Ufunuo 18:1-24

18  Baada ya mambo haya nikamwona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka+ kubwa; na dunia ikaangazwa nuru kutokana na utukufu wake.+  Naye akapaaza kilio kwa sauti yenye nguvu,+ akisema: “Ameanguka! Babiloni Mkubwa ameanguka,+ naye amekuwa makao ya roho waovu na mahali pa kuvizia pa kila pumzi+ chafu na mahali pa kuvizia pa kila ndege mchafu na mwenye kuchukiwa!+  Kwa kuwa mataifa yote yameanguka yakiwa majeruhi kwa sababu ya divai ya hasira ya uasherati wake,+ na wafalme wa dunia walifanya uasherati+ naye, na wanabiashara+ wa dunia wanaosafiri walikuwa matajiri kutokana na nguvu za anasa yake isiyo na aibu.”+  Nami nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema: “Tokeni kwake, watu wangu,+ ikiwa hamtaki kushiriki pamoja naye dhambi zake,+ na ikiwa hamtaki kupokea sehemu ya mapigo yake.  Kwa maana dhambi zake zimekusanyika pamoja mpaka mbinguni,+ naye Mungu amekumbuka matendo yake yasiyo ya haki.+  Mlipeni sawa na vile yeye mwenyewe alivyolipa,+ na mtendeeni mara mbili ya hivyo, ndiyo, mara mbili ya hesabu ya mambo aliyoyatenda;+ katika kikombe+ ambacho ndani yake alitia mchanganyiko mtilieni+ mchanganyiko mara mbili+ ya hivyo.  Kwa kadiri alivyojitukuza mwenyewe na kuishi katika anasa isiyo na aibu, kwa kadiri hiyo mpeni mateso na maombolezo.+ Kwa maana moyoni mwake anaendelea kusema, ‘Ninaketi nikiwa malkia,+ nami si mjane,+ nami sitaona maombolezo kamwe.’+  Hiyo ndiyo sababu katika siku moja mapigo+ yake yatakuja, kifo na kuomboleza na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto,+ kwa sababu Yehova Mungu, aliyemhukumu, ni mwenye nguvu.+  “Na wafalme+ wa dunia waliofanya uasherati pamoja naye na kuishi katika anasa isiyo na aibu watalia na kujipiga-piga wenyewe kwa huzuni juu yake,+ wanapoutazama moshi+ kutokana na kuungua kwake, 10  huku wao wakisimama mbali kwa sababu ya woga wao wa kuteseka kwake na kusema,+ ‘Ole, ole, wewe jiji kubwa,+ Babiloni wewe jiji lenye nguvu, kwa sababu katika saa moja hukumu yako imefika!’+ 11  “Pia, wanabiashara+ wa dunia wanaosafiri wanalia na kuomboleza juu yake,+ kwa sababu hakuna yeyote wa kununua tena mali zao zilizojaa, 12  mali zilizojaa+ za dhahabu na fedha na jiwe la thamani na lulu na kitani bora na zambarau na hariri na vitambaa vyekundu; na kila kitu cha miti iliyotiwa manukato na kila namna ya kitu cha pembe ya tembo na kila namna ya kitu kinachotokana na miti ya thamani zaidi na cha shaba na cha chuma na cha marumaru;+ 13  pia mdalasini na kiungo cha Kihindi na uvumba na mafuta yenye marashi na ubani na divai na mafuta ya zeituni na unga laini na ngano na ng’ombe na kondoo, na farasi na magari na watumwa na nafsi za binadamu.+ 14  Ndiyo, tunda zuri ambalo nafsi yako ilitamani+ limeondoka kwako, na vitu vyote vitamu na vitu vyenye fahari vimeangamia kutoka kwako, na watu hawatavipata tena kamwe.+ 15  “Wanabiashara+ wanaosafiri wa vitu hivyo, waliopata utajiri kutokana naye, watasimama mbali kwa sababu ya woga wao juu ya kuteseka kwake na kulia na kuomboleza,+ 16  wakisema, ‘Ole, ole—lile jiji kubwa,+ lililovikwa kitani bora na zambarau na kitambaa chekundu, na kupambwa kitajiri kwa mapambo ya dhahabu na mawe ya thamani na lulu,+ 17  kwa sababu katika saa moja mali nyingi hivyo zimefanywa ukiwa!’+ “Na kila kapteni wa meli na kila mtu ambaye husafiri baharini mahali popote,+ na mabaharia na wale wote ambao hupata riziki baharini, walisimama mbali+ 18  na kupaaza kilio walipokuwa wakiutazama moshi uliotokana na kuteketezwa kwake na kusema, ‘Ni jiji gani lililo kama lile jiji kubwa?’+ 19  Nao wakatupa mavumbi juu ya vichwa+ vyao na kupaaza kilio, wakilia na kuomboleza,+ na kusema, ‘Ole, ole,—lile jiji kubwa, ambalo wale wote walio na mashua baharini+ walikuwa matajiri+ kwa sababu ya utajiri wake mkubwa, kwa sababu katika saa moja amefanywa ukiwa!’+ 20  “Furahini juu yake, enyi mbingu,+ pia ninyi watakatifu+ na ninyi mitume+ na ninyi manabii, kwa sababu Mungu amemtoza adhabu ya hukumu kwa ajili yenu!”+ 21  Na malaika mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia+ na kulitupa ndani ya bahari,+ akisema: “Hivi ndivyo Babiloni lile jiji kubwa litakavyotupwa chini kwa mtupo wa kasi sana, naye hatapatikana tena.+ 22  Na sauti ya waimbaji ambao hufuatanisha sauti zao kwa kinubi na ya wanamuziki na ya wapiga-filimbi na ya wapiga-tarumbeta haitasikiwa tena kamwe ndani yako,+ na hakuna fundi wa kazi yoyote atakayepatikana ndani yako tena kamwe, na hakuna sauti ya jiwe la kusagia itakayosikiwa tena kamwe ndani yako, 23  na hakuna nuru ya taa itakayoangaza tena kamwe ndani yako, na hakuna sauti ya bwana-arusi na bibi-arusi itakayosikiwa tena kamwe ndani yako;+ kwa sababu wanabiashara+ wako wanaosafiri walikuwa ndio watu wenye daraja la juu+ wa dunia, kwa maana mataifa yote yalipotoshwa kwa mazoea yako ya kuwasiliana na pepo.+ 24  Ndiyo, ndani yake ilipatikana damu+ ya manabii+ na ya watakatifu+ na ya wale wote ambao wameuawa juu ya dunia.”+

Maelezo ya Chini