Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Марк 13:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

 • ДӨВРҮН ЈЕКУНУ (1—37)

  • Мүһарибәләр, зәлзәләләр, гытлыг (8)

  • Мүждә тәблиғ едиләҹәк (10)

  • Бөјүк мүсибәт (19)

  • Инсан оғлунун ҝәлиши (26)

  • Әнҹир ағаҹы мәсәли (28—31)

  • Ојаг галын (32—37)

13  Иса мәбәддән чыханда шаҝирдләриндән бири деди: «Устад, бир бу мөһтәшәм дашлара, бу биналара бах!»+  Амма Иса она деди: «Ҝөрдүјүн бу мөһтәшәм биналарын дашы даш үстә галмајаҹаг, һамысы дағылаҹаг»+.  Иса Зејтун дағында отурмушду. Бурадан мәбәд јахшы ҝөрүнүрдү. Бу вахт Бутрус, Јагуб, Јәһја вә Андреас тәкликдә ондан сорушдулар:  «Бизә де, бунлар нә вахт баш верәҹәк? Бүтүн бунларын сонунун јахын олдуғуна әламәт нә олаҹаг?»+  Иса онлара деди: «Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи алдатмасын.+  Бир чохлары мәним адымла ҝәлиб “Мәсиһ мәнәм” дејәҹәк вә чохларыны алдадаҹаг.  Һәмчинин мүһарибә сәсләри, мүһарибә хәбәрләри ешидәндә тәшвишә дүшмәјин. Бунлар баш вермәлидир, амма бу, һәлә сон дејил.+  Милләт милләтә гаршы, дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг.+ Ҝаһ бурада, ҝаһ орада зәлзәләләр вә гытлыг олаҹаг.+ Бунлар бәлаларын* башланғыҹыдыр+.  Сиз исә еһтијатлы олун. Инсанлар сизи мәһкәмәләрә верәҹәк,+ синагогларда дөјәҹәк,+ мәним адыма ҝөрә сизи һакимләрин вә падшаһларын габағына ҝәтирәҹәкләр. Бу, онлара шәһадәт вермәјиниз үчүн фүрсәт јарадаҹаг.+ 10  Һәмчинин әввәлҹә бүтүн халгларын арасында мүждә тәблиғ едилмәлидир.+ 11  Сизи һәбс едиб апаранда нә дејәҹәјиниз барәсиндә габагҹадан нараһат олмајын. Һәмин ан мүгәддәс руһ сизә нә билдирәҹәксә, онлары дејәрсиниз, чүнки данышан сиз јох, мүгәддәс руһ олаҹаг.+ 12  Бундан әлавә, гардаш гардашыны, ата өвладыны өлүмә верәҹәк, өвладлар валидејнләрә гаршы чыхыб онлары өлдүртдүрәҹәкләр.+ 13  Мәним адыма ҝөрә һамы сизә нифрәт едәҹәк.+ Лакин ахыра кими дөзән+ хилас олаҹаг.+ 14  Сиз виранәлик ҝәтирән ијрәнҹ шејин+ лајиг олмадығы јердә дурдуғуну ҝөрәндә (охујан дәрк етсин) гој Јәһудијјәдә оланлар дағлара гачсын.+ 15  Евин дамында олан дамдан дүшмәсин, евдән нә исә ҝөтүрмәк үчүн евә ҝирмәсин. 16  Тарлада олан да үст палтарыны ҝөтүрмәк үчүн гајытмасын. 17  О ҝүнләрдә һамилә гадынларын, әмзикли аналарын вај һалына!+ 18  Дуа един ки, гачмағыныз гыша тәсадүф етмәсин. 19  Чүнки о ҝүнләрдә елә бир мүсибәт+ олаҹаг ки, беләси Аллаһ дүнјаны јарадандан һәмин вахтадәк олмајыб вә бир даһа олмајаҹаг.+ 20  Әҝәр Јеһова о ҝүнләри гысалтмасајды, һеч кәс хилас ола билмәзди. Амма О, сечдији адамлара ҝөрә һәмин ҝүнләри гысалдаҹаг.+ 21  Әҝәр о заман да сизә “бахын, Мәсиһ бурададыр!” јахуд “орададыр!” десәләр, инанмајын.+ 22  Чүнки јаланчы мәсиһләр вә јаланчы пејғәмбәрләр пејда олаҹаг,+ әламәт вә мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәкләр ки, мүмкүнсә, сечилмишләри јолдан чыхартсынлар. 23  Буна ҝөрә дә диггәтли олун!+ Мән сизи хәбәрдар етдим. 24  Лакин о вахт, о мүсибәтдән сонра ҝүнәш зүлмәтә гәрг олаҹаг, ај ишыг сачмајаҹаг,+ 25  улдузлар ҝөјдән дүшәҹәк вә ҝөјләрин гүввәләри сарсылаҹаг. 26  О заман инсан Оғлунун+ гүдрәтлә, ҹалал ичиндә булудларын үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәкләр.+ 27  О, мәләкләри ҝөндәрәҹәк вә онлар дүнјанын дөрд тәрәфиндән, јерин уҹундан ҝөјүн уҹунадәк Онун сечдикләрини јығаҹаг.+ 28  Нүмунә үчүн әнҹир ағаҹыны ҝөтүрәк. Онун будаглары тумурҹуглајыб јарпаглары ҝөрүнәндә билирсиниз ки, јај јахындыр.+ 29  Сиз дә бунларын баш вердијини ҝөрәндә билин ки, инсан Оғлу јахында, гапынын ағзындадыр.+ 30  Јадынызда сахлајын ки, бүтүн бунлар бу нәсил кечиб ҝетмәмиш баш верәҹәк.+ 31  Јер-ҝөј јох олуб ҝедәҹәк,+ амма мәним сөзләрим галаҹаг.+ 32  О ҝүнү вә сааты һеч кәс билмир: нә ҝөјдәки мәләкләр, нә дә Оғул. Буну јалныз Ата билир.+ 33  Диггәтли олун, ојаг галын,+ чүнки тәјин едилмиш вахты билмирсиниз.+ 34  Бу, башга өлкәјә јолланан бир адамын өз евинин нәзарәтини нөкәрләрә тапшырыб һәрәсинә бир иш вермәсинә,+ гапычыја да ојаг галмағы бујурмасына бәнзәјир.+ 35  Буна ҝөрә дә ојаг галын, чүнки ев саһибинин нә вахт ҝәләҹәјини:+ ахшам, ҝеҹә јарысында, хоруз банында, јахуд сәһәр тездән ҝәләҹәјини билмирсиниз.+ 36  Елә олмасын ки, о, гәфил ҝәләндә сизи јатмыш тапсын.+ 37  Сизә дедијими һамыја дејирәм: ојаг галын!»+

Һашијәләр

Һәрфән: доғум санҹыларынын.