Levitico 16:1-34

16  At nagsalita si Jehova kay Moises pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa paglapit nila sa harap ni Jehova anupat sila ay namatay.+  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Salitain mo kay Aaron na kapatid mo, na huwag siyang pumasok sa tuwina sa dakong banal+ sa loob ng kurtina,+ sa harap ng takip na nasa ibabaw ng Kaban, upang hindi siya mamatay;+ sapagkat sa isang ulap+ ay magpapakita ako sa ibabaw ng takip.+  “Si Aaron ay papasok sa dakong banal+ taglay ang sumusunod: isang guyang toro bilang handog ukol sa kasalanan+ at isang barakong tupa bilang handog na sinusunog.+  Ibibihis niya ang banal na mahabang damit na lino,+ at ang karsonsilyong lino+ ang isusuot sa kaniyang laman, at magbibigkis siya ng pahang lino+ at magsusuot ng turbanteng lino.+ Ang mga iyon ay mga banal na kasuutan.+ At paliliguan niya ang kaniyang laman sa tubig+ at ibibihis niya ang mga iyon.  “At mula sa kapulungan ng mga anak ni Israel+ ay kukuha siya ng dalawang batang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan+ at isang barakong tupa bilang handog na sinusunog.+  “At ihaharap ni Aaron ang toro na handog ukol sa kasalanan, na para sa kaniyang sarili,+ at magbabayad-sala+ siya para sa kaniyang sarili+ at sa kaniyang sambahayan.+  “At kukunin niya ang dalawang kambing at patatayuin ang mga iyon sa harap ni Jehova sa pasukan ng tolda ng kapisanan.  At si Aaron ay magpapalabunutan+ sa dalawang kambing, ang isang palabunot ay para kay Jehova at ang isa pang palabunot ay para kay Azazel.+  At ihaharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng palabunot+ para kay Jehova, at ihahandog niya ito bilang handog ukol sa kasalanan.+ 10  Ngunit ang kambing na kinahulugan ng palabunot para kay Azazel ay patatayuing buháy sa harap ni Jehova upang magbayad-sala para roon, anupat pakakawalan+ iyon sa ilang para kay Azazel.+ 11  “At ihaharap ni Aaron ang toro na handog ukol sa kasalanan, na para sa kaniyang sarili, at gagawa ng pagbabayad-sala para sa kaniyang sarili at sa kaniyang sambahayan; at papatayin niya ang toro na handog ukol sa kasalanan, na para sa kaniyang sarili.+ 12  “At kukunin niya ang lalagyan ng apoy+ na punô ng nagniningas na baga ng apoy mula sa altar+ sa harap ni Jehova, at ang mga palad ng kaniyang dalawang kamay+ na punô ng pinong mabangong insenso,+ at dadalhin niya ang mga iyon sa loob ng kurtina.+ 13  Ilalagay rin niya ang insenso sa ibabaw ng apoy sa harap ni Jehova,+ at ang usok ng insenso ay kakalat sa ibabaw ng takip ng Kaban,+ na nasa ibabaw ng Patotoo,+ upang hindi siya mamatay. 14  “At kukuha siya ng dugo+ ng toro at iwiwisik iyon sa pamamagitan ng kaniyang daliri sa harap ng takip sa dakong silangan, at iwiwisik+ niya ang dugo sa pamamagitan ng kaniyang daliri nang pitong ulit sa harap ng takip.+ 15  “At papatayin niya ang kambing na handog ukol sa kasalanan, na para sa bayan,+ at dadalhin niya ang dugo nito sa loob ng kurtina+ at gagawin sa dugo+ nito ang katulad ng ginawa niya sa dugo ng toro; at iwiwisik niya iyon sa takip at sa harap ng takip. 16  “At magbabayad-sala siya para sa dakong banal may kinalaman sa mga karumihan+ ng mga anak ni Israel at may kinalaman sa kanilang mga pagsalansang sa lahat ng kanilang mga kasalanan;+ at gayon ang gagawin niya para sa tolda ng kapisanan, na namamalaging kasama nila sa gitna ng kanilang mga karumihan. 17  “At huwag magkakaroon ng iba pang tao sa tolda ng kapisanan mula sa pagpasok niya upang magbayad-sala sa dakong banal hanggang sa paglabas niya; at magbabayad-sala siya para sa kaniyang sarili+ at para sa kaniyang sambahayan at para sa buong kongregasyon ng Israel.