Skip to content

HÌNH NHÂN VẬT KINH THÁNH

An-ne

Tải hình nhân vật Kinh Thánh này và tìm hiểu về bà An-ne, mẹ của nhà tiên tri Sa-mu-ên. In, cắt ra, gấp và giữ lại.