Levitico 13:1-59

13  At nagsalita si Jehova kay Moises at kay Aaron, na sinasabi:  “Kung ang isang tao ay tubuan sa balat ng kaniyang laman ng singaw o langib+ o pantal at iyon ay tumubo sa balat ng kaniyang laman at maging salot na ketong,+ siya ay dadalhin nga kay Aaron na saserdote o sa isa sa kaniyang mga anak na mga saserdote.+  At titingnan ng saserdote ang salot sa balat ng laman.+ Kung ang balahibo sa salot ay pumuti at ang anyo ng salot ay mas malalim kaysa sa balat ng kaniyang laman, iyon ay salot na ketong. At titingnan iyon ng saserdote, at ipahahayag niya siyang marumi.  Ngunit kung ang pantal ay maputi sa balat ng kaniyang laman at ang anyo nito ay hindi mas malalim kaysa sa balat at ang balahibo nito ay hindi pumuti, ikukuwarentenas+ nga ng saserdote ang salot nang pitong araw.  At titingnan siya ng saserdote sa ikapitong araw, at kung batay sa hitsura nito ay huminto na ang salot, ang salot ay hindi kumalat sa balat, ikukuwarentenas+ pa rin siya ng saserdote nang pitong araw pa.  “At titingnan siya ng saserdote sa ikapitong araw sa ikalawang pagkakataon, at kung ang salot ay pumutla at ang salot ay hindi kumalat sa balat, ihahayag siyang malinis ng saserdote. Iyon ay langib. At siya ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan at magiging malinis.  Ngunit kung ang langib ay walang alinlangang kumalat sa balat pagkatapos niyang magpakita sa harap ng saserdote upang maitatag ang kaniyang pagkakadalisay, siya ay magpapakita nga sa ikalawang pagkakataon sa harap ng saserdote,+  at titingnan ng saserdote; at kung kumalat ang langib sa balat, ipahahayag nga siyang marumi ng saserdote. Iyon ay ketong.+  “Kung tubuan ng salot na ketong ang isang tao, siya ay dadalhin nga sa saserdote. 10  At titingnan ng saserdote;+ at kung may puting singaw sa balat at pinaputi nito ang balahibo at ang sariwang bahagi ng buháy na laman+ ay nasa singaw, 11  iyon ay malalang ketong+ sa balat ng kaniyang laman; at ipahahayag siyang marumi ng saserdote. Hindi niya siya ikukuwarentenas,+ sapagkat siya ay marumi. 12  At kung ang ketong ay walang alinlangang kumalat sa balat, at matakpan ng ketong ang buong balat ng isa na may salot mula sa kaniyang ulo hanggang sa kaniyang mga paa sa lahat ng makikita ng mga mata ng saserdote; 13  at tiningnan ng saserdote at narito, natakpan ng ketong ang kaniyang buong laman, ihahayag nga niyang malinis ang salot. Ang lahat niyaon ay pumuti. Siya ay malinis. 14  Ngunit sa araw na lumitaw roon ang buháy na laman, siya ay magiging marumi. 15  At titingnan ng saserdote+ ang buháy na laman, at ipahahayag niya siyang marumi. Ang buháy na laman ay marumi. Iyon ay ketong.+ 16  O kung manauli ang buháy na laman at iyon ay pumuti, siya ay paroroon nga sa saserdote. 17  At titingnan siya ng saserdote,+ at kung ang salot ay pumuti, ihahayag nga ng saserdote na malinis ang salot. Siya ay malinis. 18  “Kung tungkol sa laman, kung may bukol+ na tumubo sa balat nito at ito ay gumaling, 19  at sa kinaroroonan ng bukol ay may tumubong puting singaw o mamula-mulang puting pantal, siya ay magpapakita nga sa saserdote. 20  At titingnan ng saserdote,+ at kung ang anyo nito ay mas malalim kaysa sa balat at ang balahibo nito ay pumuti, ipahahayag nga siyang marumi ng saserdote. Iyon ang salot na ketong. Iyon ay lumitaw sa bukol. 21  Ngunit kung tiningnan iyon ng saserdote, at, narito nga, walang puting balahibo roon at hindi iyon mas malalim kaysa sa balat at iyon ay maputla, ikukuwarentenas+ nga siya ng saserdote nang pitong araw. 22  At kung iyon ay walang alinlangang kumalat sa balat, ipahahayag nga siyang marumi ng saserdote. Iyon ay salot. 