Ufunuo 14:1-20

14  Nami nikaona, na, tazama! Mwana-Kondoo+ amesimama juu ya Mlima Sayuni,+ na pamoja naye 144,000+ wakiwa na jina lake na jina la Baba+ yake limeandikwa juu ya mapaji ya nyuso zao.  Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi+ na kama sauti ya ngurumo kubwa; na sauti niliyosikia ilikuwa kama ya waimbaji ambao wanafuatanisha sauti zao kwa kinubi+ wakivipiga vinubi vyao.  Nao wanaimba+ kana kwamba ni wimbo mpya+ mbele ya kile kiti cha ufalme na mbele ya wale viumbe hai wanne+ na wale wazee;+ na hakuna yeyote aliyeweza kujifunza kikamili wimbo ule ila wale 144,000,+ ambao wamenunuliwa+ kutoka duniani.  Hao ndio wale ambao hawakujitia unajisi na wanawake;+ kwa kweli, wao ni mabikira.+ Hao ndio wale wanaoendelea kumfuata Mwana-Kondoo popote anapoenda.+ Hao walinunuliwa+ kutoka kati ya wanadamu wakiwa matunda ya kwanza+ kwa Mungu na kwa Mwana-Kondoo,  na hamna uwongo uliopatikana katika vinywa vyao;+ wao hawana dosari.+  Nami nikamwona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu,+ naye alikuwa na habari njema+ ya milele ili aitangaze kuwa habari za furaha kwa wale wanaokaa duniani, na kwa kila taifa na kabila na lugha na watu,+  akisema kwa sauti kubwa: “Mwogopeni Mungu+ na kumpa utukufu,+ kwa sababu saa ya hukumu yake imefika,+ na kwa hiyo mwabuduni Yeye aliyezifanya+ mbingu na dunia na bahari na chemchemi za maji.”+  Na mwingine, malaika wa pili, akafuata, akisema: “Ameanguka! Babiloni+ Mkubwa ameanguka,+ yeye aliyeyafanya mataifa yote yanywe kutokana na divai+ ya hasira ya uasherati wake!”+  Na malaika mwingine, wa tatu, akawafuata, akisema kwa sauti kubwa: “Yeyote akimwabudu yule mnyama-mwitu+ na sanamu yake,+ na kupokea alama juu ya paji la uso wake au juu ya mkono wake,+ 10  yeye pia atakunywa kutokana na divai ya hasira ya Mungu inayomwagwa bila kuchanganywa na kitu ndani ya kikombe cha ghadhabu yake,+ naye atateswa+ kwa moto na kiberiti+ machoni pa malaika watakatifu na machoni pa Mwana-Kondoo. 11  Na moshi wa kuteswa kwao unapanda milele na milele,+ nao hawana pumziko mchana na usiku, wale wanaomwabudu yule mnyama-mwitu na sanamu yake, na yeyote anayepokea alama+ ya jina lake. 12  Hapa ndipo panapomaanisha uvumilivu kwa watakatifu,+ wale wanaoshika amri za Mungu+ na imani+ kwa Yesu.” 13  Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema: “Andika: Wenye furaha ni wafu+ wanaokufa katika muungano na Bwana+ tangu wakati huu na kuendelea.+ Ndiyo, roho inasema, acheni wapumzike kutokana na kazi zao za jasho, kwa maana mambo waliyotenda yanaambatana nao moja kwa moja.” 14  Nami nikaona, na, tazama! wingu jeupe, na mtu fulani kama mwana wa binadamu+ ameketi juu ya wingu lile, mwenye taji la dhahabu+ juu ya kichwa chake na mundu mkali mkononi mwake. 15  Na malaika mwingine akatokea katika patakatifu pa hekalu, akimpaazia sauti kubwa yule anayeketi juu ya lile wingu: “Tia ndani mundu wako uvune,+ kwa sababu saa imekuja ya kuvuna, kwa maana mavuno+ ya dunia yameiva kabisa.”+ 16  Na yule aliyeketi juu ya wingu akatia ndani mundu wake duniani, nayo dunia ikavunwa. 17  Na bado malaika mwingine akatokea katika patakatifu pa hekalu palipo mbinguni,+ yeye, pia, akiwa na mundu mkali. 18  Na bado malaika mwingine akatokea katika madhabahu naye alikuwa na mamlaka juu ya moto.+ Naye akapaaza sauti kubwa akamwita yule aliyekuwa na mundu mkali, akisema: “Tia ndani mundu wako mkali ukusanye vishada vya mzabibu wa dunia,+ kwa sababu zabibu zake zimeiva.” 19  Na yule malaika+ akatia ndani mundu wake katika dunia na kuukusanya mzabibu+ wa dunia, naye akautupa ndani ya shinikizo kubwa la divai la hasira ya Mungu.+ 20  Na lile shinikizo la divai likakanyagiwa nje ya jiji,+ na damu ikatoka katika lile shinikizo la divai hata kufikia juu kwenye lijamu za farasi,+ kwa umbali wa stadia elfu moja mia sita.+

Maelezo ya Chini