Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Бутрус 3:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ришхәндчиләр гаршыдан ҝәлән мәһвә инанмырлар (1—7)

  • Јеһова ҝеҹикмир (8—10)

  • Сиз неҹә инсан олмалысыныз (11—16)

    • Јени ҝөј вә јени јер (13)

  • Еһтијатлы олун ки, јолунузу азмајасыныз (17, 18)

3  Әзиз гардашларым, бу, сизә јаздығым икинҹи мәктубдур. Биринҹи мәктубда олдуғу кими, сизә мүәјјән шејләри хатырлатмаг+ мәгсәдилә зеһнинизи ојатмаға чалышырам.  Мүгәддәс пејғәмбәрләрин габагҹадан сөјләдикләрини, һәмчинин Ағамызын вә Хиласкарымызын һәвариләриниз васитәсилә вердији әмрләри һеч вахт унутмајын.  Сиз јахшы билирсиниз ки, ахырзаманда кинајә илә данышан ришхәндчиләр пејда олаҹаг. Онлар истәкләринин једәјиндә ҝедиб+  дејәҹәкләр: «Бәс һаны онун вәд едилмиш һүзуру*?+ Ахы дәдә-бабаларымыз өлүм јухусуна ҝедәндән бәри һәр шеј јарадылышдан та индијәдәк олдуғу кими дурур».+  Онлар бу һәгигәтә билә-билә ҝөз бағлајырлар ки, гәдим заманларда ҝөј вә сујун ортасында олуб Аллаһын сөзү илә судан чыхмыш јер вар иди.+  Бунларын васитәсилә о вахт мөвҹуд олан бәшәр дашгын сулары алтында галыб мәһв олмушду.+  Индики ҝөјләр вә јер дә һәмин сөз васитәсилә аллаһсызларын мәһв едиләҹәји һөкм ҝүнүнүн алову үчүн сахланылыр.+  Әзизләрим, сиз исә бир шеји нәзәрдән гачырмајын ки, Јеһованын ҝөзүндә бир ҝүн мин ил кими, мин ил исә бир ҝүн кимидир.+  Јеһова бәзиләринин дүшүндүјү кими, Өз вәдини јеринә јетирмәјә ҝеҹикмир.+ Хејр! О, сизә сәбир едир, чүнки һеч кәсин мәһв олмасыны истәмир, әксинә, истәјир ки, һамы төвбәјә ҝәлсин.+ 10  Јеһованын ҝүнү+ оғру кими ҝәләҹәк.+ О ҝүн ҝөјләр сүрәтлә, ҝурулту илә кечиб ҝедәҹәк,+ ҝөјүн вә јерин көзәрмиш үнсүрләри әријиб төкүләҹәк, јер вә онун үзәриндә ҝөрүлән ишләр ифша олунаҹаг.+ 11  Бүтүн бунлар белә мәһв олаҹагса, ҝөрүн сиз мүгәддәс јашајыш вә мөминлик бахымындан неҹә инсан олмалысыныз, 12  Јеһованын ҝүнүнү* бәрк-бәрк јадда сахлајыб ҝөзләмәлисиниз.+ О ҝүн ҝөјләр аловланыб мәһв олаҹаг+ вә үнсүрләр шиддәтли истидән әријәҹәк! 13  Биз исә Онун вәдинә ҝөрә јени бир ҝөј вә јени јер ҝөзләјирик,+ орада салеһлик мәскунлашаҹаг.+ 14  Буна ҝөрә дә әзизләрим, бүтүн бунлары ҝөзләјәркән вар ҝүҹүнүзлә чалышын ки, Аллаһ сизи ахырда ләкәсиз, гүсурсуз вә сүлһ ичиндә јашајан тапсын.+ 15  Бундан әлавә, Рәббин сәбрини хилас үчүн бир фүрсәт һесаб един. Әзиз гардашымыз Булус да она бәхш едилмиш һикмәтлә сизә бу барәдә, 16  бүтүн мәктубларында олдуғу кими, јазмышдыр.+ Дүздүр, онун мәктубларында бәзи гәлиз фикирләр вардыр вә ҹаһил, сәбатсыз адамлар Мүгәддәс Јазыларын диҝәр һиссәләрини тәһриф етдикләри кими, бунлары да тәһриф едиб өзләрини мәһвә дүчар едирләр. 17  Сиз исә, әзизләрим, бүтүн бунлары габагҹадан билдијиниз үчүн өзүнүзү ҝөзләјин ки, ганун танымајан һәмин адамларын сәһв јолу сизи аздырмасын вә сиз мәтанәтинизи итирмәјәсиниз.+ 18  Әксинә, гој сиздә Ағамыз вә Хиласкарымыз олан Иса Мәсиһин лүтфү вә онун һаггындакы билик даима артсын. Она инди вә әбәдијјәт боју алгыш олсун! Амин.

Һашијәләр

Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.
Һәрфән: ҝүнүнүн һүзуруну.