Ufunuo 21:1-27

21  Nami nikaona mbingu mpya+ na dunia mpya;+ kwa maana mbingu+ ya kwanza na dunia+ ya kwanza zilikuwa zimepitilia mbali, na bahari+ haipo tena.  Nikaona pia lile jiji takatifu,+ Yerusalemu Jipya, likishuka kutoka mbinguni+ kwa Mungu na limetayarishwa kama bibi-arusi+ aliyepambwa kwa ajili ya mume wake.+  Ndipo nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ufalme ikisema: “Tazama! Hema+ la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa+ pamoja nao, nao watakuwa watu wake.+ Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.+  Naye atafuta kila chozi+ kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena,+ wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.+ Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”+  Na Yule aliyeketi juu ya kiti cha ufalme+ akasema: “Tazama! Ninafanya vitu vyote kuwa vipya.”+ Pia, anasema: “Andika, kwa sababu maneno haya ni ya uaminifu na ya kweli.”  Naye akaniambia: “Yamekuwa! Mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho.+ Kwa yeyote aliye na kiu mimi nitampa maji bure kutoka kwenye chemchemi ya maji ya uzima.+  Yeyote anayeshinda atarithi vitu hivi, nami nitakuwa Mungu wake+ naye atakuwa mwanangu.+  Lakini kwa habari ya waoga na wale wasio na imani+ na wale wenye kuchukiza katika uchafu+ wao na wauaji+ na waasherati+ na wale wanaozoea kuwasiliana na pepo na waabudu-sanamu+ na waongo+ wote, fungu lao litakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto+ na kiberiti.+ Hili linamaanisha kifo cha pili.”+  Na akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na mabakuli saba yaliyojaa mapigo saba ya mwisho,+ naye akasema nami na kuniambia: “Njoo hapa, nitakuonyesha bibi-arusi, mke wa Mwana-Kondoo.”+ 10  Kwa hiyo akanichukua katika nguvu za roho mpaka kwenye mlima mkubwa na mrefu sana,+ naye akanionyesha lile jiji takatifu+ Yerusalemu likishuka kutoka mbinguni kwa Mungu+ 11  na likiwa na utukufu wa Mungu.+ Mwangaza wake ulikuwa kama jiwe la thamani zaidi, kama jiwe la yaspi lenye kung’aa kwa uangavu kama fuwele.+ 12  Lilikuwa na ukuta+ mkubwa na mrefu sana nalo lilikuwa na malango kumi na mawili, na kwenye hayo malango malaika kumi na wawili, na majina yalikuwa yameandikwa ambayo ni yale ya makabila kumi na mawili ya wana wa Israeli.+ 13  Upande wa mashariki kulikuwa na malango matatu, na upande wa kaskazini malango matatu, na upande wa kusini malango matatu, na upande wa magharibi malango matatu.+ 14  Ukuta wa jiji lile pia ulikuwa na mawe ya msingi+ kumi na mawili, na juu ya hayo majina kumi na mawili ya mitume+ kumi na wawili wa Mwana-Kondoo. 15  Basi yeye aliyekuwa akisema nami alikuwa ameshika utete wa dhahabu kuwa kipimio,+ ili alipime jiji lile na malango yake na ukuta wake.+ 16  Na jiji linakaa mraba, na urefu wake ni mkubwa kama upana wake. Naye akalipima jiji+ kwa utete, stadia elfu kumi na mbili; urefu wake na upana wake na kimo chake ni sawa. 17  Pia, akapima ukuta wake, mikono 144, kulingana na kipimo cha mwanadamu, na wakati huohuo cha malaika. 18  Basi muundo wa ukuta wake ulikuwa yaspi,+ na jiji lilikuwa dhahabu safi kama kioo safi. 19  Misingi+ ya ukuta wa jiji ilikuwa imepambwa kwa kila namna ya jiwe la thamani:+ msingi wa kwanza ulikuwa yaspi,+ wa pili yakuti,+ wa tatu kalkedoni, wa nne zumaridi,+ 20  wa tano sardoniksi, wa sita sardio, wa saba krisolito,+ wa nane beroli, wa tisa topazi,+ wa kumi krisopraso, wa kumi na moja hayasinthi, wa kumi na mbili amethisto.+ 21  Pia, yale malango kumi na mawili yalikuwa lulu kumi na mbili; kila moja la malango lilifanyizwa kwa lulu moja.+ Na njia pana ya jiji ilikuwa dhahabu safi, kama kioo kiangavu. 22  Nami sikuona hekalu ndani yake,+ kwa maana Yehova+ Mungu Mweza-Yote+ ndiye hekalu lake,+ na pia Mwana-Kondoo.+ 23  Na jiji lile halihitaji jua wala mwezi kuliangaza, kwa maana utukufu wa Mungu ulilitia nuru,+ na taa yake ilikuwa yule Mwana-Kondoo.+ 24  Na mataifa yatatembea kwa njia ya nuru yake,+ na wafalme wa dunia wataleta utukufu wao ndani yake.+ 25  Na malango yake hayatafungwa hata kidogo wakati wa mchana,+ kwa maana usiku hautakuwa humo.+ 26  Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake.+ 27  Lakini kitu chochote kisicho kitakatifu na yeyote anayeendelea kutenda chukizo+ na uwongo+ hataingia ndani yake hata kidogo;+ watakaoingia ni wale tu walioandikwa katika kile kitabu cha kukunjwa cha uzima cha Mwana-Kondoo.+

Maelezo ya Chini