Ufunuo 7:1-17

7  Baada ya hayo nikaona malaika+ wanne wamesimama juu ya pembe nne za dunia, wakizishika sana zile pepo+ nne za dunia, ili upepo wowote usivume juu ya dunia au juu ya bahari au juu ya mti wowote.+  Nami nikamwona malaika mwingine akipanda kutoka mashariki,+ akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai;+ naye akapaaza sauti kubwa kwa wale malaika wanne waliopewa ruhusa kuidhuru dunia na bahari,  akisema: “Msiidhuru dunia au bahari au miti, mpaka baada ya sisi kuwatia muhuri+ watumwa wa Mungu wetu katika mapaji ya nyuso zao.”+  Nami nikaisikia hesabu ya wale waliotiwa muhuri, 144,000,+ waliotiwa muhuri kutoka kila kabila+ la wana wa Israeli:+  Kutoka kabila la Yuda+ kumi na mbili elfu waliotiwa muhuri;kutoka kabila la Rubeni+ kumi na mbili elfu;kutoka kabila la Gadi+ kumi na mbili elfu;  kutoka kabila la Asheri+ kumi na mbili elfu;kutoka kabila la Naftali+ kumi na mbili elfu;kutoka kabila la Manase+ kumi na mbili elfu;  kutoka kabila la Simeoni+ kumi na mbili elfu;kutoka kabila la Lawi+ kumi na mbili elfu;kutoka kabila la Isakari+ kumi na mbili elfu;  kutoka kabila la Zabuloni+ kumi na mbili elfu;kutoka kabila la Yosefu+ kumi na mbili elfu;kutoka kabila la Benyamini+ kumi na mbili elfu waliotiwa muhuri.+  Baada ya mambo haya nikaona, na, tazama! umati mkubwa,+ ambao hakuna mtu aliyeweza kuuhesabu, kutoka mataifa+ yote na makabila na vikundi vya watu+ na lugha,+ wamesimama mbele ya kiti cha ufalme+ na mbele ya Mwana-Kondoo, wamevikwa kanzu nyeupe;+ na kulikuwa na matawi ya mitende+ mikononi mwao. 10  Nao wanaendelea kupaaza sauti kubwa, wakisema: “Wokovu unatoka kwa Mungu wetu,+ anayeketi juu ya kiti cha ufalme,+ na Mwana-Kondoo.”+ 11  Na malaika+ wote walikuwa wamesimama kukizunguka kile kiti cha ufalme na wale wazee+ na wale viumbe hai wanne,+ nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha ufalme na kumwabudu Mungu,+ 12  wakisema: “Amina! Baraka na utukufu na hekima na kutoa shukrani na heshima na uwezo na nguvu+ ziwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina.”+ 13  Na mmoja wa wale wazee+ akajibu, akaniambia: “Hawa waliovaa kanzu nyeupe,+ wao ni nani nao walitoka wapi?” 14  Basi nikamwambia mara moja: “Bwana wangu, wewe ndiye unayejua.” Naye akaniambia: “Hawa ndio wale wanaotoka katika ile dhiki kuu,+ nao wamefua kanzu zao na kuzifanya nyeupe+ katika damu+ ya Mwana-Kondoo. 15  Ndiyo sababu wako mbele+ ya kile kiti cha ufalme cha Mungu; nao wanamtolea utumishi mtakatifu+ mchana na usiku katika hekalu lake; na Yule anayeketi juu ya kiti cha ufalme+ atatandaza hema+ lake juu yao. 16  Hawatakuwa na njaa tena wala kuwa na kiu tena, wala jua halitawachoma wala joto lolote lenye kuunguza,+ 17  kwa sababu Mwana-Kondoo,+ aliye katikati ya kile kiti cha ufalme, atawachunga,+ na kuwaongoza kwenye chemchemi za maji+ ya uzima. Na Mungu atafuta kila chozi katika macho yao.”+

Maelezo ya Chini