23  Ngunit kung sa kinaroroonan nito ay tumigil ang pantal, hindi iyon kumalat, iyon ang pamamaga+ ng bukol; at ihahayag siyang malinis ng saserdote.+ 24  “O kung magkaroon ng pilat ang balat ng laman dahil sa apoy, at ang sariwang laman ng pilat ay naging pantal na mamula-mulang puti o kaya’y puti, 25  titingnan nga iyon ng saserdote; at kung ang balahibo ay pumuti sa pantal at ang anyo nito ay mas malalim kaysa sa balat, iyon ay ketong. Iyon ay lumitaw sa pilat, at ipahahayag siyang marumi ng saserdote. Iyon ang salot na ketong. 26  Ngunit kung tiningnan iyon ng saserdote, at, narito nga, walang puting balahibo sa pantal at hindi iyon mas malalim kaysa sa balat at iyon ay maputla, ikukuwarentenas nga siya ng saserdote nang pitong araw. 27  At titingnan siya ng saserdote sa ikapitong araw. Kung iyon ay walang alinlangang kumalat sa balat, ipahahayag nga siyang marumi ng saserdote. Iyon ang salot na ketong. 28  Ngunit kung tumigil ang pantal sa kinaroroonan nito, hindi iyon kumalat sa balat at iyon ay maputla, iyon ay singaw sa pilat; at ihahayag siyang malinis ng saserdote, sapagkat iyon ay pamamaga ng pilat. 29  “Kung tungkol sa isang lalaki o isang babae, kung may salot na tumubo sa kaniya sa ulo o sa baba, 30  titingnan nga ng saserdote+ ang salot; at kung ang anyo nito ay mas malalim kaysa sa balat, at ang buhok doon ay naninilaw at madalang, ipahahayag nga siyang marumi ng saserdote. Iyon ay di-karaniwang pagkalugas ng buhok.+ Iyon ay ketong sa ulo o sa baba. 31  Ngunit kung tiningnan ng saserdote ang salot ng di-karaniwang pagkalugas ng buhok, at, narito! ang anyo nito ay hindi malalim kaysa sa balat at walang itim na buhok doon, ikukuwarentenas+ nga ng saserdote ang salot ng di-karaniwang pagkalugas ng buhok nang pitong araw.+ 32  At titingnan ng saserdote ang salot sa ikapitong araw; at kung hindi kumalat ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok, at walang buhok na naninilaw na tumutubo roon at ang anyo ng di-karaniwang pagkalugas ng buhok+ ay hindi mas malalim kaysa sa balat, 33  siya ay magpapaahit, ngunit hindi niya ipaaahit ang dakong may di-karaniwang pagkalugas ng buhok;+ at muling ikukuwarentenas ng saserdote ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok nang pitong araw. 34  “At titingnan ng saserdote ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok sa ikapitong araw; at kung ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok ay hindi kumalat sa balat, at ang anyo nito ay hindi mas malalim kaysa sa balat, ihahayag nga siyang malinis ng saserdote,+ at siya ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan at magiging malinis. 35  Ngunit kung ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok ay walang alinlangang kumalat sa balat pagkatapos na maitatag ang kaniyang pagkakadalisay, 36  titingnan nga siya ng saserdote;+ at kung ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok ay kumalat sa balat, hindi na maghahanap ang saserdote ng buhok na naninilaw; siya ay marumi. 37  Ngunit kung sa hitsura nito ay tumigil na ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok at tinubuan iyon ng itim na buhok, ang di-karaniwang pagkalugas ng buhok ay gumaling na. Siya ay malinis, at ihahayag siyang malinis ng saserdote.+ 38  “Kung tungkol sa isang lalaki o isang babae, kung magkaroon ng mga pantal+ sa balat ng kanilang laman, mapuputing pantal, 39  titingnan nga ng saserdote;+ at kung ang mga pantal sa balat ng kanilang laman ay maputlang puti, iyon ay di-malubhang singaw. Iyon ay tumubo sa balat. Siya ay malinis. 40  “Kung tungkol sa isang lalaki, kung makalbo+ ang kaniyang ulo, iyon ay pagkakalbo. Siya ay malinis. 