Levitico 22:1-33

22  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na ingatan nilang hiwalay ang kanilang sarili mula sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan+ sa mga bagay na pinababanal nila sa akin.+ Ako ay si Jehova.  Sabihin mo sa kanila, ‘Sa lahat ng inyong mga salinlahi, sinumang lalaki mula sa lahat ng inyong supling na lumalapit sa mga banal na bagay, na pababanalin ng mga anak ni Israel kay Jehova, habang ang kaniyang karumihan ay nasa kaniya,+ ang kaluluwang iyon ay lilipulin mula sa harap ko. Ako ay si Jehova.  Walang sinumang lalaki mula sa supling ni Aaron kung siya ay ketongin+ o inaagasan+ ang makakakain ng mga banal na bagay hanggang sa maging malinis siya,+ ni siya man na humipo sa sinumang marumi dahil sa isang namatay na kaluluwa+ o isang lalaki na nilabasan ng semilya,+  ni isang lalaki na humipo ng anumang bagay na nagkukulupon na marumi para sa kaniya+ o humipo ng isang tao na marumi para sa kaniya may kinalaman sa anumang karumihan niya.+  Ang kaluluwa na humipo ng alinman doon ay magiging marumi hanggang sa gabi at hindi makakakain ng alinman sa mga banal na bagay, kundi paliliguan niya ang kaniyang laman sa tubig.+  Kapag lumubog na ang araw, siya ay magiging malinis din, at pagkatapos ay makakakain siya ng ilan sa mga banal na bagay, sapagkat iyon ang kaniyang tinapay.+  Huwag din siyang kakain ng anumang bangkay ng hayop o anumang bagay na nilapa ng mababangis na hayop anupat magiging marumi sa pamamagitan niyaon.+ Ako ay si Jehova.  “‘At tutuparin nila ang kanilang katungkulan sa akin, upang hindi sila magtaglay ng kasalanan dahil doon at mamatay+ dahil doon sapagkat nilalapastangan nila iyon. Ako ay si Jehova na nagpapabanal sa kanila. 10  “‘At walang sinumang ibang tao ang makakakain ng anumang bagay na banal.+ Walang nakikipamayan sa saserdote o upahang trabahador ang makakakain ng anumang bagay na banal. 11  Ngunit kung ang isang saserdote ay bumili ng isang kaluluwa, na binili ng kaniyang salapi, kung gayon ay makababahagi siya sa pagkain niyaon. Kung tungkol sa mga aliping ipinanganak sa kaniyang bahay, dahil doon ay makababahagi sila sa pagkain ng kaniyang tinapay.+ 12  At kung ang anak na babae ng isang saserdote ay maging pag-aari ng isang lalaki na ibang tao, dahil doon ay hindi siya makakakain mula sa abuloy na mga banal na bagay. 13  Ngunit kung ang anak na babae ng isang saserdote ay maging balo o diniborsiyo nang wala siyang supling, at siya ay babalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya noong kaniyang kabataan,+ siya ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama;+ ngunit walang sinumang ibang tao ang makakakain niyaon. 14  “‘At kung ang isang lalaki ay makakain ng isang banal na bagay nang di-sinasadya,+ idaragdag nga niya roon ang isang kalima+ niyaon at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. 15  Kaya huwag nilang lapastanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na iniaabuloy nila kay Jehova,+ 16  at pangyarihin nga na pasanin nila ang kaparusahan ng pagkakasala dahil sa pagkain nila ng kanilang mga banal na bagay; sapagkat ako ay si Jehova na nagpapabanal sa kanila.’” 17  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi: 18  “Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Kung tungkol sa sinumang tao mula sa sambahayan ng Israel o sa sinumang naninirahang dayuhan sa Israel na naghahandog ng kaniyang handog,+ para sa alinman sa kanilang mga panata+ o para sa alinman sa kanilang mga kusang-loob na handog,+ na maihahandog nila kay Jehova bilang handog na sinusunog, 19  upang kamtin ninyo ang pagsang-ayon+ ay dapat na malusog iyon,+ isang lalaki mula sa bakahan, mula sa mga batang barakong tupa o mula sa mga kambing. 20  Anumang bagay na may kapintasan ay huwag ninyong ihahandog,+ sapagkat walang magagawa iyon upang magkamit kayo ng pagsang-ayon. 21  “‘At kung ang isang tao ay maghandog ng haing pansalu-salo+ para kay Jehova upang tumupad sa isang panata+ o bilang kusang-loob na handog, iyon ay dapat na yaong malusog mula sa bakahan o sa kawan, upang kamtin ang pagsang-ayon. Iyon ay dapat na walang anumang kapintasan. 22  Walang bulag o may bali o may hiwa o may kulugo o may mga langib o may buni,+ ang alinman sa mga ito ay huwag ninyong ihahandog kay Jehova, at walang handog na pinaraan sa apoy+ mula sa mga iyon ang ilalagay ninyo sa ibabaw ng altar para kay Jehova. 23  Kung tungkol sa isang toro o isang tupa na may sangkap na labis ang haba o labis ang ikli,+ maihahandog mo iyon bilang kusang-loob na handog; ngunit para sa isang panata ay hindi iyon tatanggapin nang may pagsang-ayon. 24  Ngunit yaong may mga bayag+ na pisa o durog o hugót o putol ay huwag ninyong ihahandog kay Jehova, at sa inyong lupain ay huwag ninyong ihaharap ang mga iyon. 25  At alinman sa lahat ng ito mula sa kamay ng isang banyaga ay huwag ninyong ihahandog bilang tinapay ng inyong Diyos, sapagkat ang kanilang kasiraan ay nasa mga iyon. May kapintasan+ sa mga iyon. Ang mga iyon ay hindi tatanggapin nang may pagsang-ayon+ sa inyo.’” 26  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi: 27  “Kung may ipanganak na toro o batang barakong tupa o kambing, mananatili iyon sa ilalim ng kaniyang ina nang pitong araw,+ ngunit mula sa ikawalong araw at patuloy ay tatanggapin iyon nang may pagsang-ayon bilang handog, isang handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova. 28  Kung tungkol sa toro at sa tupa, huwag ninyong papatayin iyon at ang anak nito sa iisang araw.+ 29  “At kung maghahain kayo ng haing pasasalamat kay Jehova,+ ihahain ninyo iyon upang magkamit kayo ng pagsang-ayon. 30  Sa araw na iyon ay kakainin iyon.+ Huwag kayong magtitira ng anumang bahagi niyaon hanggang sa umaga.+ Ako ay si Jehova. 31  “At tutuparin ninyo ang aking mga utos at isasagawa ninyo ang mga iyon.+ Ako ay si Jehova. 32  At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan,+ at pababanalin ako sa gitna ng mga anak ni Israel.+ Ako ay si Jehova na nagpapabanal sa inyo,+ 33  ang Isa na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang maging Diyos sa inyo.+ Ako ay si Jehova.”

Talababa