Levitico 7:1-38

7  “‘At ito ang kautusan tungkol sa handog ukol sa pagkakasala:+ Iyon ay kabanal-banalang bagay.+  Sa dako+ na karaniwang pinagpapatayan nila ng handog na sinusunog ay doon nila papatayin ang handog ukol sa pagkakasala, at ang dugo+ nito ay iwiwisik+ ng isa sa palibot ng altar.  Kung tungkol sa lahat ng taba nito,+ ihahandog niya mula roon ang matabang buntot at ang taba na bumabalot sa mga bituka,  at ang dalawang bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga iyon na yaon ngang nasa mga balakang. At kung tungkol sa lamad na nasa ibabaw ng atay, aalisin niya iyon kasama ng mga bato.+  At pauusukin ng saserdote ang mga iyon sa ibabaw ng altar bilang handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova.+ Iyon ay handog ukol sa pagkakasala.  Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon.+ Sa isang dakong banal iyon kakainin. Iyon ay kabanal-banalang bagay.+  Kung paano sa handog ukol sa kasalanan, gayundin sa handog ukol sa pagkakasala. May iisang kautusan para sa mga iyon.+ Ang saserdote na magbabayad-sala sa pamamagitan niyaon, magiging kaniya iyon.  “‘Kung tungkol sa saserdote na maghahandog ng handog na sinusunog ng sinumang tao, ang balat+ ng handog na sinusunog na dinala niya sa saserdote ay magiging kaniya.  “‘At bawat handog na mga butil na lulutuin sa pugon+ at lahat ng ginagawa sa kawa+ at sa ihawan+ ay nauukol sa saserdote na maghahandog niyaon. Iyon ay magiging kaniya.+ 10  Ngunit bawat handog na mga butil na nilagyan ng langis+ o tuyo+ ay magiging para sa lahat ng mga anak ni Aaron, na ang sa isa ay gaya ng sa iba. 11  “‘At ito ang kautusan tungkol sa haing pansalu-salo+ na ihahandog ng sinuman kay Jehova: 12  Kung ihahandog niya iyon bilang kapahayagan ng pasasalamat,+ ihahandog nga niyang kasama ng hain ng pasasalamat ang mga tinapay na hugis-singsing na walang pampaalsa na nilagyan ng langis at ang maninipis na tinapay na walang pampaalsa na pinahiran ng langis+ at ang mainam na harina na hinalong mabuti bilang mga tinapay na hugis-singsing na nilagyan ng langis. 13  Kasama ng mga tinapay na hugis-singsing na tinapay na may lebadura+ ay ihahandog niya ang kaniyang handog kasama ng haing pasasalamat ng kaniyang mga haing pansalu-salo. 14  At mula roon ay ihahandog niya ang isa sa bawat handog bilang sagradong bahagi kay Jehova;+ kung tungkol sa saserdote na nagwiwisik ng dugo ng mga haing pansalu-salo, iyon ay magiging kaniya.+ 15  At ang karne ng haing pasasalamat ng kaniyang mga haing pansalu-salo ay kakainin sa araw ng kaniyang paghahandog. Hindi siya magtatabi ng anumang bahagi niyaon hanggang sa umaga.+ 16  “‘At kung ang hain ng kaniyang handog ay isang panata+ o isang kusang-loob na handog,+ iyon ay kakainin sa araw ng kaniyang paghahandog ng kaniyang hain, at sa kasunod na araw ay makakain din ang anumang natira roon. 17  Ngunit ang natira sa karne ng hain sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy.+ 18  Gayunman, kung ang anumang bahagi ng karne ng kaniyang haing pansalu-salo ay kakainin sa ikatlong araw, ang isa na maghahandog niyaon ay hindi tatanggapin nang may pagsang-ayon.+ Hindi iyon ituturing na kapurihan sa kaniya.+ Iyon ay magiging maruming bagay, at ang kaluluwa na kakain niyaon ay mananagot dahil sa kaniyang kamalian.+ 19  At ang karne na masasagi sa anumang bagay na marumi+ ay hindi kakainin. Iyon ay susunugin sa apoy. Kung tungkol sa karne, lahat ng taong malinis ay makakakain ng karne. 