Levitico 25:1-55

25  At nagsalita pa si Jehova kay Moises sa Bundok Sinai, na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Kapag nakapasok na kayo sa lupain na ibinibigay ko sa inyo,+ ang lupain ay mangingilin ng sabbath kay Jehova.+  Anim na taon mong hahasikan ng binhi ang iyong bukid, at anim na taon mong pupungusan ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng lupain.+  Ngunit sa ikapitong taon ay magkakaroon ng isang sabbath ng lubusang kapahingahan para sa lupain,+ isang sabbath kay Jehova. Ang iyong bukid ay huwag mong hahasikan ng binhi, at ang iyong ubasan ay huwag mong pupungusan.  Ang sumibol mula sa mga natapong butil ng iyong ani ay huwag mong gagapasin, at ang mga ubas ng iyong di-napungusang punong ubas ay huwag mong titipunin. Magkakaroon ng isang taon ng lubusang kapahingahan para sa lupain.  At ang sabbath ng lupain ay magiging pinakapagkain ninyo, para sa iyo at sa iyong aliping lalaki at sa iyong aliping babae at sa iyong upahang trabahador at sa nakikipamayan na kasama mo, yaong mga naninirahan bilang mga dayuhan na kasama mo,  at para sa iyong alagang hayop at para sa mailap na hayop na nasa iyong lupain. Ang lahat ng bunga nito ay magiging pinakapagkain.  “‘At bibilang ka sa ganang iyo ng pitong sabbath ng mga taon, pitong ulit ng pitong taon, at ang mga araw ng pitong sabbath ng mga taon ay aabot ng apatnapu’t siyam na taon para sa iyo.  At patutunugin mo ang tambuling malakas ang tunog+ sa ikapitong buwan sa ikasampu ng buwan;+ sa araw ng pagbabayad-sala+ ay patutunugin ninyo ang tambuli sa inyong buong lupain. 10  At pababanalin ninyo ang ikalimampung taon at maghahayag kayo ng paglaya sa lupain sa lahat ng tumatahan dito.+ Ito ay magiging isang Jubileo+ para sa inyo, at ibabalik ninyo ang bawat isa sa kaniyang pag-aari at ibabalik ninyo ang bawat isa sa kaniyang pamilya.+ 11  Magiging isang Jubileo para sa inyo ang ikalimampung taóng iyon.+ Huwag kayong maghahasik ng binhi ni gagapasin man ninyo ang sumibol sa lupain mula sa mga natapong butil ni pipitasin ang mga ubas mula sa mga di-napungusang punong ubas niyaon.+ 12  Sapagkat ito ay isang Jubileo. Ito ay magiging banal sa inyo. Mula sa bukid ay makakain ninyo ang ibinubunga ng lupain.+ 13  “‘Sa taóng ito ng Jubileo ay ibabalik ninyo ang bawat isa sa kaniyang pag-aari.+ 14  At kung magtitinda kayo ng kalakal sa iyong kasamahan o bibili mula sa kamay ng iyong kasamahan, huwag ninyong gawan ng mali ang isa’t isa.+ 15  Ayon sa bilang ng mga taon pagkaraan ng Jubileo ay bibili ka mula sa iyong kasamahan; ayon sa bilang ng mga taon ng mga ani ay ipagbibili niya sa iyo.+ 16  Alinsunod sa malaking bilang ng mga taon ay daragdagan niya ang halaga ng pagbibili niyaon,+ at alinsunod sa kakauntian ng mga taon ay babawasan niya ang halaga ng pagbibili niyaon, sapagkat ang bilang ng mga ani ang ipinagbibili niya sa iyo. 17  At huwag gagawan ng mali ng sinuman sa inyo ang kaniyang kasamahan,+ at matakot ka sa iyong Diyos,+ sapagkat ako ay si Jehova na inyong Diyos.+ 18  Kaya isasagawa ninyo ang aking mga batas at tutuparin ninyo ang aking mga hudisyal na pasiya at isasagawa ninyo ang mga iyon. Kung magkagayon ay tiyak na mananahanan kayo nang tiwasay sa lupain.+ 19  At ibibigay nga ng lupain ang kaniyang bunga,+ at tiyak na kakain kayo hanggang sa mabusog at mananahanan doon nang tiwasay.+ 20  “‘Ngunit kung sasabihin ninyo: “Ano ang kakainin namin sa ikapitong taon yamang hindi kami makapaghahasik ng binhi o makapagtitipon ng aming mga ani?”