Levitico 27:1-34

27  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Kung ang isang tao ay gumawa ng isang pantanging panatang+ handog na mga kaluluwa para kay Jehova ayon sa tinatayang halaga,  at ang tinatayang halaga ay sa isang lalaki mula dalawampung taóng gulang hanggang animnapung taóng gulang, ang tinatayang halaga ay limampung siklo na pilak ayon sa siklo ng dakong banal.  Ngunit kung ito ay isang babae, ang tinatayang halaga ay tatlumpung siklo.  At kung ang edad ay mula limang taóng gulang hanggang dalawampung taóng gulang, ang tinatayang halaga ng lalaki ay dalawampung siklo at para sa babae ay sampung siklo.  At kung ang edad ay mula sa gulang na isang buwan hanggang limang taóng gulang, ang tinatayang halaga ng lalaki ay limang+ siklo na pilak at ang tinatayang halaga para sa babae ay tatlong siklo na pilak.  “‘At kung ang edad ay mula animnapung taóng gulang pataas, kung ito ay isang lalaki, ang tinatayang halaga ay labinlimang siklo at para sa babae ay sampung siklo.  Ngunit kung napakadukha niya upang magbigay ng tinatayang halaga,+ itatayo nga niya ang tao sa harap ng saserdote, at ang saserdote ay magtatakda sa kaniya ng halaga.+ Ayon sa makakayanan ng nananata,+ ang saserdote ay magtatakda sa kaniya ng halaga.  “‘At kung ito ay isang hayop gaya ng inihahandog ng isa bilang handog kay Jehova, ang lahat ng ibibigay niya kay Jehova ay magiging banal.+ 10  Hindi niya ito mahahalinhan, at hindi niya ito mapapalitan, ng mabuti ang masama o ng masama ang mabuti. Ngunit kung palitan man niya ito ng hayop sa hayop, ito mismo at ang ipinalit dito ay magiging banal. 11  At kung ito ay alinman sa maruming+ hayop gaya niyaong hindi maihahandog ng isa bilang handog kay Jehova,+ itatayo nga niya ang hayop sa harap ng saserdote.+ 12  At ang saserdote ay magtatakda ng halaga niyaon kung mabuti ba iyon o masama. Magiging gayon nga ayon sa halagang tatayahin+ ng saserdote. 13  Ngunit kung talagang nais niyang tubusin ito, siya ay magbibigay nga ng isang kalima+ niyaon karagdagan pa sa tinatayang halaga. 14  “‘At kung pababanalin ng isang tao ang kaniyang bahay bilang banal kay Jehova, ang saserdote ay magtatakda nga ng halaga niyaon kung mabuti ba iyon o masama.+ Ayon sa halagang itatakda rito ng saserdote, gayon ang magiging halaga nito. 15  Ngunit kung nais ng nagpapabanal na tubusin ang kaniyang bahay, siya ay magbibigay nga ng isang kalima ng salapi ng tinatayang halaga karagdagan pa rito;+ at ito ay magiging kaniya. 16  “‘At kung isang bahagi ng bukid na kaniyang pag-aari+ ang pababanalin ng isang tao kay Jehova, ang halaga ay tatayahin nga alinsunod sa binhi nito: kung isang homer+ ng binhi ng sebada, kung gayon ay limampung siklo na pilak. 17  Kung pababanalin niya ang kaniyang bukid mula sa taon ng Jubileo,+ ang magiging halaga nito ay ayon sa tinatayang halaga. 18  At kung pababanalin niya ang kaniyang bukid pagkatapos ng Jubileo, tutuusin nga ng saserdote sa kaniya ang halaga alinsunod sa mga taon na natitira hanggang sa susunod na taon ng Jubileo, at babawasan ang tinatayang halaga.+ 19  Ngunit kung talagang tutubusin ng nagpapabanal nito ang bukid, siya ay magbibigay nga ng isang kalima ng salapi ng tinatayang halaga karagdagan pa rito, at ito ay mananatili bilang kaniya.+ 20  At kung hindi niya tutubusin ang bukid at sa halip ay maipagbili ang bukid sa ibang tao, ito ay hindi na muling matutubos. 21  At ang bukid ay magiging banal kay Jehova kapag isinauli na ito sa Jubileo, bilang bukid na nakatalaga.+ Ang pagmamay-ari nito ay magiging sa saserdote.+ 22  “‘At kung pababanalin niya kay Jehova ang isang bukid na binili niya na hindi bahagi ng bukid na kaniyang pag-aari,+ 23  tutuusin nga ng saserdote sa kaniya ang halaga na ihahalaga hanggang sa taon ng Jubileo, at ibibigay niya ang tinatayang halaga sa araw na iyon.+ Ito ay banal kay Jehova.+ 24  Sa taon ng Jubileo ay ibabalik ang bukid sa isa na binilhan niya nito, sa isa na nagmamay-ari ng lupain.+ 25  “‘At ang lahat ng halaga ay tatayahin ayon sa siklo ng dakong banal. Ang siklo ay magkakahalaga ng dalawampung gerah.+ 26  “‘Tanging ang panganay sa mga hayop, na ipanganganak bilang panganay para kay Jehova,+ walang sinumang tao ang magpapabanal nito. Maging toro o tupa, ito ay kay Jehova.+ 27  At kung ito ay kabilang sa mga hayop na marumi+ at tutubusin niya ito ayon sa tinatayang halaga, siya ay magbibigay nga ng isang kalima nito karagdagan pa rito.+ Ngunit kung hindi ito tutubusin, ito ay ipagbibili ayon sa tinatayang halaga. 28  “‘Gayunma’y walang anumang uri ng nakatalagang bagay na maitatalaga kay Jehova ng isang tao ukol sa pagkapuksa+ mula sa lahat ng sa kaniya, maging mula sa tao o sa mga hayop o mula sa bukid na kaniyang pag-aari, ang maipagbibili, at walang anumang uri ng nakatalagang bagay ang tutubusin.+ Ito ay kabanal-banalang bagay kay Jehova. 29  Walang sinumang nakatalagang tao na maitatalaga sa pagkapuksa mula sa mga tao ang maaaring tubusin.+ Siya ay papatayin nang walang pagsala.+ 30  “‘At lahat ng ikasampung bahagi+ ng lupain, mula sa binhi ng lupain at sa bunga ng punungkahoy, ay kay Jehova. Ito ay banal kay Jehova. 31  At kung talagang nais ng isang tao na tubusin ang alinman sa kaniyang ikasampung bahagi, siya ay magbibigay ng isang kalima nito karagdagan pa rito.+ 32  Kung tungkol sa lahat ng ikasampung bahagi ng bakahan at ng kawan, lahat ng dumaraan sa ilalim ng tungkod,+ ang ikasampung ulo ay magiging banal kay Jehova. 33  Huwag niyang susuriin kung ito ay mabuti o masama, ni papalitan man niya ito. Ngunit kung papalitan man niya ito, ito mismo at ang ipinalit dito ay magiging banal.+ Ito ay hindi maaaring tubusin.’” 34  Ito ang mga utos+ na ibinigay ni Jehova kay Moises bilang mga utos sa mga anak ni Israel sa Bundok Sinai.+

Talababa