+ 18  “At lalabas siya sa altar,+ na nasa harap ni Jehova, at magbabayad-sala para roon, at kukuha siya ng dugo ng toro at ng dugo ng kambing at ilalagay iyon sa mga sungay ng altar sa palibot.+ 19  Iwiwisik+ din niya ang dugo sa ibabaw niyaon sa pamamagitan ng kaniyang daliri nang pitong ulit at lilinisin iyon at pababanalin iyon mula sa mga karumihan ng mga anak ni Israel. 20  “Kapag natapos na niya ang pagbabayad-sala+ para sa dakong banal at sa tolda ng kapisanan at sa altar, ihaharap din niya ang kambing na buháy.+ 21  At ipapatong ni Aaron ang kaniyang dalawang kamay+ sa ulo ng kambing na buháy at ipagtatapat+ sa ibabaw nito ang lahat ng kamalian+ ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang pagsalansang sa lahat ng kanilang mga kasalanan,+ at ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing+ at pakakawalan iyon sa ilang+ sa pamamagitan ng kamay ng isang taong nakahanda.+ 22  At dadalhin ng kambing sa isang disyertong lupain+ ang lahat ng kanilang kamalian,+ at pakakawalan niya ang kambing sa ilang.+ 23  “At papasok si Aaron sa tolda ng kapisanan at huhubarin ang mga kasuutang lino na ibinihis niya nang pumasok siya sa dakong banal, at ilalapag niya roon ang mga iyon.+ 24  At paliliguan niya ang kaniyang laman sa tubig+ sa isang dakong banal+ at magbibihis ng kaniyang mga kasuutan+ at lalabas at maghaharap ng kaniyang handog na sinusunog+ at ng handog na sinusunog+ para sa bayan at magbabayad-sala para sa kaniyang sarili at para sa bayan.+ 25  At pauusukin niya ang taba ng handog ukol sa kasalanan sa ibabaw ng altar.+ 26  “Kung tungkol sa isa+ na nagpakawala sa kambing para kay Azazel,+ lalabhan niya ang kaniyang mga kasuutan, at paliliguan niya ang kaniyang laman sa tubig,+ at pagkatapos ay makapapasok siya sa kampo. 27  “Ngunit ipadadala niya sa labas ng kampo ang toro na handog ukol sa kasalanan at ang kambing na handog ukol sa kasalanan, na ang dugo ng mga iyon ay ipinasok upang magbayad-sala sa dakong banal; at susunugin nila sa apoy ang mga balat ng mga iyon at ang laman ng mga iyon at ang dumi ng mga iyon.+ 28  At ang nagsunog ng mga iyon ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan, at paliliguan niya ang kaniyang laman sa tubig, at pagkatapos ay makapapasok siya sa kampo. 29  “At ito ay magiging isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa inyo:+ Sa ikapitong buwan sa ikasampu ng buwan+ ay pipighatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa,+ at huwag kayong gagawa ng anumang gawain,+ maging ang katutubo man o ang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna ninyo. 30  Sapagkat sa araw na ito ay gagawin ang pagbabayad-sala+ para sa inyo upang ihayag kayong malinis. Kayo ay magiging malinis mula sa lahat ng inyong mga kasalanan sa harap ni Jehova.+ 31  Ito ay isang sabbath+ ng lubusang kapahingahan para sa inyo, at pipighatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda. 32  “At ang saserdote na papahiran+ at na ang kamay ay pupuspusin ng kapangyarihan upang maglingkod bilang saserdote+ na kahalili+ ng kaniyang ama ay gagawa ng pagbabayad-sala at magbibihis ng mga kasuutang lino.+ Ang mga iyon ay mga banal na kasuutan.+ 33  At magbabayad-sala siya para sa banal na santuwaryo,+ at para sa tolda+ ng kapisanan at para sa altar+ ay magbabayad-sala siya; at para sa mga saserdote at para sa buong bayan ng kongregasyon ay magbabayad-sala siya.+ 34  At ito ay magiging isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa inyo,+ upang magbayad-sala para sa mga anak ni Israel may kinalaman sa lahat ng kanilang mga kasalanan nang minsan sa isang taon.”+ Sa gayon ay ginawa niya ang gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.

Talababa