Levitico 19:1-37

19  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Magpakabanal kayo,+ sapagkat akong si Jehova na inyong Diyos ay banal.+  “‘Matakot ang bawat isa sa inyo sa kaniyang ina at sa kaniyang ama,+ at ang aking mga sabbath ay ipangilin ninyo.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.  Huwag kayong babaling sa walang-silbing mga diyos,+ at huwag kayong gagawa ng binubong mga diyos para sa inyong sarili.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.  “‘At kung maghahain kayo ng haing pansalu-salo para kay Jehova,+ ihahain ninyo iyon upang magkamit kayo ng pagsang-ayon.+  Sa araw ng inyong paghahain at sa mismong araw na kasunod ay kakainin ninyo iyon, ngunit ang matitira hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy.+  Ngunit kung kakainin nga iyon sa ikatlong araw, iyon ay maruming bagay.+ Hindi iyon tatanggapin nang may pagsang-ayon.+  At ang isa na kakain niyaon ay mananagot dahil sa kaniyang kamalian,+ sapagkat nilapastangan niya ang banal na bagay ni Jehova; at ang kaluluwang iyon ay lilipulin mula sa kaniyang bayan.  “‘At kapag gagapasin ninyo ang ani ng inyong lupain, huwag mong gagapasin nang lubusan ang gilid ng iyong bukid, at ang himalay ng iyong ani ay huwag mong pupulutin.+ 10  Gayundin, huwag mong pipitasin ang mga tira+ ng iyong ubasan, at huwag mong pupulutin ang nangalat na mga ubas ng iyong ubasan. Para sa napipighati at sa naninirahang dayuhan ay iiwan mo ang mga iyon.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos. 11  “‘Huwag kayong magnanakaw,+ at huwag kayong manlilinlang,+ at huwag makikitungo ang sinuman sa inyo nang may kabulaanan sa kaniyang kasamahan.+ 12  At huwag kayong susumpa sa aking pangalan sa isang kasinungalingan,+ anupat malalapastangan mo ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ay si Jehova. 13  Huwag mong dadayain ang iyong kapuwa,+ at huwag kang magnanakaw.+ Ang kabayaran ng upahang trabahador ay hindi dapat manatili sa iyo nang buong magdamag hanggang sa umaga.+ 14  “‘Huwag mong susumpain ang taong bingi, at sa harap ng taong bulag ay huwag kang maglalagay ng halang;+ at matakot ka sa iyong Diyos.+ Ako ay si Jehova. 15  “‘Huwag kayong gagawa ng kawalang-katarungan sa paghatol. Huwag mong pakikitunguhan nang may pagtatangi ang maralita,+ at huwag mong kikilingan ang pagkatao ng isang dakila.+ Sa katarungan ay hahatulan mo ang iyong kasamahan. 16  “‘Huwag kang maglilibot sa iyong bayan upang manirang-puri.+ Huwag kang titindig laban sa dugo ng iyong kapuwa.+ Ako ay si Jehova. 17  “‘Huwag mong kapopootan ang iyong kapatid sa iyong puso.+ Dapat mo ngang sawayin ang iyong kasamahan,+ upang hindi ka magtaglay ng kasalanan kasama niya. 18  “‘Huwag kang maghihiganti+ ni magkikimkim ng sama ng loob laban sa mga anak ng iyong bayan;+ at iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.+ Ako ay si Jehova. 19  “‘Tutuparin ninyo ang aking mga batas: Huwag mong palalahian sa isa’t isa ang iyong mga alagang hayop mula sa dalawang magkaibang uri. Huwag mong hahasikan ang iyong bukid ng mga binhi mula sa dalawang magkaibang uri,+ at huwag kang magsusuot ng kasuutang yari sa dalawang magkaibang uri ng sinulid, na pinaghalong magkasama.