Levitico 8:1-36

8  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Dalhin mo si Aaron at pati ang kaniyang mga anak+ at ang mga kasuutan+ at ang langis na pamahid+ at ang toro na handog ukol sa kasalanan+ at ang dalawang barakong tupa at ang basket ng mga tinapay na walang pampaalsa,+  at tipunin mo ang buong kapulungan+ sa pasukan ng tolda ng kapisanan.”+  At ginawa ni Moises ang gaya ng iniutos ni Jehova sa kaniya, at ang kapulungan ay nagtipon sa pasukan+ ng tolda ng kapisanan.  Sinabi ngayon ni Moises sa kapulungan: “Ito ang bagay na iniutos ni Jehova na gawin.”+  Sa gayon ay inilapit ni Moises si Aaron at ang kaniyang mga anak at hinugasan+ sila ng tubig.+  Pagkatapos niyaon ay isinuot niya sa kaniya ang mahabang damit+ at ibinigkis sa kaniya ang paha+ at dinamtan siya ng damit na walang manggas+ at inilagay sa kaniya ang epod+ at ibinigkis sa kaniya ang pamigkis+ ng epod at itinali iyon nang hapít sa kaniya sa pamamagitan niyaon.  Sumunod ay isinuot niya sa kaniya ang pektoral+ at inilagay niya sa pektoral ang Urim at ang Tumim.+  Pagkatapos ay ipinatong niya ang turbante+ sa kaniyang ulo at inilagay niya sa turbante sa pinakaharap niyaon ang kumikinang na laminang ginto, ang banal na tanda ng pag-aalay,+ gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 10  Kinuha ngayon ni Moises ang langis na pamahid at pinahiran ang tabernakulo+ at ang lahat ng naroroon at pinabanal ang mga iyon. 11  Pagkatapos niyaon ay iwinisik niya ito nang pitong ulit sa ibabaw ng altar at pinahiran ang altar+ at ang lahat ng mga kagamitan nito at ang hugasan at ang patungan nito upang pabanalin ang mga iyon. 12  Nang dakong huli ay binuhusan niya ng langis na pamahid ang ulo ni Aaron at pinahiran niya siya upang pabanalin siya.+ 13  Pagkatapos ay inilapit ni Moises ang mga anak ni Aaron+ at dinamtan sila ng mahahabang damit at binigkisan sila ng mga paha+ at ibinalot sa kanila ang kagayakan sa ulo,+ gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 14  Pagkatapos ay inakay niya ang toro+ na handog ukol sa kasalanan at ipinatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo+ ng toro na handog ukol sa kasalanan. 15  At pinatay+ iyon ni Moises at kinuha ang dugo+ at inilagay iyon sa pamamagitan ng kaniyang daliri sa mga sungay ng altar sa palibot at dinalisay ang altar mula sa kasalanan, ngunit ang natitirang dugo ay ibinuhos niya sa paanan ng altar, upang pabanalin niya ito at sa gayon ay makapagbayad-sala+ sa ibabaw niyaon. 16  Pagkatapos niyaon ay kinuha niya ang lahat ng taba na nasa ibabaw ng mga bituka, at ang lamad ng atay at ang dalawang bato at ang taba ng mga iyon at pinausok ni Moises ang mga iyon sa ibabaw ng altar.+ 17  At ang toro at ang balat nito at ang karne nito at ang dumi nito ay ipinasunog niya sa apoy sa labas ng kampo,+ gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 18  Inilapit niya ngayon ang barakong tupa na handog na sinusunog, at pagkatapos ay ipinatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng barakong tupa.+ 19  Pagkatapos niyaon ay pinatay iyon ni Moises at iwinisik ang dugo sa palibot ng altar.+ 20  At pinagputul-putol niya ang barakong tupa ayon sa mga piraso nito,+ at pinausok ni Moises ang ulo at ang mga piraso at ang taba. 21  At ang mga bituka at ang mga binti ay hinugasan niya ng tubig, at pagkatapos ay pinausok ni Moises ang buong barakong tupa sa ibabaw ng altar.+ Iyon ay handog na sinusunog na nakagiginhawang amoy.