Levitico 6:1-30

6  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:   “Kung ang isang kaluluwa ay magkasala sapagkat gumawi siya nang di-tapat kay Jehova+ at nilinlang+ niya ang kaniyang kasamahan tungkol sa isang bagay na nasa kaniyang pangangasiwa o isang lagak sa kaniyang kamay+ o isang pagnanakaw o dinaya niya ang kaniyang kasamahan,+  o siya ay makasumpong ng isang bagay na nawala+ at naging talagang mapanlinlang tungkol doon at sumumpa nga nang may kabulaanan+ tungkol sa alinman sa lahat ng bagay na magagawa ng tao upang magkasala dahil sa mga iyon;  kung gayon ay mangyayari nga na kung siya ay magkasala at naging may-sala nga,+ ibabalik niya ang nakaw na bagay na ninakaw niya o ang kinikil na bagay na kinuha niya sa pamamagitan ng pandaraya o ang bagay na nasa kaniyang pangangasiwa na ipinangasiwa sa kaniya o ang bagay na nawala na nasumpungan niya,  o anumang bagay na maipanunumpa niya nang may kabulaanan, at babayaran+ niya iyon sa buong halaga niyaon, at daragdagan niya iyon ng isang kalima niyaon. Sa isa na nagmamay-ari niyaon ay ibibigay niya iyon sa araw na mapatunayan ang kaniyang pagkakasala.  At bilang kaniyang handog ukol sa pagkakasala ay magdadala siya kay Jehova ng isang malusog na barakong tupa+ mula sa kawan ayon sa tinatayang halaga, bilang handog ukol sa pagkakasala,+ sa saserdote.  At ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala+ para sa kaniya sa harap ni Jehova, at sa gayon ay patatawarin siya may kinalaman sa alinman sa lahat ng bagay na magagawa niya na nagbubunga ng pagkakasala sa pamamagitan niyaon.”  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi:  “Utusan mo si Aaron at ang kaniyang mga anak, na sinasabi, ‘Ito ang kautusan tungkol sa handog na sinusunog:+ Ang handog na sinusunog ay ilalagay sa apuyan sa ibabaw ng altar nang buong gabi hanggang sa umaga, at ang apoy sa altar ay paniningasin doon. 10  At ang saserdote ay magsusuot ng kaniyang opisyal na damit na lino,+ at ibibihis niya ang karsonsilyong lino+ sa kaniyang laman. Pagkatapos ay kukunin niya ang abo ng taba+ ng handog na sinusunog na karaniwang tinutupok ng apoy sa ibabaw ng altar, at ilalagay niya ang mga iyon sa tabi ng altar. 11  At huhubarin niya ang kaniyang mga kasuutan+ at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at dadalhin niya ang abo ng taba sa isang dakong malinis sa labas ng kampo.+ 12  At ang apoy sa altar ay pananatilihing nagniningas doon. Hindi ito dapat mamatay. At ang saserdote ay magpapaningas doon ng kahoy+ uma-umaga at aayusin niya ang handog na sinusunog sa ibabaw niyaon, at pauusukin niya ang matatabang bahagi ng mga haing pansalu-salo sa ibabaw niyaon.+ 13  Ang apoy+ ay pananatilihing laging nagniningas sa ibabaw ng altar. Hindi ito dapat mamatay. 14  “‘At ito ang kautusan tungkol sa handog na mga butil:+ Kayong mga anak ni Aaron, ihandog ninyo iyon sa harap ni Jehova sa tapat ng altar. 15  At ang isa sa kanila ay kukuha ng kaniyang sandakot ng mainam na harina ng handog na mga butil at ng langis nito at ng lahat ng olibano na nasa ibabaw ng handog na mga butil, at pauusukin niya iyon sa ibabaw ng altar bilang nakagiginhawang amoy na tagapagpaalaala+ niyaon kay Jehova. 16  At ang matitira roon ay kakainin ni Aaron at ng kaniyang mga anak.+ Iyon ay kakainin bilang mga tinapay na walang pampaalsa+ sa isang dakong banal. Kakainin nila iyon sa looban ng tolda ng kapisanan. 17  Hindi iyon lulutuing kasama ng anumang may lebadura.+ Ibinigay ko iyon bilang kanilang bahagi mula sa aking mga handog na pinaraan sa apoy.+ Iyon ay kabanal-banalang bagay,+ tulad ng handog ukol sa kasalanan at tulad ng handog ukol sa pagkakasala. 18  Bawat lalaki+ sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon. Iyon ay takdang bahagi hanggang sa panahong walang takda+ sa lahat ng inyong mga salinlahi mula sa mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy. Lahat ng mapapahipo sa mga iyon ay magiging banal.’” 19  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 20  “Ito ang handog+ ni Aaron at ng kaniyang mga anak na ihahandog nila kay Jehova sa araw ng pagkapahid sa kaniya:+ ang ikasampu ng isang epa+ ng mainam na harina bilang palagiang handog na mga butil,+ kalahati niyaon sa umaga at kalahati niyaon sa gabi. 21  Ihahanda iyon nang may langis sa ihawan.+ Dadalhin mo iyon na hinalong mabuti. Ihahandog mo nang pira-piraso ang mga lutuin na handog na mga butil bilang nakagiginhawang amoy para kay Jehova. 22  At ang saserdote, ang pinahiran bilang kahalili niya mula sa kaniyang mga anak,+ ang gagawa niyaon. Iyon ay isang tuntunin hanggang sa panahong walang takda: Bilang buong handog ay pauusukin+ iyon kay Jehova. 23  At bawat handog na mga butil ng saserdote+ ay dapat na maging buong handog. Hindi iyon kakainin.” 24  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi: 25  “Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sinasabi, ‘Ito ang kautusan tungkol sa handog ukol sa kasalanan:+ Sa dako+ na karaniwang pinagpapatayan ng handog na sinusunog ay doon papatayin ang handog ukol sa kasalanan sa harap ni Jehova. Iyon ay kabanal-banalang bagay.+ 26  Ang saserdote na maghahandog niyaon para sa kasalanan ang kakain niyaon.+ Sa isang dakong banal+ iyon kakainin sa looban+ ng tolda ng kapisanan. 27  “‘Lahat ng mapapahipo sa karne nito ay magiging banal,+ at kapag may nakapagwisik ng dugo nito sa kasuutan,+ huhugasan mo ang nawisikan niya ng dugo sa isang dakong banal.+ 28  At ang sisidlang luwad+ na pinagpakuluan niyaon ay babasagin. Ngunit kung iyon ay pinakuluan sa sisidlang tanso, kung gayon ay kukuskusin iyon at babanlawan ng tubig. 29  “‘Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon.+ Iyon ay kabanal-banalang bagay.+ 30  Gayunman, walang handog ukol sa kasalanan na ang dugo+ niyaon ay dadalhin sa loob ng tolda ng kapisanan upang magbayad-sala sa dakong banal ang kakainin. Iyon ay susunugin sa apoy.

Talababa