Skip to content

HÌNH NHÂN VẬT KINH THÁNH

Vua Sau-lơ

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về Sau-lơ, một người ban đầu khiêm nhường nhưng đã trở thành vị vua kiêu ngạo. In, cắt ra, gấp và giữ lại.