20  “‘At ang kaluluwa na kakain ng karne ng haing pansalu-salo, na para kay Jehova, habang ang kaniyang karumihan ay nasa kaniya, ang kaluluwang iyon ay lilipulin mula sa kaniyang bayan.+ 21  At kung ang isang kaluluwa ay makahipo ng anumang bagay na marumi, na karumihan ng isang tao+ o ng isang hayop na marumi+ o ng anumang karima-rimarim na bagay na marumi,+ at kumain nga ng karne ng haing pansalu-salo, na para kay Jehova, ang kaluluwang iyon ay lilipulin mula sa kaniyang bayan.’” 22  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi: 23  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Huwag kayong kakain ng anumang taba+ ng toro o ng batang barakong tupa o ng kambing. 24  At ang taba ng bangkay ng hayop at ang taba ng isang hayop na nilapa+ ay magagamit sa anupamang bagay na maiisip, ngunit huwag na huwag ninyo itong kakainin. 25  Sapagkat ang sinumang kumain ng taba mula sa hayop na kaniyang inihahandog bilang handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova, ang kaluluwa na kumain ay lilipulin+ mula sa kaniyang bayan. 26  “‘At huwag kayong kakain ng anumang dugo+ sa alinmang dako na tinatahanan ninyo, kahit yaong sa ibon man o yaong sa hayop. 27  Ang sinumang kaluluwa na kumain ng anumang dugo, ang kaluluwang iyon ay lilipulin+ mula sa kaniyang bayan.’” 28  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi: 29  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Ang naghahandog ng kaniyang haing pansalu-salo para kay Jehova ay magdadala ng kaniyang handog kay Jehova mula sa kaniyang haing pansalu-salo.+ 30  Dadalhin ng kaniyang mga kamay bilang mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy ang taba+ na nasa dibdib. Dadalhin niya iyon kasama ng dibdib upang ikaway iyon bilang handog na ikinakaway+ sa harap ni Jehova. 31  At pauusukin+ ng saserdote ang taba sa ibabaw ng altar, ngunit ang dibdib ay magiging kay Aaron at sa kaniyang mga anak.+ 32  “‘At ibibigay ninyo sa saserdote ang kanang binti bilang sagradong bahagi+ mula sa inyong mga haing pansalu-salo. 33  Ang isang iyon mula sa mga anak ni Aaron na maghahandog ng dugo ng mga haing pansalu-salo at ng taba, ang kanang binti ay magiging kaniyang takdang bahagi.+ 34  Sapagkat ang dibdib ng handog na ikinakaway+ at ang binti ng sagradong bahagi ay kinukuha ko mula sa mga anak ni Israel mula sa kanilang mga haing pansalu-salo, at ibibigay ko ang mga iyon kay Aaron na saserdote at sa kaniyang mga anak, bilang isang tuntunin hanggang sa panahong walang takda, mula sa mga anak ni Israel. 35  “‘Ito ang pansaserdoteng bahagi ni Aaron at ang pansaserdoteng bahagi ng kaniyang mga anak mula sa mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy, sa araw na iniharap+ niya sila upang maglingkod bilang mga saserdote kay Jehova, 36  gaya ng iniutos ni Jehova na ibigay iyon sa kanila sa araw ng pagkapahid+ niya sa kanila mula sa mga anak ni Israel. Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa kanilang mga salinlahi.’”+ 37  Ito ang kautusan may kinalaman sa handog na sinusunog,+ sa handog na mga butil+ at sa handog ukol sa kasalanan+ at sa handog ukol sa pagkakasala+ at sa hain ukol sa pagtatalaga+ at sa haing pansalu-salo,+ 38  gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises sa Bundok Sinai+ nang araw na utusan niya ang mga anak ni Israel na ihandog ang kanilang mga handog kay Jehova sa ilang ng Sinai.+

Talababa