Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 20:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шејтан 1000 иллијә буховланыр (1—3)

  • Мин ил әрзиндә Мәсиһлә һөкмранлыг едәнләр (4—6)

  • Шејтан бурахылыр, сонра мәһв едилир (7—10)

  • Өлүләр ағ тахтын гаршысында мүһакимә олунурлар (11—15)

20  Сонра мән ҝөјдән енән бир мәләк ҝөрдүм. Онун әлиндә дибсиз гујунун ачары+ вә бөјүк бир зәнҹир варды.  О, гәдим иланы,+ Иблис+ вә Шејтан+ адланан әждаһаны+ тутуб мин иллијә буховлады вә  дибсиз гујуја атды. О, дибсиз гујунун+ ағзыны гапајыб мөһүрләди ки, әждаһа, мин ил баша чатана кими, халглары аздырмасын. Сонра о, гыса мүддәтә азадлыға бурахылмалыдыр.+  Мән тахтлар ҝөрдүм, онларда отуранлара һакимлик сәлаһијјәти верилмишди. Мән һәмчинин Иса һаггында шаһидлик етдикләринә вә Аллаһдан данышдыгларына ҝөрә бојунлары вурулмушлары ҝөрдүм. Онлар вәһши һејвана вә онун сурәтинә ситајиш етмәмиш, алынларына вә әлләринә онун нишаныны вурдурмамышлар.+ Онлар дирилдиләр вә Мәсиһлә бирликдә мин ил падшаһлыг етдиләр.+  (Галан өлүләр мин ил баша чатмајынҹа дирилмәдиләр.)+ Бу, биринҹи дирилмәдир.+  Биринҹи дирилмәдә+ пајы олан мүгәддәс вә хошбәхтдир. Онларын үзәриндә икинҹи өлүмүн+ һөкмү+ јохдур. Онлар Аллаһын вә Мәсиһин каһинләри+ олаҹаг вә мин ил әрзиндә Мәсиһлә бирликдә падшаһлыг едәҹәкләр.+  Мин ил тамам олдугда Шејтан зиндандан бурахылаҹаг.  О ҝедиб јерин дөрд уҹундан халглары, Јәҹүҹ вә Мәҹүҹү јолдан чыхараҹаг, онлары саваша топлајаҹаг. Онларын сајы дәниз гуму гәдәрдир.  Онлар дүнјанын һәр јеринә јајылдылар, мүгәддәсләрин дүшәрҝәсини вә севимли шәһәри мүһасирәјә алдылар. Лакин ҝөјдән алов јағыб онлары удду.+ 10  Онлары јолдан чыхаран Иблис вәһши һејванын+ вә јаланчы пејғәмбәрин+ атылдығы одлу-күкүрдлү ҝөлә атылды. Онлар әбәдијјәт боју, ҝеҹә-ҝүндүз әзаб чәкәҹәкләр. 11  Сонра мән бөјүк бир ағ тахт вә бу тахтда отураны ҝөрдүм.+ Јер вә ҝөј Онун габағындан гачды+ вә артыг онлар үчүн јер тапылмады. 12  Мән һәмчинин тахтын өнүндә дурмуш өлүләри — бөјүкләри вә кичикләри ҝөрдүм. Тумарлар ачылмышды. Башга бир тумар да ачылды, бу тумар һәјат китабыдыр.+ Өлүләр тумарларда јазылмыш әмәлләринә мүвафиг мүһакимә едилди.+ 13  Дәниз онда олан өлүләри гајтарды, өлүм вә Мәзар* да онларда олан өлүләри гајтардылар вә һәр бири өз әмәлләринә ҝөрә мүһакимә едилди.+ 14  Өлүм вә Мәзар исә одлу ҝөлә атылды.+ Одлу ҝөл+ икинҹи өлүмү+ билдирир. 15  Ады һәјат китабында+ тапылмајан һәр кәс одлу ҝөлә атылды.+

Һашијәләр

Ибр. шеол. Лүғәтә бах.