+ 20  “‘At kung sumiping ang isang lalaki sa isang babae at labasan siya ng semilya, samantalang ito ay alilang babae na nakatalaga sa ibang lalaki, at hindi pa ito natutubos sa anumang paraan ni ito man ay nabigyan na ng kalayaan, ang kaparusahan ay ilalapat. Hindi sila papatayin, sapagkat hindi pa ito napalalaya. 21  At dadalhin niya ang kaniyang handog ukol sa pagkakasala kay Jehova sa pasukan ng tolda ng kapisanan, isang barakong tupa na handog ukol sa pagkakasala.+ 22  At ang saserdote ay magbabayad-sala para sa kaniya sa pamamagitan ng barakong tupa ng handog ukol sa pagkakasala sa harap ni Jehova dahil sa kaniyang kasalanan na nagawa niya; at ang kaniyang kasalanan na nagawa niya ay ipatatawad sa kaniya.+ 23  “‘At kung papasok kayo sa lupain, at magtatanim kayo ng alinmang punungkahoy bilang pagkain, ituturing din ninyong marumi ang bunga nito bilang “dulong-balat” nito. Sapagkat sa loob ng tatlong taon ay mananatili itong di-tuli para sa inyo. Hindi ito kakainin. 24  Ngunit sa ikaapat na taon ang lahat ng bunga+ nito ay magiging banal na bagay ng pamistang pagbubunyi kay Jehova.+ 25  At sa ikalimang taon ay makakain ninyo ang bunga nito upang maidagdag ang ani nito sa inyo.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos. 26  “‘Huwag kayong kakain ng anuman na kasama ang dugo.+ “‘Huwag kayong maghahanap ng mga tanda,+ at huwag kayong magsasagawa ng mahika.+ 27  “‘Huwag ninyong gugupitin nang maikli ang buhok sa palibot ng inyong ulo, at huwag mong sisirain ang dulo ng iyong balbas.+ 28  “‘At huwag kayong magkukudlit ng mga hiwa sa inyong laman dahil sa isang namatay na kaluluwa,+ at huwag kayong maglalagay ng marka ng tato sa inyong sarili. Ako ay si Jehova. 29  “‘Huwag mong lalapastanganin ang iyong anak na babae sa pamamagitan ng paggawang patutot sa kaniya,+ upang ang lupain ay hindi magpatutot at ang lupain ay mapuno nga ng kahalayan sa moral.+ 30  “‘Ang aking mga sabbath ay ipangingilin ninyo,+ at pagpipitaganan ninyo ang aking santuwaryo.+ Ako ay si Jehova. 31  “‘Huwag kayong babaling sa mga espiritista,+ at huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula ng mga pangyayari,+ anupat magiging marumi sa pamamagitan nila. Ako ay si Jehova na inyong Diyos. 32  “‘Sa harap ng may uban ay titindig ka,+ at pakukundanganan mo ang pagkatao ng isang matanda,+ at matakot ka sa iyong Diyos.+ Ako ay si Jehova. 33  “‘At kung ang isang naninirahang dayuhan ay manirahang kasama mo bilang dayuhan sa inyong lupain, huwag ninyo siyang pagmamalupitan.+ 34  Ang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan na kasama ninyo ay dapat na maging katulad ng katutubo ninyo; at iibigin mo siya na gaya ng iyong sarili,+ sapagkat kayo ay naging mga naninirahang dayuhan sa lupain ng Ehipto.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos. 35  “‘Huwag kayong gagawa ng kawalang-katarungan sa paghatol,+ sa pagsukat, sa pagtimbang+ o sa pagtakal ng likido. 36  Magkaroon kayo ng hustong timbangan,+ hustong mga panimbang, hustong epa at hustong hin. Ako ay si Jehova na inyong Diyos, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. 37  Kaya tutuparin ninyo ang lahat ng aking mga batas at lahat ng aking mga hudisyal na pasiya, at isasagawa ninyo ang mga iyon.+ Ako ay si Jehova.’”

Talababa