+ Iyon ay handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 22  At inilapit niya ang ikalawang barakong tupa, ang barakong tupa ng pagtatalaga,+ at ipinatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng barakong tupa. 23  Pagkatapos niyaon ay pinatay ito ni Moises at kumuha ng dugo nito at inilagay iyon sa pingol ng kanang tainga ni Aaron at sa hinlalaki ng kaniyang kanang kamay at sa hinlalaki ng kaniyang kanang paa.+ 24  Sumunod ay inilapit ni Moises ang mga anak ni Aaron at nilagyan ng dugo ang pingol ng kanilang kanang tainga at ang hinlalaki ng kanilang kanang kamay at ang hinlalaki ng kanilang kanang paa; ngunit iwinisik ni Moises ang natitirang dugo sa palibot ng altar.+ 25  Pagkatapos ay kinuha niya ang taba at ang matabang buntot at ang lahat ng taba na nasa ibabaw ng mga bituka,+ at ang lamad ng atay at ang dalawang bato at ang taba ng mga iyon at ang kanang binti.+ 26  At mula sa basket ng mga tinapay na walang pampaalsa na nasa harap ni Jehova ay kumuha siya ng isang tinapay na hugis-singsing na walang pampaalsa+ at isang tinapay na hugis-singsing na nilangisang tinapay+ at isang manipis na tinapay.+ Pagkatapos ay inilagay niya ang mga iyon sa ibabaw ng matatabang bahagi at ng kanang binti. 27  Pagkatapos niyaon ay inilagay niya ang lahat ng mga iyon sa mga palad ni Aaron at sa mga palad ng kaniyang mga anak at pinasimulang ikaway ang mga iyon bilang handog na ikinakaway sa harap ni Jehova.+ 28  Pagkatapos ay kinuha ni Moises ang mga iyon mula sa kanilang mga palad at pinausok sa ibabaw ng altar sa ibabaw ng handog na sinusunog.+ Ang mga iyon ay hain ukol sa pagtatalaga+ na nakagiginhawang amoy.+ Iyon ay handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova.+ 29  At kinuha ni Moises ang dibdib+ at ikinaway iyon bilang handog na ikinakaway sa harap ni Jehova.+ Mula sa barakong tupa ng pagtatalaga, iyon ang naging takdang bahagi+ ni Moises, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 30  Pagkatapos niyaon ay kumuha si Moises ng langis na pamahid+ at ng dugo na nasa ibabaw ng altar at iwinisik iyon kay Aaron at sa kaniyang mga kasuutan at sa kaniyang mga anak at sa mga kasuutan ng kaniyang mga anak na kasama niya. Sa gayon ay pinabanal+ niya si Aaron at ang kaniyang mga kasuutan at ang kaniyang mga anak at ang mga kasuutan ng kaniyang mga anak+ na kasama niya. 31  Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron at sa kaniyang mga anak: “Pakuluan+ ninyo ang karne sa pasukan ng tolda ng kapisanan, at doon ninyo kakainin iyon+ at ang tinapay na nasa basket ng pagtatalaga, gaya ng iniutos sa akin, na sinasabi, ‘Kakainin iyon ni Aaron at ng kaniyang mga anak.’ 32  At ang matitira sa karne at sa tinapay ay susunugin ninyo sa apoy.+ 33  At huwag kayong lalabas mula sa pasukan ng tolda ng kapisanan sa loob ng pitong araw,+ hanggang sa araw na maganap ang mga araw ng pagtatalaga sa inyo, sapagkat pitong araw ang kailangan upang mapuspos ng kapangyarihan ang inyong kamay.+ 34  Kung paano ginawa sa araw na ito, gayon ang iniutos ni Jehova na gawin upang magbayad-sala para sa inyo.+ 35  At mananatili kayo sa pasukan ng tolda ng kapisanan araw at gabi sa loob ng pitong araw,+ at tutuparin ninyo ang tungkuling pagbabantay para kay Jehova,+ upang hindi kayo mamatay; sapagkat gayon ang iniutos sa akin.” 36  At ginawa ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang lahat ng bagay na iniutos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.

Talababa