+ 21  kung gayon ay tiyak na ipagkakaloob ko ang aking pagpapala sa inyo sa ikaanim na taon, at magluluwal iyon ng kaniyang ani para sa tatlong taon.+ 22  At maghahasik kayo ng binhi sa ikawalong taon at kakain kayo mula sa dating ani hanggang sa ikasiyam na taon. Hanggang sa pagdating ng ani nito ay kakainin ninyo ang dating ani. 23  “‘Kaya ang lupain ay hindi ipagbibili nang panghabang-panahon,+ sapagkat ang lupain ay akin.+ Sapagkat kayo ay mga naninirahang dayuhan at mga nakikipamayan ayon sa aking pangmalas.+ 24  At sa buong lupain na inyong pag-aari ay ipagkakaloob ninyo sa lupain ang karapatang matubos.+ 25  “‘Kung ang kapatid mo ay maging dukha at ipagbili ang anuman sa kaniyang pag-aari, ang isang manunubos na may malapit na kaugnayan sa kaniya ay paroroon din at tutubusin ang ipinagbili ng kaniyang kapatid.+ 26  At kung ang sinuman ay walang manunubos at ang kaniyang sariling kamay ay kumita at nakasumpong siya ng sapat upang matubos ito, 27  tutuusin din niya ang mga taon mula nang ipagbili niya ito at ibabalik niya ang anumang salaping natitira sa tao na kaniyang pinagbilhan, at babalik siya sa kaniyang pag-aari.+ 28  “‘Ngunit kung ang kaniyang kamay ay hindi makasumpong ng sapat upang magsauli sa kaniya, ang kaniyang ipinagbili ay mananatili rin sa kamay ng bumili nito hanggang sa taon ng Jubileo;+ at palalayain ito sa Jubileo, at babalik siya sa kaniyang pag-aari.+ 29  “‘At kung ipagbili ng isang tao ang isang tinatahanang bahay na nasa isang lunsod na may pader, ang kaniyang karapatang tumubos ay mananatili rin hanggang sa matapos ang taon mula sa panahon ng kaniyang pagbibili; ang kaniyang karapatang tumubos+ ay mananatili nang isang buong taon. 30  Ngunit kung hindi iyon matubos bago matapos sa kaniya ang buong taon, ang bahay na nasa lunsod na may pader ay magiging panghabang-panahong pag-aari ng bumili nito sa panahon ng kaniyang mga salinlahi. Hindi iyon palalayain sa Jubileo. 31  Gayunman, ang mga bahay sa mga pamayanan na walang pader sa palibot ng mga iyon ay ibibilang na bahagi ng parang ng lupain. Ang karapatang tumubos+ ay mananatili para roon, at sa Jubileo+ ay palalayain iyon. 32  “‘Kung tungkol sa mga lunsod ng mga Levita na may mga bahay sa mga lunsod na kanilang pag-aari,+ ang karapatang tumubos ay mananatili hanggang sa panahong walang takda para sa mga Levita.+ 33  At kung ang ari-arian ng mga Levita ay hindi matubos, ang bahay na ipinagbili na nasa lunsod na kaniyang pag-aari ay palalayain din sa Jubileo;+ sapagkat ang mga bahay sa mga lunsod ng mga Levita ay kanilang pag-aari sa gitna ng mga anak ni Israel.+ 34  Isa pa, ang parang na pastulan+ ng kanilang mga lunsod ay hindi maipagbibili, sapagkat ito ay isang pag-aari hanggang sa panahong walang takda para sa kanila. 35  “‘At kung ang kapatid mo ay maging dukha anupat nagdarahop siyang kasama mo,+ aalalayan mo rin siya.+ Bilang isang naninirahang dayuhan+ at isang nakikipamayan, siya ay mananatiling buháy na kasama mo. 36  Huwag kang kukuha ng interes at labis na patubo mula sa kaniya,+ kundi matakot ka sa iyong Diyos;+ at ang iyong kapatid ay mananatiling buháy na kasama mo. 37  Huwag mong ibibigay sa kaniya ang iyong salapi na may interes,+ at huwag mong ibibigay ang iyong pagkain nang may labis na patubo. 38  Ako ay si Jehova na inyong Diyos, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ibigay sa inyo ang lupain ng Canaan,+ upang maging inyong Diyos.