Levitico 10:1-20

10  Nang maglaon ay kinuha at dinala ng mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu+ ang kani-kaniyang lalagyan ng apoy+ at nilagyan nila ng apoy ang mga iyon at nilagyan nila iyon ng insenso,+ at nagsimula silang maghandog sa harap ni Jehova ng kakaibang apoy,+ na hindi niya iniutos sa kanila.  Dahil dito ay may lumabas na apoy mula sa harap ni Jehova at tinupok sila,+ anupat namatay sila sa harap ni Jehova.+  Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron: “Ito ang sinalita ni Jehova, na sinasabi, ‘Sa mga malalapit sa akin+ ay pababanalin ako,+ at sa harap ng mukha ng buong bayan ay luluwalhatiin ako.’”+ At nanatiling tahimik si Aaron.  At tinawag ni Moises si Misael at si Elsapan, na mga anak ni Uziel,+ na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila: “Lumapit kayo, buhatin ninyo ang inyong mga kapatid mula sa harap ng dakong banal patungo sa labas ng kampo.”+  Sa gayon ay lumapit sila at binuhat nila silang suot ang kanilang mahahabang damit patungo sa labas ng kampo, gaya ng sinalita ni Moises.  Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron at kina Eleazar at Itamar na iba pa niyang mga anak: “Huwag ninyong pabayaang hindi nakaayos ang inyong mga ulo,+ at huwag ninyong pupunitin ang inyong mga kasuutan, upang hindi kayo mamatay at upang hindi siya magalit laban sa buong kapulungan;+ kundi ang inyong mga kapatid sa buong sambahayan ng Israel ang tatangis dahil sa pagsunog, na pinaliyab ni Jehova.  At mula sa pasukan ng tolda ng kapisanan ay huwag kayong lalabas dahil baka kayo mamatay,+ sapagkat ang langis na pamahid ni Jehova ay nasa inyo.”+ Sa gayon ay ginawa nila ang ayon sa salita ni Moises.  At nagsalita si Jehova kay Aaron, na sinasabi:  “Huwag kayong iinom ng alak o ng nakalalangong inumin,+ ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo, kapag kayo ay pumapasok sa tolda ng kapisanan, upang hindi kayo mamatay. Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa inyong mga salinlahi, 10  upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na bagay at ng di-banal at sa pagitan ng bagay na marumi at ng malinis,+ 11  at upang ituro sa mga anak ni Israel+ ang lahat ng mga tuntunin na sinalita ni Jehova sa kanila sa pamamagitan ni Moises.” 12  Pagkatapos ay sinalita ni Moises kay Aaron at kina Eleazar at Itamar, na kaniyang mga anak na natitira: “Kunin ninyo ang handog na mga butil+ na natira mula sa mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy at kainin ninyo iyon na walang pampaalsa malapit sa altar, sapagkat iyon ay kabanal-banalang bagay.+ 13  At kakainin ninyo iyon sa isang dakong banal,+ sapagkat iyon ang iyong takdang bahagi at ang takdang bahagi ng iyong mga anak mula sa mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy; sapagkat gayon iniutos sa akin. 14  At kakainin ninyo ang dibdib ng handog na ikinakaway+ at ang binti ng sagradong bahagi+ sa isang dakong malinis, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong mga anak na babae na kasama mo,+ sapagkat ang mga iyon ay ibinigay bilang iyong takdang bahagi at takdang bahagi ng iyong mga anak mula sa mga haing pansalu-salo ng mga anak ni Israel. 15  Dadalhin nila ang binti ng sagradong bahagi at ang dibdib ng handog na ikinakaway+ kasama ng mga handog na pinaraan sa apoy, ng matatabang bahagi, upang ikaway ang handog na ikinakaway sa harap ni Jehova; at iyon ay magsisilbing takdang bahagi+ hanggang sa panahong walang takda para sa iyo at sa iyong mga anak na kasama mo, gaya ng iniutos ni Jehova.” 16  At puspusang hinanap ni Moises ang kambing na handog ukol sa kasalanan,+ at, narito! iyon ay nasunog na. Kaya nagalit siya kay Eleazar at kay Itamar, na mga anak ni Aaron na natitira, na sinasabi: 17  “Bakit hindi ninyo kinain ang handog ukol sa kasalanan sa dako na banal,+ yamang iyon ay kabanal-banalang bagay at ibinigay niya iyon sa inyo upang makapanagot kayo dahil sa kamalian ng kapulungan upang magbayad-sala para sa kanila sa harap ni Jehova?+ 18  Narito! Ang dugo nito ay hindi pa naipapasok sa loob ng dakong banal.+ Kinain sana ninyo iyon nang walang pagsala sa dakong banal, gaya ng iniutos sa akin.”+ 19  Sa gayon ay sinalita ni Aaron kay Moises: “Narito! Ngayon nila inihandog ang kanilang handog ukol sa kasalanan at ang kanilang handog na sinusunog sa harap ni Jehova,+ habang nangyayari sa akin ang ganitong mga bagay; at kung kinain ko ngayon ang handog ukol sa kasalanan, magiging kasiya-siya ba iyon sa paningin ni Jehova?”+ 20  Nang marinig ito ni Moises, naging kasiya-siya nga iyon sa kaniyang paningin.

Talababa