Levitico 5:1-19

5  “‘At kung ang isang kaluluwa+ ay magkasala sapagkat nakarinig siya ng hayagang pagsumpa+ at siya ay saksi o nakita niya iyon o nalaman niya ang tungkol doon, kung hindi niya iyon ipaaalam,+ mananagot nga siya dahil sa kaniyang kamalian.  “‘O kapag ang isang kaluluwa ay nakahipo ng anumang maruming bagay, bangkay man ng maruming mailap na hayop o bangkay ng maruming alagang hayop o bangkay ng maruming nagkukulupong nilalang,+ bagaman lingid iyon sa kaniya,+ siya ay marumi pa rin at nagkasala.+  O kung mahipo niya ang karumihan ng isang tao may kinalaman sa anumang karumihan+ niya na makapagpaparumi sa kaniya, bagaman nalingid iyon sa kaniya, gayunma’y nalaman niya iyon, siya nga ay nagkasala.  “‘O kung ang isang kaluluwa ay sumumpa hanggang sa makapagsalita siya nang di-pinag-iisipan+ sa kaniyang mga labi upang gumawa ng masama+ o gumawa ng mabuti may kinalaman sa anumang bagay na masasalita ng tao nang di-pinag-iisipan sa isang sinumpaang kapahayagan,+ bagaman nalingid iyon sa kaniya, gayunma’y nalaman niya iyon, nagkasala nga siya may kinalaman sa isa sa mga bagay na ito.  “‘At mangyayari nga na kung siya ay magkasala may kinalaman sa isa sa mga bagay na ito, kung gayon ay ipagtatapat+ niya kung paano siya nagkasala.  At dadalhin niya kay Jehova ang kaniyang handog ukol sa pagkakasala+ dahil sa kaniyang kasalanan na nagawa niya, samakatuwid ay isang babae mula sa kawan, isang babaing kordero o isang babaing+ anak ng kambing, bilang handog ukol sa kasalanan; at ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala para sa kaniya dahil sa kaniyang kasalanan.+  “‘Ngunit kung ang kaniyang kaya ay hindi sapat para sa isang tupa,+ kung gayon ay dadalhin niya kay Jehova bilang kaniyang handog ukol sa pagkakasala dahil sa kasalanan na nagawa niya ang dalawang batu-bato+ o dalawang inakáy na kalapati, isa bilang handog ukol sa kasalanan+ at isa bilang handog na sinusunog.  At dadalhin niya ang mga iyon sa saserdote, na maghahandog muna ng isa bilang handog ukol sa kasalanan at gigilitan+ ang ulo nito sa harap ng leeg nito, ngunit hindi niya iyon puputulin.  At iwiwisik niya ang dugo ng handog ukol sa kasalanan sa tagiliran ng altar, ngunit ang malalabi sa dugo ay patutuluing mabuti sa paanan ng altar.+ Iyon ay handog ukol sa kasalanan. 10  At ang isa pa ay gagamitin niya bilang handog na sinusunog ayon sa karaniwang pamamaraan;+ at ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala+ para sa kaniya dahil sa kaniyang kasalanan na nagawa niya, at sa gayon ay patatawarin siya.+ 11  “‘At kung hindi niya abot-kaya+ ang dalawang batu-bato o ang dalawang inakáy na kalapati, kung gayon ay dadalhin niya bilang kaniyang handog dahil sa kasalanan na nagawa niya ang ikasampu ng isang epa+ ng mainam na harina bilang handog ukol sa kasalanan. Hindi niya ito lalagyan ng langis+ at hindi niya ito lalagyan ng olibano, sapagkat ito ay handog ukol sa kasalanan.+ 12  At dadalhin niya ito sa saserdote, at ang saserdote ay dadakot mula roon ng kaniyang sandakot bilang tagapagpaalaala+ niyaon at pauusukin niya iyon sa ibabaw ng altar sa ibabaw ng mga handog kay Jehova na pinaraan sa apoy.+ Iyon ay handog ukol sa kasalanan.+ 13  At ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala+ para sa kaniya dahil sa kaniyang kasalanan na nagawa niya, alinman sa mga kasalanang ito, at sa gayon ay patatawarin siya; at iyon ay magiging sa saserdote+ gaya ng handog na mga butil.’” 14  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi: 15  “Kung ang isang kaluluwa ay gumawi nang di-tapat anupat nagkasala siya nang di-sinasadya laban sa mga banal na bagay ni Jehova,+ kung gayon ay magdadala siya kay Jehova bilang kaniyang handog ukol sa pagkakasala+ ng isang malusog na barakong tupa mula sa kawan, ayon sa tinatayang halaga sa siklong pilak,+ ayon sa siklo ng dakong banal, bilang handog ukol sa pagkakasala. 16  At magbabayad siya dahil sa kasalanan na nagawa niya laban sa dakong banal at magdaragdag siya roon ng isang kalima+ niyaon, at ibibigay niya iyon sa saserdote, upang ang saserdote ay makagawa ng pagbabayad-sala+ para sa kaniya sa pamamagitan ng barakong tupa na handog ukol sa pagkakasala, at sa gayon ay patatawarin+ siya. 17  “At kung ang isang kaluluwa ay magkasala sapagkat ginawa niya ang isa sa lahat ng bagay na iniutos ni Jehova na huwag gawin, bagaman hindi niya ito nalalaman,+ gayunma’y nagkasala siya at mananagot dahil sa kaniyang kamalian.+ 18  At magdadala siya sa saserdote ng isang malusog na barakong tupa mula sa kawan ayon sa tinatayang halaga, bilang handog ukol sa pagkakasala;+ at ang saserdote ay gagawa ng pagbabayad-sala+ para sa kaniya dahil sa kaniyang pagkakamali na nagawa niya nang di-sinasadya, bagaman hindi niya ito nalalaman, at sa gayon ay patatawarin siya.+ 19  Iyon ay handog ukol sa pagkakasala. Siya ay talagang nagkasala+ laban kay Jehova.”

Talababa