Контентә кеч

Ахырзаманын әламәтләри

Ахырзаманын әламәтләри

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китабда «дөврүн јекуну» вә ја дүнјанын сону илә бағлы әламәтләр вә һадисәләр јазылыб (Мәтта 24:3). Орада һәмин дөвр «ахырзаман» адланыр (2 Тимутијә 3:1; Дәнјал 8:19). Ахырзаманын ајдын сезилән әламәт вә пејғәмбәрликләри ашағыдакылардыр:

 • Ҝенишмигјаслы мүһарибәләр (Мәтта 24:7; Вәһј 6:4).

 • Аҹлыг (Мәтта 24:7; Вәһј 6:5, 6).

 • Ҝүҹлү зәлзәләләр (Лука 21:11).

 • Хәстәликләр, епидемијалар (Лука 21:11).

 • Ҹинајәтин артмасы (Мәтта 24:12).

 • Инсанларын јери тәләф етмәси (Вәһј 11:18).

 • Инсанларын корланыб «нанкор, вәфасыз,.. барышмаз, бөһтанчы, өзүнә һаким олмајан, залым, јахшылығын дүшмәни, хаин, тәрс, тәкәббүрлү» олмалары (2 Тимутијә 3:1—4).

 • «Доғмаларыны севмәјән» кәсләр вә «валидејнләринә итаәт етмәјән» өвладлар уҹбатындан аиләләрин дағылмасы (2 Тимутијә 3:2, 3).

 • Әксәр инсанларда Аллаһа мәһәббәтин сојумасы (Мәтта 24:12).

 • Үздән өзүнү мөмин кими ҝөстәрмәк (2 Тимутијә 3:5).

 • Ахырзамана даир пејғәмбәрликләр дә дахил олмагла, даһа чох Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләринин ачыгланмасы (Дәнјал 12:4).

 • Падшаһлыг һаггындакы мүждәнин бүтүн јер үзүндә тәблиғ олунмасы (Мәтта 24:14).

 • Сонун јахынлашдығыны ҝөстәрән һадисәләрә мәһәл гојмајанларын, өз истәкләринин једәјиндә ҝедәнләрин артмасы (Мәтта 24:37—39; 2 Бутрус 3:3, 4).

 • Бу пејғәмбәрликләрдән һамысынын ејни вахтда баш вермәси (Мәтта 24:33).

Биз ахырзамандамы јашајырыг?

Бәли. Дүнја һадисәләри, еләҹә дә Мүгәддәс Китаб хронолоҝијасы ҝөстәрир ки, ахырзаман 1914-ҹү илдән башлајыб. Һәмин дөврдә Аллаһын Падшаһлығы ҝөјдә идарә етмәјә башлады. Онун ҝөрдүјү илк иш Шејтан Иблиси вә онун ҹинләрини ҝөјдән јерә атыб, фәалијјәтләрини мәһдудлашдырмаг олду (Вәһј 12:7—12). Шејтанын бәшәријјәт үзәриндәки тәсири ахырзаманда «сон дәрәҹәдә чәтин бир вахт» ҝәлдијини ҝөстәрән пис һадисәләрдән вә әламәтләрдән ҝөрүнүр (2 Тимутијә 3:1).