Levitico 26:1-46

26  “‘Huwag kayong gagawa ng walang-silbing mga diyos para sa inyong sarili,+ at huwag kayong magtatayo ng inukit na imahen+ o ng sagradong haligi para sa inyong sarili, at huwag kayong maglalagay ng isang bato bilang rebulto+ sa inyong lupain upang yukuran ito;+ sapagkat ako ay si Jehova na inyong Diyos.  Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath+ at pagpipitaganan ninyo ang aking santuwaryo. Ako ay si Jehova.  “‘Kung patuloy kayong lalakad ayon sa aking mga batas at tutuparin ninyo ang aking mga utos at isasagawa ninyo ang mga iyon,+  tiyak na ibibigay ko rin sa inyo ang mga buhos ng ulan sa kanilang tamang panahon,+ at ibibigay nga ng lupain ang kaniyang ani,+ at ibibigay ng punungkahoy sa parang ang kaniyang bunga.+  At tiyak na aabutan ng inyong paggigiik ang inyong pamimitas ng ubas, at aabutan ng pamimitas ng ubas ang paghahasik ng binhi; at kakainin nga ninyo ang inyong tinapay hanggang sa mabusog+ at mananahanan kayo nang tiwasay sa inyong lupain.+  At maglalagay ako ng kapayapaan sa lupain,+ at hihiga nga kayo, nang walang sinumang magpapanginig sa inyo;+ at ang mapaminsalang mabangis na hayop ay paglalahuin ko mula sa lupain,+ at hindi daraanan ng tabak ang inyong lupain.+  At tiyak na hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway,+ at mabubuwal nga sila sa harap ninyo sa pamamagitan ng tabak.  At tiyak na hahabulin ng lima sa inyo ang isang daan, at hahabulin ng isang daan sa inyo ang sampung libo, at ang inyong mga kaaway ay mabubuwal nga sa harap ninyo sa pamamagitan ng tabak.+  “‘At babaling ako sa inyo+ at gagawin ko kayong palaanakin at pararamihin ko kayo,+ at tutuparin ko ang aking tipan sa inyo.+ 10  At tiyak na kakainin ninyo ang dating ani ng nakaraang taon,+ at ilalabas ninyo ang dating ani nang una kaysa sa bago. 11  At tiyak na ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo,+ at hindi kayo kamumuhian ng aking kaluluwa.+ 12  At ako ay lalakad nga sa gitna ninyo at magiging inyong Diyos,+ at kayo naman ay magiging aking bayan.+ 13  Ako ay si Jehova na inyong Diyos, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto mula sa pagsisilbi sa kanila bilang mga alipin,+ at binali ko ang mga pingga ng inyong pamatok at pinalakad ko kayo nang tuwid.+ 14  “‘Gayunman, kung hindi kayo makikinig sa akin ni isasagawa ang lahat ng utos na ito,+ 15  at kung itatakwil ninyo ang aking mga batas,+ at kung kamumuhian ng inyong mga kaluluwa ang aking mga hudisyal na pasiya upang hindi ninyo isagawa ang lahat ng aking mga utos, hanggang sa labagin ninyo ang aking tipan,+ 16  kung gayon ay gagawin ko naman sa inyo ang sumusunod, at bilang kaparusahan ay magpapasapit nga ako sa inyo ng kabagabagan na may tuberkulosis+ at nag-aapoy na lagnat, na magpapalabo ng mga mata+ at magpapalupaypay ng kaluluwa.+ At maghahasik nga kayo ng inyong binhi sa walang kabuluhan, sapagkat tiyak na lalamunin iyon ng inyong mga kaaway.+ 17  At itatalaga ko nga ang aking mukha laban sa inyo, at tiyak na matatalo kayo sa harap ng inyong mga kaaway;+ at yuyurakan lamang kayo niyaong mga napopoot sa inyo,+ at talagang tatakas kayo nang wala namang tumutugis sa inyo.+ 18  “‘Ngunit kung sa kabila ng mga bagay na ito ay hindi kayo makikinig sa akin, parurusahan ko nga kayo nang pitong ulit ang dami dahil sa inyong mga kasalanan.+ 19  At babaliin ko ang pagmamapuri ng inyong lakas at gagawin kong tulad ng bakal ang inyong langit+ at tulad ng tanso ang inyong lupa. 20  At ang inyong kalakasan ay gugugulin lamang nang walang kabuluhan, sapagkat ang inyong lupa ay hindi magbibigay ng kaniyang ani,+ at ang punungkahoy sa lupa ay hindi magbibigay ng kaniyang bunga.+ 21  “‘Ngunit kung patuloy kayong lalakad na kasalungat ko at hindi ninyo nais makinig sa akin, kung gayon ay pasasapitan ko kayo ng mga dagok na pito pang ulit ang dami ayon sa inyong mga kasalanan.+ 22  At magsusugo ako sa inyo ng mababangis na hayop sa parang,+ at tiyak na uulilahin nila kayo sa mga anak+ at lilipulin ang inyong mga alagang hayop at pakakauntiin ang bilang ninyo, at talagang matitiwangwang ang inyong mga daan.+ 23  “‘Gayunpaman, kung sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay hindi ninyo hahayaang maituwid ko kayo+ at sadyang lalakad kayong kasalungat ko, 24  ako, oo, ako nga ay lalakad na kasalungat ninyo;+ at ako, ako nga ay mananakit sa inyo nang pitong ulit dahil sa inyong mga kasalanan.