Контентә кеч

Бөјүк Бабил нәдир?

Бөјүк Бабил нәдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

«Вәһј» китабында ады чәкилән Бөјүк Бабил Аллаһын рәдд етдији бүтүн јалан динләри тәмсил едир * (Вәһј 14:8; 17:5; 18:21). Һәмин динләр бир-бириндән фәргләнсә дә, онларын һамысы инсанлары һәгиги Аллаһ Јеһовадан узаглашдырыр (Ганунун тәкрары 4:35).

Бөјүк Бабил

  1. Бөјүк Бабил рәмзи мәна дашыјыр. Мүгәддәс Китабда Бөјүк Бабил гадынла вә бөјүк фаһишә илә мүгајисә олунур (Вәһј 17:1, 3, 5). «Вәһј» китабы рәмзләр китабы олдуғу үчүн Бөјүк Бабилин дә рәмзи мәна дашымасы гәнаәтинә ҝәлмәк дүзҝүндүр (Вәһј 1:1). Һәмин гадын «үммәтләри, күтләләри, халглары вә дилләри» тәмсил едән «чохлу сулар үзәриндә» отуруб (Вәһј 17:1, 15). Гадын буну һәрфи мәнада едә билмәз.

  2. Бөјүк Бабил бејнәлхалг сәвијјәдә фәалијјәт ҝөстәрир. Бөјүк Бабил «јерин падшаһлары үзәриндә һөкмранлыг едән бөјүк шәһәр» адланыр (Вәһј 17:18). Буна ҝөрә дә онун тәсири бүтүн дүнјаја јајылыб.

  3. Бөјүк Бабил сијасәтә вә ја тиҹарәтә јох, мәһз динә аид едилир. Јалан динләр гәдим Бабил шәһәриндә јараныб (Јарадылыш 10:8, 9; 11:2—4, 8). Буну нәјә әсасән демәк олар? Чүнки бу шәһәрдә овсунлары вә ҹадуҝәрлији илә танынан чохлу динләр вар иди (Әшија 47:1, 12, 13; Әрәмја 50:1, 2, 38). Бабилин рәһбәрләри өзләрини Јеһова Аллаһдан уҹа тутурдулар (Әшија 14:4, 13, 14; Дәнјал 5:2—4, 23). Бөјүк Бабил дә өз ҹиндарлығы илә таныныр. Бу да онун динә аид олдуғуну ҝөстәрир (Вәһј 18:23).

    Бөјүк Бабил сијасәт ола билмәз, чүнки о мәһв олунанда «дүнја падшаһлары» она ҝөрә ағлајырлар (Вәһј 17:1, 2; 18:9). Бөјүк Бабил тиҹарәт дә ола билмәз, чүнки Аллаһын Кәламы ону дүнјанын таҹирләриндән фәргләндирир (Вәһј 18:11, 15).

  4. Син, Иштар вә Шамаш адлы үч аллаһын рәмзләри илә Бабил падшаһы Набонидин һејкәли

    Бөјүк Бабил јалан динләрин симасыдыр. Һәгиги Аллаһа јахынлашмаға көмәк етмәк әвәзинә, јалан динләр инсанлары башга аллаһлара ибадәтә сүрүкләјир. Мүгәддәс Китаб исә буну дини фаһишәлик адландырыр (Лавилиләр 20:6; Чыхыш 34:15, 16). Үч үгнум вә өлмәз руһ кими тәлимләрин, еләҹә дә ибадәтдә сурәтләрдән истифадә едилмәсинин көкү гәдим Бабил шәһәринә ҝедиб чыхыр. Бу динләр ибадәти дүнјаја олан мәһәббәтлә бирләшдирирләр. Бу, Аллаһын Кәламында руһани зина адландырылыр (Јагуб 4:4).

    Јалан динләрин өз вар-дөвләтини нүмајиш етдирмәси Бөјүк Бабилин Мүгәддәс Китабдакы тәсвири илә үст-үстә дүшүр. Орада дејилир ки, Бөјүк Бабил «бәнөвшәји вә ал-гырмызы либаса бүрүнмүш, гызыл, даш-гаш вә мирвари илә бәзәнмишди» (Вәһј 17:4). Бөјүк Бабил «дүнјадакы мурдарлығын», башга сөзләрлә десәк, Аллаһын адына ләкә ҝәтирән тәлимләрин вә әмәлләрин мәнбәјидир (Вәһј 17:5). Јалан динин үзвләри Бөјүк Бабили дәстәкләјән үммәтләр, күтләләр, халглар вә дилләрдир (Вәһј 17:15).

Бөјүк Бабил «јер үзүндә гәтлә јетирилмишләрин һамысынын» өлүмүнүн мәсулијјәтини дашыјыр (Вәһј 18:24). Тарих боју мүһарибәләрин вә терроризмин архасында дуран елә мәһз јалан дин олуб. Үстәлик о, инсанлара мәһәббәт Аллаһы Јеһова һагда һәгигәти өјрәтмир (1 Јәһја 4:8). Бу да, өз нөвбәсиндә, чохлу ганын төкүлмәсинә ҝәтириб чыхарыб. Буна ҝөрә дә Аллаһы разы салмаг истәјән һәр кәс јалан диндән узаглашмалыдыр (Вәһј 18:4; 2 Коринфлиләрә 6:14—17).

^ абз. 3 «Һәгиги дини неҹә тапа биләрәм?» адлы мәгаләни охујун.