәстә вә ја дустаг ҝөрүб сәнә гуллуг етмәдик?” 45  Онда падшаһ онлара дејәҹәк: “Мадам ки буну бу кичикләрдән биринә етмәдиниз, демәли, мәнә дә етмәмисиниз”.+ 46  Бунлар әбәдилик мәһв едиләҹәкләр,+ салеһләр исә әбәди һәјата говушаҹаглар».+

Һашијәләр

Јунан таланты 20,4 кг-а бәрабәр иди. Б14 әлавәсинә бах.