Ufunuo 2:1-29

2  “Kwa malaika+ wa kutaniko katika Efeso+ andika: Haya ndiyo mambo anayosema yeye ambaye anashika zile nyota saba+ katika mkono wake wa kuume, yeye anayetembea katikati ya vile vinara saba vya taa vya dhahabu,+  ‘Mimi nayajua matendo yako,+ na kazi yako ya jasho na uvumilivu, na kwamba huwavumilii watu wabaya, na kwamba uliwajaribu+ wale wanaosema kwamba wao ni mitume,+ lakini wao sio, nawe uliwaona kuwa waongo.  Wewe pia unaonyesha uvumilivu,+ nawe umestahimili kwa ajili ya jina langu+ nawe hujachoka.+  Hata hivyo, nina jambo hili dhidi yako, kwamba umeacha upendo uliokuwa nao mwanzoni.+  “ ‘Kwa hiyo kumbuka umeanguka kutoka wapi, nawe utubu+ na kufanya yale matendo ya mwanzoni. Usipofanya hivyo, mimi ninakuja kwako,+ nami nitakiondoa kinara chako cha taa+ kutoka mahali pake, usipotubu.  Ingawa hivyo, una hili, kwamba unachukia+ matendo ya madhehebu ya Nikolao,+ ambayo mimi pia ninayachukia.  Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo roho+ inayaambia makutaniko: Yule ambaye atashinda+ nitampa ruhusa ya kula matunda kutokana na ule mti wa uzima,+ ulio katika paradiso ya Mungu.’  “Na kwa malaika+ wa kutaniko katika Smirna andika: Haya ndiyo mambo anayosema, ‘wa Kwanza na wa Mwisho,’+ aliyekufa na akawa hai tena,+  ‘Ninajua dhiki na umaskini wako—lakini wewe ni tajiri+—na kufuru la wale wanaosema kwamba wao wenyewe ni Wayahudi,+ lakini sivyo walivyo bali wao ni sinagogi la Shetani.+ 10  Usiogope mateso ambayo yanakaribia kukupata.+ Tazama! Ibilisi+ ataendelea kuwatupa gerezani baadhi yenu ili mjaribiwe kwa ukamili,+ na ili muwe na dhiki+ siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufikia kifo,+ nami nitakupa taji la uzima.+ 11  Yeye aliye na sikio na asikie+ yale ambayo roho+ inayaambia makutaniko: Yeye atakayeshinda,+ kifo cha pili+ hakitamdhuru hata kidogo.’ 12  “Na kwa malaika wa kutaniko katika Pergamamu andika: Haya ndiyo mambo anayosema yeye aliye na ule upanga mkali, mrefu na wenye makali kuwili,+ 13  ‘Ninajua mahali unapokaa, yaani, mahali kilipo kiti cha ufalme cha Shetani; na bado unaendelea kulishika sana jina langu,+ nawe hukukana imani yako katika mimi+ hata katika siku za Antipa, shahidi+ wangu, aliye mwaminifu, aliyeuawa+ kando yenu, mahali anapokaa Shetani. 14  “ ‘Hata hivyo, nina mambo machache dhidi yako, kwamba unao hapo wale wanaolishika sana fundisho la Balaamu,+ aliyemfundisha Balaki+ kuweka kikwazo mbele ya wana wa Israeli, ili wale vitu vilivyotolewa dhabihu kwa sanamu na kufanya uasherati.+ 15  Vivyo hivyo, wewe pia una wale wanaolishika sana fundisho la madhehebu ya Nikolao.+ 16  Kwa hiyo tubu.+ Usipofanya hivyo, mimi ninakuja kwako upesi, nami nitapigana nao vita+ kwa ule upanga mrefu wa kinywa changu.+ 17  “ ‘Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo roho inayaambia makutaniko:+ Yeye atakayeshinda+ nitampa sehemu ya mana+ iliyofichwa, nami nitampa jiwe dogo jeupe la mviringo, na juu ya jiwe hilo jina+ jipya likiwa limeandikwa ambalo hakuna yeyote anayelijua ila yule anayelipokea.’+ 18  “Na kwa malaika wa kutaniko katika Thiatira+ andika: Haya ndiyo mambo ambayo Mwana+ wa Mungu anasema, yeye ambaye macho yake ni kama mwali wa moto,+ na miguu yake ni kama shaba safi,+ 19  ‘Mimi nayajua matendo yako, na upendo+ wako na imani na huduma na uvumilivu wako, na kwamba matendo+ yako ya hivi karibuni yanazidi yale ya zamani.+ 20  “ ‘Hata hivyo, nina hili dhidi yako, kwamba unamvumilia yule mwanamke Yezebeli,+ anayejiita mwenyewe nabii, naye anafundisha+ na kuwapotosha watumwa wangu+ wafanye uasherati+ na kula vitu vilivyotolewa dhabihu kwa sanamu.+ 21  Nami nilimpa wakati wa kutubu,+ lakini yeye hataki kutubu uasherati+ wake. 22  Tazama! niko karibu kumtupa katika kitanda cha ugonjwa, na wale wanaofanya uzinzi pamoja naye katika dhiki kuu, wasipotubu matendo yake. 23  Nami nitawaua watoto wake kwa pigo lenye kufisha, hivi kwamba makutaniko yote yatajua kwamba mimi ndiye ninayechunguza figo na mioyo, nami nitawapa ninyi mmoja-mmoja kulingana na matendo yenu.+ 24  “ ‘Hata hivyo, ninawaambia wale wengine kati yenu walio katika Thiatira, wale wote wasio na fundisho hili, wale ambao hawakujua “mambo mazito ya Shetani,”+ kama wanavyosema: Mimi siweki juu yenu mzigo mwingine wowote.+ 25  Hata hivyo, shikeni sana lile mlilo nalo+ mpaka nije. 26  Na yeye atakayeshinda na kushika matendo yangu mpaka mwisho+ nitampa mamlaka juu ya mataifa,+ 27  naye atawachunga watu kwa fimbo ya chuma+ hivi kwamba watavunjwa vipande-vipande kama vyombo vya udongo,+ kama vile nilivyopokea kutoka kwa Baba yangu, 28  nami nitampa nyota ya asubuhi.+ 29  Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo roho+ inayaambia makutaniko.’+

Maelezo ya Chini