41  At kung makalbo sa harap ang kaniyang ulo, iyon ay pagkakalbo sa noo. Siya ay malinis. 42  Ngunit kung may mamula-mulang puting salot na tumubo sa kalbong bahagi ng tuktok o ng noo, iyon ay ketong na tumubo sa kalbong bahagi ng kaniyang tuktok o ng kaniyang noo. 43  At titingnan siya ng saserdote;+ at kung may singaw na mamula-mulang puting salot sa kalbong bahagi ng kaniyang tuktok o ng kaniyang noo na tulad ng anyo ng ketong sa balat ng laman, 44  siya ay isang ketongin. Siya ay marumi. Ipahahayag siyang marumi ng saserdote. Ang kaniyang salot ay nasa kaniyang ulo. 45  Kung tungkol sa ketongin na kinaroroonan ng salot, pupunitin ang kaniyang mga kasuutan,+ at ang kaniyang ulo ay pababayaang hindi nakaayos,+ at tatakpan niya ang kaniyang bigote+ at sisigaw, ‘Marumi, marumi!’+ 46  Sa lahat ng mga araw na ang salot ay nasa kaniya ay magiging marumi siya. Siya ay marumi. Siya ay tatahang nakabukod. Sa labas ng kampo+ ang kaniyang tahanang dako. 47  “Kung tungkol sa isang kasuutan, kung magkaroon iyon ng salot na ketong, kahit sa kasuutang lana o sa kasuutang lino, 48  o sa hiblang paayon+ o sa hiblang pahalang ng lino at ng lana, o sa balat o sa anumang bagay na yari sa balat,+ 49  at magkaroon ng salot na manilaw-nilaw na luntian o mamula-mula sa kasuutan o sa balat o sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang o sa alinmang kagamitang yari sa balat, iyon ang salot na ketong, at iyon ay ipakikita sa saserdote. 50  At titingnan ng saserdote+ ang salot, at ikukuwarentenas+ niya ang salot nang pitong araw. 51  Kapag nakita na niya ang salot sa ikapitong araw, na ang salot ay kumalat sa kasuutan o sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang+ o sa balat na ginagamit sa anumang pinaggagamitan sa balat, ang salot ay malubhang ketong.+ Iyon ay marumi. 52  At susunugin niya ang kasuutan o ang hiblang paayon o ang hiblang pahalang sa lana o sa lino,+ o ang alinmang kagamitang yari sa balat na kinaroroonan ng salot, sapagkat iyon ay malubhang+ ketong. Iyon ay susunugin sa apoy. 53  “Ngunit kung sa pagtingin ng saserdote, at, narito nga, ang salot ay hindi kumalat sa kasuutan o sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang o sa alinmang kagamitang yari sa balat,+ 54  iuutos din ng saserdote na labhan nila ang kinaroroonan ng salot, at ikukuwarentenas niya iyon nang pitong araw pa. 55  At titingnan ng saserdote ang salot pagkatapos na iyon ay malabhan, at kung hindi nagbago ang hitsura ng salot at hindi rin naman kumalat ang salot, iyon ay marumi. Susunugin mo iyon sa apoy. Iyon ay manipis na dako sa isang nanisnis na bahagi sa loob man nito o sa labas nito. 56  “Ngunit kung sa pagtingin ng saserdote, at, narito nga, ang salot ay maputla pagkatapos na iyon ay malabhan, pupunitin nga niya iyon mula sa kasuutan o sa balat o sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang. 57  Gayunman, kung lilitaw pa rin iyon sa kasuutan o sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang+ o sa alinmang kagamitang yari sa balat, iyon ay kumakalat. Susunugin+ mo sa apoy ang anumang kinaroroonan ng salot. 58  Kung tungkol sa kasuutan o sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang o sa alinmang kagamitang yari sa balat na malalabhan mo, kapag nawala ang salot mula sa mga iyon, iyon nga ay lalabhan sa ikalawang pagkakataon; at iyon ay magiging malinis. 59  “Ito ang kautusan tungkol sa salot na ketong sa kasuutang yari sa lana o yari sa lino,+ o sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang, o sa alinmang kagamitang yari sa balat, upang ihayag iyon na malinis o ipahayag iyon na marumi.”

Talababa