Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Вәһј 13:1 ајәсиндә һаггында бәһс едилән једдибашлы вәһши һејван дүнјанын сијаси системини тәмсил едир.

  • Вәһши һејвана ҝүҹ, тахт вә бөјүк һакимијјәт верилмәси онун сијаси систем олдуғуну ҝөстәрир (Вәһј 13:2).

  • О, «һәр бир гәбилә, халг, дил вә милләт үзәриндә» һөкмранлыг едир. Бу сәбәбдән о јалныз бир һөкумәтә аид едилә билмәз (Вәһј 13:7).

  • О, Даниел 7:2—8 ајәләриндә тәсвир едилән дөрд һејванын мүәјјән ҹәһәтләрини өзүнә дахил едир: ҝөрүнүшҹә бәбирә охшајыр, пәнҹәси ајы пәнҹәсиндән, ағзы исә шир ағзындандыр, үстәлик, онун он бујнузу вар. Даниелин ҝөрүнтүсүндәки бу һејванлар конкрет падшаһлары, јәни бир-бирини әвәз едәрәк һөкмранлыг едән сијаси падшаһлыглары тәмсил едир (Даниел 7:17, 23). Демәли, Вәһј 13-ҹү фәсилдәки вәһши һејван чохтәркибли сијаси тәшкилатын рәмзидир.

  • Һејван «дәниздән», јәни инсан һөкумәтләринин мәнбәји олан ҹошғун бәшәр күтләләриндән чыхыр (Вәһј 13:1; Јешаја 17:12, 13).

  • Мүгәддәс Китабда дејилир ки, вәһши һејванын рәгәми, јәни ады — 666 — «инсан рәгәмидир» (Вәһј 13:17, 18). Бундан белә чыхыр ки, Вәһј 13-ҹү фәсилдәки вәһши һејван инсани мәхлугдур, ҹин вә ја руһани мәхлуг дејил.

Милләтләр арасында фикирајрылыглары чох олса да, онлар Аллаһын Падшаһлығына бојун әјмәмәк, өз һакимијјәтләрини горујуб сахламаг нијјәтләриндә јекдилдирләр (Мәзмур 2:2). Онлар Һар-Маҝедонда Иса Мәсиһин башчылыг едәҹәји Аллаһын ордусуна гаршы вурушмаг үчүн гүввәләрини бирләшдирәҹәкләр. Лакин бу дөјүшүн нәтиҹәси индидән бәллидир — милләтләр там мәғлубијјәтә уғрајаҹаглар (Вәһј 16:14, 16; 19:19, 20).

Он бујнуз вә једди баш

Мүәјјән рәгәмләр Мүгәддәс Китабда мәҹази мәнада ишләнә биләр. Мәсәлән, он вә једди рәгәмләри тамлығы билдирир. Вәһј 13-ҹү фәсилдәки вәһши һејванын он бујнузунун вә једди башынын мәнасыны баша дүшмәк үчүн ҝәрәк биз елә һәмин китабда јазылан једдибашлы, онбујнузлу ал-гырмызы «вәһши һејванын сурәти»нин нәји тәмсил етдијини биләк (Вәһј 13:1, 14, 15; 17:3). Мүгәддәс Китабда дејилир ки, бу гырмызы вәһши һејванын једди башы «једди падшаһы [јәни једди һөкумәти] тәмсил едир» (Вәһј 17:9, 10).

Буна бәнзәр тәрздә, Вәһј 13:1 ајәсиндәки вәһши һејванын једди башы једди һөкумәти — тарих әрзиндә һеҝемонлуг едән вә Аллаһын халгына зүлм верән империјалары тәмсил едир. Бунлар Мисир, Ассурија, Бабил, Мидија-Фарс, Јунаныстан вә Инҝилтәрә-Америка империјаларыдыр. Он бујнузун бүтүн бөјүк вә кичик суверен дөвләтләри тәмсил етдијини нәзәрә алсаг, онда һәр бујнузун үзәриндәки таҹ һәр дөвләтин дөврүн әсас империјасы илә ејни вахтда һөкмранлыг етдијини ҝөстәрир.