Skip to content

Hình nhân vật Kinh Thánh

Ê-xơ-tê

Tải về hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Ê-xơ-tê. Cắt ra, gấp và giữ lại.