+ 25  At magpapasapit nga ako sa inyo ng tabak na maglalapat ng paghihiganti+ para sa tipan;+ at magtitipon nga kayo sa inyong mga lunsod, at magpapasapit nga ako ng salot sa gitna ninyo,+ at ibibigay kayo sa kamay ng kaaway.+ 26  Kapag binali ko na para sa inyo ang mga tungkod na kinabibitinan ng hugis-singsing na mga tinapay,+ sampung babae ang magluluto nga ng inyong tinapay sa iisang pugon at isasauli ang inyong tinapay ayon sa timbang;+ at kakain kayo ngunit hindi kayo mabubusog.+ 27  “‘Gayunman, kung sa bagay na ito ay hindi kayo makikinig sa akin at kayo ay talagang lalakad na kasalungat ko,+ 28  lalakad naman akong may mainit na pagsalungat sa inyo,+ at ako, oo, ako ay magpaparusa sa inyo nang pitong ulit dahil sa inyong mga kasalanan.+ 29  Kaya kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae.+ 30  At tiyak na gigibain ko ang inyong sagradong matataas na dako+ at puputulin ko ang inyong mga patungan ng insenso at ibubunton ko ang inyong sariling mga bangkay sa ibabaw ng mga bangkay ng inyong mga karumal-dumal na idolo;+ at kamumuhian nga kayo ng aking kaluluwa.+ 31  At ibibigay ko nga sa tabak ang inyong mga lunsod+ at ititiwangwang ko ang inyong mga santuwaryo,+ at hindi ko sasamyuin ang inyong mga nakagiginhawang amoy.+ 32  At ititiwangwang ko naman ang lupain,+ at ang inyong mga kaaway na tumatahan doon ay tititig nga sa pagkamangha dahil doon.+ 33  At kayo ay pangangalatin ko sa gitna ng mga bansa,+ at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo;+ at ang inyong lupain ay magiging tiwangwang,+ at ang inyong mga lunsod ay magiging tiwangwang na kaguhuan. 34  “‘Sa panahong iyon ay pagbabayaran ng lupain ang kaniyang mga sabbath sa lahat ng mga araw ng pagkatiwangwang nito, habang kayo ay nasa lupain ng inyong mga kaaway. Sa panahong iyon ay ipangingilin ng lupain ang sabbath, sapagkat kailangan nitong bayaran ang kaniyang mga sabbath.+ 35  Sa lahat ng mga araw ng pagkatiwangwang nito ay ipangingilin nito ang sabbath, sa dahilang hindi nito ipinangilin ang sabbath sa panahon ng inyong mga sabbath noong nananahanan kayo roon. 36  “‘Kung tungkol sa mga nalabi sa inyo,+ ako ay tiyak na magdadala ng kadunguan sa kanilang mga puso sa mga lupain ng kanilang mga kaaway; at itataboy nga sila ng kalatis ng dahong nililipad-lipad, at sila ay talagang tatakas gaya ng pagtakas mula sa tabak at mabubuwal kahit wala namang humahabol.+ 37  At tiyak na matitisod sila sa isa’t isa na parang nasa harap ng isang tabak kahit wala namang humahabol, at hindi kayo magkakaroon ng kakayahang tumayo upang lumaban sa harap ng inyong mga kaaway.+ 38  At malilipol kayo sa gitna ng mga bansa,+ at lalamunin kayo ng lupain ng inyong mga kaaway. 39  Kung tungkol sa mga nalabi sa inyo, sila ay mabubulok+ dahil sa kanilang kamalian sa mga lupain ng inyong mga kaaway. Oo, dahil nga sa mga kamalian ng kanilang mga ama,+ sila ay mabubulok na kasama nila. 40  At ipagtatapat nga nila ang kanilang sariling kamalian+ at ang kamalian ng kanilang mga ama sa kanilang kawalang-katapatan noong gumawi sila nang di-tapat sa akin, oo, noong lumakad nga sila na kasalungat ko.+ 41  Gayunma’y ako naman ay lumakad na kasalungat nila,+ at kinailangang dalhin ko sila sa lupain ng kanilang mga kaaway.+ “‘Marahil sa panahong iyon ay magpapakababa+ ang kanilang pusong di-tuli,+ at sa panahong iyon ay pagbabayaran nila ang kanilang kamalian. 42  At aalalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob;+ at maging ang aking tipan kay Isaac+ at maging ang aking tipan kay Abraham+ ay aalalahanin ko, at ang lupain ay aalalahanin ko. 43  Samantala ay napabayaan nila ang lupain at pinagbabayaran nito ang kaniyang mga sabbath+ habang ito ay nakatiwangwang nang wala sila at sila mismo ay nagbabayad dahil sa kanilang kamalian,+ sapagkat, oo, sapagkat itinakwil nila ang aking mga hudisyal na pasiya,+ at kinamuhian ng kanilang mga kaluluwa ang aking mga batas.+ 44  Gayunma’y sa kabila ng lahat ng ito, samantalang nananatili sila sa lupain ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko nga sila itatakwil+ ni kamumuhian ko man sila+ upang lipulin ko sila, upang labagin ang aking tipan+ sa kanila; sapagkat ako ay si Jehova na kanilang Diyos. 45  At aalalahanin ko alang-alang sa kanila ang tipan ng mga ninuno+ na inilabas ko mula sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga bansa,+ upang ako ay maging Diyos nila. Ako ay si Jehova.’” 46  Ito ang mga tuntunin at ang mga hudisyal na pasiya+ at ang mga kautusan na itinakda ni Jehova sa pagitan niya at ng mga anak ni Israel sa Bundok Sinai sa pamamagitan ni Moises.+

Talababa