Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Армаҝеддон мүһарибәси дедикдә инсан һөкумәтләри илә Аллаһ арасындакы сонунҹу мүһарибә нәзәрдә тутулур. Бу һөкумәтләр вә онларын тәрәфдарлары һәтта индидән Аллаһын һакимијјәтинә табе олмамагла она гаршы чыхырлар (Зәбур 2:2). Армаҝеддон мүһарибәси инсан һакимијјәтинә сон гојаҹаг (Дәнјал 2:44).

«Армаҝеддон» ифадәси Мүгәддәс Китабда бир дәфә, Вәһј 16:16 ајәсиндә истифадә олунуб. Пејғәмбәрлик китабы Вәһјдә «јер үзүнүн падшаһларынын» «ибраниҹә Армаҝеддон адланан јерә» «Гадир Аллаһын бөјүк ҝүнүндә олаҹаг мүһарибәјә» топланаҹаглары јазылыб (Вәһј 16:14).

Армаҝеддонда кимләр дөјүшәҹәк? Иса Мәсиһ Аллаһын дүшмәнләри үзәриндә гәләбә чалмаг үчүн сәмави ордуја башчылыг едәҹәк (Вәһј 19:11—16, 19—21). Бу дүшмәнләр Аллаһын һакимијјәтинә гаршы чыханлар вә Аллаһы сајмајанлардыр (Һизгијал 39:7).

Армаҝеддон мүһарибәси Јахын Шәргдә олаҹаг? Хејр. Армаҝеддон мүһарибәси јер үзүнүн тәкҹә бир бөлҝәсиндә јох, дүнја мигјасында олаҹаг (Әрәмја 25:32—34; Һизгијал 39:17—20).

Армаҝеддон сөзү бәзән «Һар-Маҝедон» (Ибраниҹә «Һар Меҝиддон») кими тәрҹүмә едилир вә мәнасы «Меҝиддо дағы» демәкдир. Меҝиддо гәдим Исраил әразисиндә јерләшән шәһәр иди. Тарихдән өјрәндијимиз кими, бу шәһәрин јахынлығында һәлледиҹи мүһарибәләр баш вермишди. Бу мүһарибәләрдән бәзиләри һагда Мүгәддәс Китабда јазылыб (Һакимләр 5:19, 20; 2 Падшаһлар 9:27; 23:29). Лакин Армаҝеддон һәрфи мәнада гәдим Меҝиддо јахынлығындакы әразини билдирмир. Бу әразидә елә бөјүк дағ јохдур, һәтта она битишик олан Јизраил дәрәсини дә һесаба алсаг, Аллаһла мүһарибә едәнләрин орада јерләшмәси мүмкүн дејил. Әксинә, Армаҝеддон Аллаһа гаршы чыхмаг үчүн сонунҹу дәфә топлашан милләтләрин үмуми вәзијјәтидир.

Армаҝеддон мүһарибәси неҹә олаҹаг? Һәмин вахтда Аллаһын Өз ҝүҹүндән неҹә истифадә едәҹәјини билмәсәк дә, кечмишдә истифадә етдији силаһлардан — долу, зәлзәлә, дашгын, од вә күкүрд, шимшәк вә хәстәлик кими васитәләрдән истифадә едә биләр (Әјјуб 38:22, 23; Һизгијал 38:19, 22; Һәбгуг 3:10, 11; Зәкәријјә 14:12). Бу гарышыглыгда Аллаһын бәзи дүшмәнләри бир-бирләрини өлдүрәҹәкләр. Анҹаг ахырда баша дүшәҹәкләр ки, онларла дөјүшән Аллаһ имиш (Һизгијал 38:21, 23; Зәкәријјә 14:13).

Армаҝеддон дүнјанын ахырыдырмы? Планетимиз мәһв олмајаҹаг, чүнки јер бәшәријјәтин әбәди мәскәнидир (Зәбур 37:29; 96:10; Ваиз 1:4). Армаҝеддон бәшәријјәтин мәһви јох, онун хиласыдыр, чүнки Аллаһын «бөјүк издиһам»дан ибарәт олан хидмәтчиләри хилас олаҹаг (Вәһј 7:9, 14; Зәбур 37:34).

Бундан әлавә, јер сөзүнә ујғун олараг, Мүгәддәс Китабдакы «дүнја» сөзү Аллаһа гаршы чыхан инсан ҹәмијјәтини нәзәрдә тутур (1 Јәһја 2:15—17). Бу мәнада Армаҝеддон «дүнјанын сонудур» (Мәтта 24:3).

Армаҝеддон нә вахт баш верәҹәк? Армаҝеддон мүһарибәси илә кулминасија нөгтәсинә чатаҹаг «бөјүк мүсибәт» һагда данышаркән Иса Мәсиһ белә демишди: «О ҝүнү вә сааты һеч кәс билмир: нә ҝөјдәки мәләкләр, нә дә Оғул. Буну јалныз Ата билир» (Мәтта 24:21, 36). Бунунла белә, Мүгәддәс Китабда ҝөстәрилир ки, Армаҝеддон Иса Мәсиһин 1914-ҹү илдән башламыш ҝөзәҝөрүнмәз «һүзуру заманы» олаҹаг (Мәтта 24:37—39).