Levitico 4:1-35

4  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Kung ang isang kaluluwa+ ay magkasala nang di-sinasadya+ sa alinman sa mga bagay na iniutos ni Jehova na huwag gawin, at nagawa nga niya ang isa sa mga iyon:  “‘Kung ang saserdote, ang pinahiran,+ ay magkasala+ anupat magdala ng pagkakasala sa bayan, maghahandog nga siya ng isang malusog na guyang toro kay Jehova bilang handog ukol sa kasalanan dahil sa kaniyang kasalanan+ na nagawa niya.  At dadalhin niya ang toro sa pasukan ng tolda ng kapisanan+ sa harap ni Jehova at ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng toro,+ at papatayin niya ang toro sa harap ni Jehova.  At ang saserdote, ang pinahiran,+ ay kukuha ng dugo ng toro at dadalhin niya iyon sa loob ng tolda ng kapisanan;  at isasawsaw ng saserdote ang kaniyang daliri+ sa dugo at iwiwisik ang dugo nang pitong ulit+ sa harap ni Jehova sa tapat ng kurtina ng dakong banal.  At ang saserdote ay maglalagay ng dugo sa mga sungay+ ng altar ng mabangong insenso sa harap ni Jehova, na nasa tolda ng kapisanan, at lahat ng matitira sa dugo ng toro ay ibubuhos niya sa paanan+ ng altar ng handog na sinusunog, na nasa pasukan ng tolda ng kapisanan.  “‘Kung tungkol sa lahat ng taba ng toro na handog ukol sa kasalanan, kukunin niya mula roon ang taba na bumabalot sa ibabaw ng mga bituka, lahat nga ng taba na nasa ibabaw ng mga bituka,+  at ang dalawang bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga iyon, yaon ngang nasa mga balakang. At kung tungkol sa lamad na nasa ibabaw ng atay, aalisin niya iyon kasama ng mga bato.+ 10  Iyon ay magiging katulad niyaong kinukuha mula sa toro na haing pansalu-salo.+ At pauusukin ng saserdote ang mga iyon sa ibabaw ng altar ng handog na sinusunog.+ 11  “‘Ngunit kung tungkol sa balat ng toro at sa lahat ng karne nito pati na ang ulo nito at ang mga binti nito at ang mga bituka nito at ang dumi nito,+ 12  ipadadala niya ang buong toro sa hangganan ng kampo+ sa isang dakong malinis na pinagtatapunan ng abo ng taba,+ at susunugin niya iyon sa apoy sa ibabaw ng kahoy.+ Susunugin iyon sa pinagtatapunan ng abo ng taba. 13  “‘At kung ang buong kapulungan ng Israel ay makagawa ng pagkakamali+ at ang bagay ay lingid sa paningin ng kongregasyon anupat ginawa nila ang isa sa lahat ng bagay na iniutos ni Jehova na huwag gawin at sa gayon ay nagkasala,+ 14  at ang kasalanan na kanilang nagawa laban doon ay naging hayag,+ ihahandog nga ng kongregasyon ang isang guyang toro bilang handog ukol sa kasalanan at dadalhin iyon sa harap ng tolda ng kapisanan. 15  At ipapatong ng matatandang lalaki ng kapulungan ang kanilang mga kamay sa ulo ng toro+ sa harap ni Jehova, at papatayin ang toro sa harap ni Jehova. 16  “‘At ang saserdote, ang pinahiran,+ ay magdadala ng dugo ng toro sa loob ng tolda ng kapisanan.+ 17  At isasawsaw ng saserdote ang kaniyang daliri sa dugo at iwiwisik iyon nang pitong ulit sa harap ni Jehova sa tapat ng kurtina.+ 18  At maglalagay siya ng dugo sa mga sungay ng altar+ na nasa harap ni Jehova, na nasa tolda ng kapisanan; at lahat ng matitira sa dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar ng handog na sinusunog,+ na nasa pasukan ng tolda ng kapisanan. 19  At kukunin niya ang lahat ng taba nito mula roon, at pauusukin niya iyon sa ibabaw ng altar.+ 20  At gagawin niya sa toro ang gaya ng ginawa niya sa isa pang toro na handog ukol sa kasalanan. Gayon ang gagawin niya roon; at ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala+ para sa kanila, at sa gayon ay patatawarin sila. 21  At ipadadala niya ang toro sa hangganan ng kampo at susunugin niya iyon, gaya ng pagsunog niya sa unang toro.