Levitico 24:1-23

24  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Utusan mo ang mga anak ni Israel na ikuha ka nila ng dalisay na napigang langis ng olibo para sa ilawan,+ upang pagningasin nang palagian ang lampara.+  Sa labas ng kurtina ng Patotoo sa tolda ng kapisanan ay palaging aayusin iyon ni Aaron mula sa gabi hanggang sa umaga sa harap ni Jehova. Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda sa buong panahon ng inyong mga salinlahi.  Sa ibabaw ng kandelero+ na yari sa dalisay na ginto ay palagi niyang aayusin ang mga lampara+ sa harap ni Jehova.+  “At kukuha ka ng mainam na harina at lulutuin mo iyon upang maging labindalawang tinapay na hugis-singsing. Dalawang ikasampu ng isang epa ang gagamitin sa bawat tinapay na hugis-singsing.  At ilalagay mo ang mga iyon sa dalawang tungkos na magkakapatong, anim sa bawat tungkos na magkakapatong,+ sa ibabaw ng mesa na yari sa dalisay na ginto sa harap ni Jehova.+  At maglalagay ka ng dalisay na olibano sa ibabaw ng bawat tungkos na magkakapatong, at iyon ay magsisilbing tinapay na tagapagpaalaala,+ isang handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova.  Sa bawat araw ng sabbath ay palagi niyang aayusin iyon sa harap ni Jehova.+ Ito ay isang tipan hanggang sa panahong walang takda sa mga anak ni Israel.  At iyon ay magiging kay Aaron at sa kaniyang mga anak,+ at kakainin nila iyon sa isang dakong banal,+ sapagkat iyon ay kabanal-banalang bagay para sa kaniya mula sa mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy, bilang isang tuntunin hanggang sa panahong walang takda.” 10  At ang isang anak na lalaki ng isang babaing Israelita, na anak din ng isang lalaking Ehipsiyo,+ ay lumabas sa gitna ng mga anak ni Israel, at ang anak ng babaing Israelita at ang isang lalaking Israelita ay nagsimulang mag-away+ sa kampo. 11  At pinasimulang lapastanganin ng anak ng babaing Israelita ang Pangalan+ at isinumpa niya iyon.+ Kaya dinala nila siya kay Moises.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Selomit, na anak ni Dibri ng tribo ni Dan. 12  Pagkatapos ay inilagay nila siya sa kulungan+ hanggang sa magkaroon ng malinaw na kapahayagan sa kanila ayon sa salita ni Jehova.+ 13  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 14  “Dalhin ninyo sa labas ng kampo ang sumumpa;+ at lahat ng nakarinig sa kaniya ay magpapatong ng kanilang mga kamay+ sa kaniyang ulo, at pupukulin siya ng mga bato ng buong kapulungan.+ 15  At sasalitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Kung isumpa ng sinumang tao ang kaniyang Diyos, mananagot nga siya dahil sa kaniyang kasalanan. 16  Kaya ang lumalapastangan sa pangalan ni Jehova ay papatayin nang walang pagsala.+ Siya ay walang pagsalang pupukulin ng mga bato ng buong kapulungan. Ang naninirahang dayuhan gaya rin ng katutubo ay papatayin dahil sa paglapastangan niya sa Pangalan.+ 17  “‘At kung ang isang tao ay makapatay ng sinumang kaluluwa ng tao, siya ay papatayin nang walang pagsala.+ 18  At ang nakapatay ng kaluluwa ng isang alagang hayop ay magbabayad para roon, kaluluwa para sa kaluluwa.+ 19  At kung ang isang tao ay magpangyari ng isang kapintasan sa kaniyang kasamahan, kung ano ang ginawa niya, gayon ang gagawin sa kaniya.+ 20  Bali para sa bali, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin; ang katulad na uri ng kapintasan na pinangyari niya sa taong iyon, gayundin ang pangyayarihin sa kaniya.+ 21  At ang nakapatay ng isang hayop+ ay magbabayad+ para roon, ngunit ang nakapatay ng isang tao ay papatayin.+ 22  “‘Iisang hudisyal na pasiya ang iiral para sa inyo. Ang naninirahang dayuhan ay magiging gaya rin ng katutubo,+ sapagkat ako ay si Jehova na inyong Diyos.’”+ 23  Pagkatapos ay nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel, at dinala nila sa labas ng kampo ang sumumpa, at pinagpupukol nila siya ng mga bato.+ Sa gayon ay ginawa ng mga anak ni Israel ang gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.

Talababa