Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Вәһј 18:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • «Бөјүк Бабил јыхылды» (1—8)

    • «Еј халгым, ондан чыхын» (4)

  • Бабилә ҝөрә јас тутанлар (9—19)

  • Бабилин јыхылмасына ҝөрә ҝөјдәки севинҹ (20)

  • Бабил даш кими дәнизә атылаҹаг (21—24)

18  Бундан сонра мән әлиндә бөјүк сәлаһијјәт олан башга бир мәләјин ҝөјдән ендијини ҝөрдүм. Онун ҹалалындан бүтүн јер үзү ишыгланды.  О, ҝур сәслә бәјан етди: «Јыхылды! Бөјүк Бабил јыхылды!+ О, ҹинләрин мәскәнинә, һәр ҹүр мурдар руһун*, һәр ҹүр напак вә мәнфур гушун јувасына чеврилди!+  Чүнки бүтүн халглар онун әхлагсызлыг шәһвәтинин шәрабынын гурбаны олду.+ Дүнјанын падшаһлары онунла зина етдиләр,+ дүнјанын таҹирләри онун абырсызлыгла сүрдүјү дәбдәбәли јашајышы сајәсиндә варландылар».  Мән ҝөјдән ҝәлән башга бир сәс ешитдим: «Еј халгым,+ ондан чыхын ки, онун ҝүнаһларына шәрик олмајасыныз вә онун башына ҝәләҹәк бәлалар сизин башыныза ҝәлмәсин.+  Чүнки онун ҝүнаһлары галагланыб ҝөјә чатыб.+ Аллаһ онун һагсызлыгларыны јадына салды.+  Гој башгаларына нә едибсә,+ әвәзини икигат алсын, бәли, әмәлләри икигат башына гајытсын.+ Гој шәрабы гарышдырдығы ҹамда+ онун үчүн икигат артыг гарышдырылсын.+  Она өзүнү уҹалтдығы гәдәр, абырсыз, дәбдәбәли јашајышы бојда әзаб, дәрд верин. Чүнки о, үрәјиндә дејир: “Мән тахтда отурмуш бир мәликәјәм, дул галмамышам, һеч вахт да дәрд билмәјәҹәјәм”.+  Буна ҝөрә дә бүтүн бәлалар, өлүм, дәрд вә гытлыг бир ҝүн ичиндә онун башына ҝәләҹәк вә о, одда јаныб күл олаҹаг,+ чүнки она һөкм кәсмиш Јеһова Аллаһ гүдрәтлидир.+  Онунла зина етмиш вә абырсыз дәбдәбә ичиндә јашамыш дүнја падшаһлары, о јанаркән чыхан түстүјә бахыб онун үчүн ағлајаҹаг вә кәдәрдән башларына дөјәҹәкләр. 10  Онлар онун чәкдији әзабдан горхараг гырагда дајаныб дејәҹәкләр: “Һејиф, һејиф сәндән, еј бөјүк шәһәр,+ еј гүдрәтли Бабил! Чүнки һөкмүн бир ан ичиндә ҝәлди”. 11  Һәмчинин дүнјанын таҹирләри дә ағлашыр, онун үчүн јас тутурлар, чүнки артыг малларыны алан јохдур. 12  Онларда олан гызылы, ҝүмүшү, даш-гашы, мирвариләри, зәриф кәтаны, ипәји, бәнөвшәји вә ал-гырмызы гумашы, әтирли ағаҹдан, ширмајыдан, һәр ҹүр гијмәтли ағаҹдан, мисдән, дәмирдән, мәрмәрдән дүзәлдилмиш маллары, 13  дарчыны, һили, бухуру, әтирли јағы, күндүрү, шәрабы, зејтун јағыны, әла уну, буғданы, мал-гараны, гојун-гузуну, атлары, арабалары, гуллары вә инсанлары алан јохдур. 14  Бәли, үрәјинин арзуладығы дадлы мејвәләр әлиндән чыхды, ләзиз тәамлар вә дәбдәбәли шејләр јоха чыхды вә даһа һеч вахт тапылмајаҹаг. 15  Бу маллары алыб-сатан вә Бөјүк Бабилин сајәсиндә варланан таҹирләр онун чәкдији әзабдан горхараг гырагда дураҹаг. Онлар јас тутуб ағлашаҹаг 16  вә белә дејәҹәкләр: “Һејиф, һејиф сәндән, зәриф кәтана, бәнөвшәји вә ал-гырмызы гумаша бүрүнмүш, тәмтәраг ичиндә гызыл, даш-гаш вә мирвариләрлә бәзәнмиш+ бөјүк шәһәр! 17  Чүнки бу бојда сәрвәт бир ан ичиндә мәһв едилди!” Бүтүн ҝәми капитанлары, дәниз сәјаһәтчиләри, дәнизчиләр, доланышығы дәниздән чыхан бүтүн адамлар гырагда дуруб, 18  о јанаркән галхан түстүјә бахыб гышгырырдылар: “Бу бөјүк шәһәрин тајы-бәрабәри вармы?” 19  Онлар башларына тоз-торпаг төкүр, ағлашыб шивән гопарараг дејирдиләр: “Һејиф, һејиф сәндән, еј бөјүк шәһәр! Бир ан ичиндә мәһв олдун!+ Ахы сәнин тәмтәраглы јашајышын сајәсиндә дәниздә ҝәмиси олан һәр кәс варланмышды”. 20  Еј ҝөјләр+, мүгәддәсләр+, һәвариләр вә пејғәмбәрләр, шадланын! Чүнки Аллаһ сиздән өтрү она һөкм кәсди».+ 21  Онда бир ҝүҹлү мәләк бөјүк дәјирман дашына охшар бир дашы галдырыб дәнизә атды вә деди: «Бөјүк шәһәр Бабил дә бу ҹүр сүрәтлә јыхылаҹаг вә даһа һеч вахт тапылмајаҹаг.+ 22  Сәндә даһа чәнҝ чалыб-охујанларын, неј, кәрәнај чаланларын вә диҝәр мусигичиләрин сәси ешидилмәјәҹәк. Артыг сәндә сәнәткар тапылмајаҹаг вә дәјирман дашынын сәси ешидилмәјәҹәк. 23  Сәндә бир даһа чыраг јанмајаҹаг, бәј-ҝәлин сәси ешидилмәјәҹәк. Ахы сәнин таҹирләрин дүнјанын нүфузлу адамлары иди вә сән өз ҹиндарлығынла+ бүтүн халглары јолдан чыхартмышдын. 24  Бәли, бу шәһәрдә пејғәмбәрләрин, мүгәддәсләрин+ вә јер үзүндә гәтлә јетирилмишләрин һамысынын ганы тапылыб».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: нәфәсин; вәһјин.