+ 39  “‘At kung ang kapatid mo ay maging dukha na kasama mo at ipagbili niya sa iyo ang kaniyang sarili,+ huwag mo siyang gagamitin bilang manggagawa sa mapang-aliping paglilingkod.+ 40  Siya ay magiging tulad ng isang upahang trabahador+ sa iyo, tulad ng isang nakikipamayan. Siya ay maglilingkod sa iyo hanggang sa taon ng Jubileo. 41  At aalis siya mula sa iyo, siya at ang kaniyang mga anak na kasama niya, at babalik siya sa kaniyang pamilya, at babalik siya sa pag-aari ng kaniyang mga ninuno.+ 42  Sapagkat sila ay aking mga alipin na inilabas ko mula sa lupain ng Ehipto.+ Huwag nilang ipagbibili ang kanilang sarili gaya ng pagbibili sa isang alipin. 43  Huwag mo siyang yuyurakan nang may paniniil,+ at matakot ka sa iyong Diyos.+ 44  Kung tungkol sa iyong aliping lalaki at sa iyong aliping babae na naging iyo mula sa mga bansa na nasa palibot ninyo, mula sa kanila ay makabibili kayo ng aliping lalaki at aliping babae. 45  At gayundin mula sa mga anak ng mga nakikipamayan na naninirahan bilang mga dayuhan na kasama ninyo,+ mula sa kanila ay makabibili kayo, at mula sa kanilang mga pamilya na kasama ninyo na ipinanganak nila sa kanila sa inyong lupain; at sila ay magiging pag-aari ninyo. 46  At isasalin ninyo sila bilang mana sa inyong mga anak na kasunod ninyo upang manahin bilang pag-aari hanggang sa panahong walang takda.+ Magagamit ninyo sila bilang mga manggagawa, ngunit ang inyong mga kapatid na mga anak ni Israel ay huwag mong yuyurakan, ng isa ang kaniyang kapuwa, nang may paniniil.+ 47  “‘Ngunit kung ang kamay ng naninirahang dayuhan o ng nakikipamayan na kasama mo ay yumaman, at ang iyong kapatid ay maging dukha na kasama niya at ipagbili ang kaniyang sarili sa naninirahang dayuhan o sa nakikipamayan na kasama mo, o sa isang miyembro ng pamilya ng naninirahang dayuhan, 48  pagkatapos niyang ipagbili ang kaniyang sarili,+ ang karapatang tumubos ay mananatili para sa kaniya.+ Matutubos siya ng isa sa kaniyang mga kapatid.+ 49  O matutubos siya ng kaniyang tiyo o ng anak ng kaniyang tiyo, o matutubos siya ng sinumang kamag-anak sa dugo ng kaniyang laman,+ isa sa kaniyang pamilya. “‘O kung ang kaniyang sariling kamay ay yumaman, tutubusin din niya ang kaniyang sarili.+ 50  At makikipagtuos siya sa bumili sa kaniya mula sa taon na ipagbili niya rito ang kaniyang sarili hanggang sa taon ng Jubileo,+ at ang salapi ng pagbibili sa kaniya ay kailangang katumbas ng bilang ng mga taon.+ Alinsunod sa pagtuos sa mga araw ng paggawa ng isang upahang trabahador ay mananatili siya sa kaniya.+ 51  Kung marami pang taon, alinsunod sa mga iyon ay babayaran niya ang halagang pantubos sa kaniya mula sa salapi na ipinambili sa kaniya. 52  Ngunit kung kakaunti na lamang ang natitira sa mga taon hanggang sa taon ng Jubileo,+ siya ay gagawa nga ng pagtutuos para sa kaniyang sarili. Alinsunod sa kaniyang mga taon ay babayaran niya ang halagang pantubos sa kaniya. 53  Siya ay mananatili sa kaniya tulad ng isang upahang trabahador+ taun-taon. Huwag niya siyang yuyurakan nang may paniniil+ sa iyong paningin. 54  Gayunman, kung hindi niya matubos ang kaniyang sarili sa mga kundisyong ito, siya ay aalis nga sa taon ng Jubileo,+ siya at ang kaniyang mga anak na kasama niya. 55  “‘Sapagkat sa akin ay mga alipin ang mga anak ni Israel. Sila ay aking mga alipin+ na inilabas ko mula sa lupain ng Ehipto.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.+

Talababa