+ Iyon ay handog ukol sa kasalanan para sa kongregasyon.+ 22  “‘Kapag nagkasala ang isang pinuno+ at nagawa niya nang di-sinasadya ang isa sa lahat ng bagay na iniutos ni Jehova na kaniyang Diyos na huwag gawin,+ anupat siya ay nagkasala, 23  o ang kaniyang kasalanan na nagawa niya laban sa kautusan ay naipakilala na sa kaniya,+ dadalhin nga niya bilang kaniyang handog ang isang lalaking+ anak ng kambing, yaong malusog. 24  At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo+ ng batang kambing at papatayin niya iyon sa dako na karaniwang pinagpapatayan ng handog na sinusunog sa harap ni Jehova.+ Iyon ay handog ukol sa kasalanan.+ 25  At ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog ukol sa kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang daliri at ilalagay niya iyon sa mga sungay+ ng altar ng handog na sinusunog, at ibubuhos niya ang matitira sa dugo nito sa paanan ng altar ng handog na sinusunog. 26  At pauusukin niya ang lahat ng taba nito sa ibabaw ng altar tulad ng taba ng haing pansalu-salo;+ at ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala para sa kaniya dahil sa kaniyang kasalanan,+ at sa gayon ay patatawarin siya. 27  “‘At kung ang sinumang kaluluwa ng bayan na nasa lupain ay magkasala nang di-sinasadya sa pamamagitan ng paggawa niya ng isa sa mga bagay na iniutos ni Jehova na huwag gawin at siya ay magkasala,+ 28  o ang kaniyang kasalanan na nagawa niya ay naipakilala na sa kaniya, dadalhin nga niya bilang kaniyang handog ang isang babaing+ anak ng kambing, yaong malusog, dahil sa kaniyang kasalanan na nagawa niya. 29  At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo+ ng handog ukol sa kasalanan at papatayin niya ang handog ukol sa kasalanan sa dako rin ng handog na sinusunog.+ 30  At ang saserdote ay kukuha ng dugo nito sa pamamagitan ng kaniyang daliri at ilalagay niya iyon sa mga sungay+ ng altar ng handog na sinusunog, at ibubuhos niya ang lahat ng matitira sa dugo nito sa paanan ng altar.+ 31  At aalisin niya ang lahat ng taba nito,+ kung paanong inaalis ang taba mula sa haing pansalu-salo;+ at pauusukin iyon ng saserdote sa ibabaw ng altar bilang nakagiginhawang amoy para kay Jehova;+ at ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala para sa kaniya, at sa gayon ay patatawarin siya.+ 32  “‘Ngunit kung magdadala siya ng isang kordero+ bilang kaniyang handog na handog ukol sa kasalanan, isang malusog+ na babaing kordero ang kaniyang dadalhin. 33  At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng handog ukol sa kasalanan at papatayin niya iyon bilang handog ukol sa kasalanan sa dako na karaniwang pinagpapatayan ng handog na sinusunog.+ 34  At ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog ukol sa kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang daliri at ilalagay niya iyon sa mga sungay ng altar ng handog na sinusunog,+ at ibubuhos niya ang lahat ng matitira sa dugo nito sa paanan ng altar. 35  At aalisin niya ang lahat ng taba nito katulad ng karaniwang pag-aalis sa taba ng batang barakong tupa na haing pansalu-salo, at pauusukin ng saserdote ang mga iyon sa ibabaw ng altar sa ibabaw ng mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy;+ at ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala+ para sa kaniya dahil sa kaniyang kasalanan na nagawa niya, at sa gayon ay patatawarin siya.+

Talababa