Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 19:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һөкмләринә ҝөрә Јаһа алгыш един (1—10)

    • Гузунун тој ҝүнү (7—9)

  • Ағ атын белиндәки атлы (11—16)

  • Аллаһын бөјүк зијафәти (17, 18)

  • Вәһши һејван мәғлуб едилир (19—21)

19  Бундан сонра мән ҝөјдә бөјүк бир издиһамын сәсинә охшар бир ҝур сәс ешитдим. Сәс белә дејирди: «Јаһа* алгыш един!+ Гуртулуш, шан вә гүдрәт Аллаһымыза мәхсусдур!  Чүнки Онун һөкмләри доғру вә әдаләтлидир.+ Ахы О, бүтүн дүнјаны өз әхлагсызлығы илә позмуш бөјүк фаһишәјә һөкм кәсди, әлләри Онун гулларынын ганына булашмыш бу фаһишәдән гисас алды».+  Сәс тәкрар етди: «Јаһа алгыш един!+ Шәһәрин түстүсү әбәдијјәт боју ҝөјә галхаҹаг!»+  Ијирми дөрд ағсаггал+ вә дөрд мәхлуг+ тахтда отурмуш Аллаһын гаршысында диз чөкүб сәҹдә етдиләр вә дедиләр: «Амин! Јаһа алгыш един!»+  Тахтдан бир сәс ҝәлди: «Еј Аллаһымызын гуллары,+ Ондан горхан кичикләр вә бөјүкләр,+ Она алгыш един!»  Сонра бөјүк бир издиһамын, ҝур суларын, ҝүҹлү ҝөј ҝурултусунун сәсинә охшар бир сәс ешитдим. Сәс дејирди: «Јаһа алгыш един!+ Чүнки Гүдрәт Саһиби,+ Аллаһымыз Јеһова падшаһлыг етмәјә башлады!+  Бир јердә севинәк, шадланаг вә Ону уҹалдаг, чүнки Гузунун тој ҝүнүдүр, ҝәлин дә һазырлашыб.  Ҝәлинә зәриф кәтандан бичилмиш тәмиз, парлаг либас ҝејинмәјә изин верилди. Зәриф кәтан мүгәддәсләрин салеһ әмәлләрини билдирир».+  Мәләк мәнә деди: «Јаз! Гузунун тој зијафәтинә+ дәвәт аланлар хошбәхтдирләр». Сонра о әлавә етди: «Бунлар Аллаһын доғру сөзләридир». 10  Онда мән она сәҹдә етмәк үчүн ајагларына јыхылдым. Лакин о, мәнә деди: «Дајан! Буну етмә!+ Мән садәҹә сәнин кими вә Иса һаггында шәһадәт верән гардашларын кими бир гулам.+ Аллаһа сәҹдә гыл,+ чүнки Иса һаггында шәһадәт пејғәмбәрликләрин мәғзидир».+ 11  Сонра мән ачылмыш ҝөјү ҝөрдүм вә будур: бир ағ ат.+ Атын белиндә отуран Садиг+ вә Һәгиги+ адланыр. О, әдаләтлә һөкм едир вә дөјүшүр.+ 12  Онун ҝөзләри алов сачыр,+ башында чохлу таҹ вар. Онун үзәриндә өзүндән башга һеч кимә мәлум олмајан бир ад јазылыб. 13  О, үстү ганлы* либас ҝејиниб, она «Аллаһын сөзү+» ады верилиб. 14  Сәмави гошунлар ағ атларын белиндә онун архасынҹа ҝәлирләр. Онларын әјниндә ағ, зәриф кәтандан тәмиз либас вар. 15  Онун ағзындан халглары вурмаг үчүн узун, ити гылынҹ+ чыхыр. О, халглара дәмир чомагла чобанлыг едәҹәк.+ Үстәлик, о, Гадир Аллаһын шиддәтли гәзәбинин үзүмсыханында үзүм тапдалајыр.+ 16  Онун либасынын үстүндә, буду өртән јердә «падшаһлар Падшаһы вә ағалар Ағасы» ады јазылмышдыр.+ 17  Сонра мән ҝүнәшин ортасында дурмуш бир мәләк ҝөрдүм. О, ҝөј үзү илә учан бүтүн гушлара ҝур сәслә деди: «Бураја учун, Аллаһын бөјүк зијафәтинә топлашын!+ 18  Падшаһларын, сәркәрдәләрин, гүдрәтлиләрин+, атларын вә атлыларын әтини — истәр азад, истәр гул, истәр кичик, истәр бөјүк олсун — һамысынын әтини јејин».+ 19  Мән ҝөрдүм ки, вәһши һејван вә дүнја падшаһлары илә гошунлары атын белиндә отуранла вә онун гошунлары илә вурушмаг үчүн бир јерә топлашыб.+ 20  Вәһши һејван јахаланды. Онун габағында әламәтләр ҝөстәриб үзәриндә вәһши һејванын+ нишаны оланлары вә онун сурәтинә ситајиш едәнләри+ јолдан чыхаран јаланчы пејғәмбәр+ дә онунла бирликдә тутулду. Онларын икиси дә күкүрдлә јанан аловлу ҝөлә дири-дири атылды.+ 21  Галанларыны исә атын белиндә отуран ағзындан чыхан узун гылынҹла өлдүрдү.+ Бүтүн гушлар онларын әтини јејиб дојдулар.+

Һашијәләр

Јеһова адынын гыса формасы.
Диҝәр вариант: үстүнә ган чиләнмиш.