Levitico 12:1-8

12  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Kung ang isang babae ay maglihi+ at manganak ng isang lalaki, siya ay magiging marumi nang pitong araw; gaya ng mga araw ng karumihan kapag nireregla siya ay magiging marumi siya.+  At sa ikawalong araw ay tutuliin ang laman ng dulong-balat nito.+  Sa loob ng tatlumpu’t tatlong araw pa ay mananatili siya sa dugo ng pagpapadalisay. Huwag siyang hihipo ng anumang banal na bagay, at huwag siyang papasok sa dakong banal hanggang sa maganap ang mga araw ng kaniyang pagpapadalisay.+  “‘At kung manganak siya ng isang babae, siya ay magiging marumi nang labing-apat na araw, gaya ng panahon ng kaniyang pagreregla. Sa loob ng animnapu’t anim na araw pa ay mananatili siya sa dugo ng pagpapadalisay.  At pagkaganap ng mga araw ng kaniyang pagpapadalisay dahil sa anak na lalaki o dahil sa anak na babae ay magdadala siya ng isang batang barakong tupa na nasa unang taon nito bilang handog na sinusunog+ at isang inakáy na kalapati o isang batu-bato+ bilang handog ukol sa kasalanan sa pasukan ng tolda ng kapisanan sa saserdote.  At ihahandog niya iyon sa harap ni Jehova at magbabayad-sala para sa kaniya, at siya ay magiging malinis mula sa agas ng kaniyang dugo.+ Ito ang kautusan tungkol sa kaniya na nanganganak ng lalaki o ng babae.  Ngunit kung ang kaniyang kaya ay hindi sapat para sa isang tupa, kukuha nga siya ng dalawang batu-bato o dalawang inakáy na kalapati,+ ang isa ay bilang handog na sinusunog at ang isa ay bilang handog ukol sa kasalanan, at ang saserdote ay magbabayad-sala+ para sa kaniya, at siya ay magiging malinis.’”

Talababa