Ufunuo 11:1-19

11  Nami nikapewa utete unaofanana na fimbo+ aliposema: “Simama upime patakatifu pa hekalu+ la Mungu na madhabahu na wale wanaoabudu ndani yake.  Lakini kwa habari ya ua ulio nje+ ya patakatifu pa hekalu, utupe nje kabisa wala usiupime, kwa sababu mataifa+ wamepewa huo, nao watalikanyagia chini ya miguu lile jiji takatifu+ kwa miezi 42.+  Nami nitawafanya mashahidi wangu wawili+ watoe unabii+ kwa siku 1,260 wakiwa wamevikwa nguo za magunia.”+  Hao wanafananishwa na ile mizeituni miwili+ na vile vinara viwili vya taa+ nao wamesimama mbele za Bwana wa dunia.+  Na yeyote akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwateketeza adui zao;+ na yeyote akitaka kuwadhuru, lazima atauawa kwa njia hiyo.  Hawa wana mamlaka ya kufunga mbingu+ ili mvua isinyeshe+ katika siku zao za kutoa unabii, nao wana mamlaka juu ya maji ili kuyageuza kuwa damu+ na kuipiga dunia kwa kila namna ya mapigo mara nyingi kama vile wanavyopenda.  Na wakiisha kumaliza kutoa ushahidi wao, yule mnyama-mwitu anayepanda kutoka katika abiso+ atapigana vita nao na kuwashinda na kuwaua.+  Na maiti zao zitakuwa juu ya njia pana ya lile jiji kubwa ambalo katika maana ya kiroho linaitwa Sodoma+ na Misri, ambako pia Bwana wao alitundikwa mtini.+  Na wale kati ya vikundi vya watu na makabila na lugha na mataifa+ watazitazama maiti zao kwa siku tatu na nusu,+ wala hawaziachi maiti zao zilazwe kaburini. 10  Na wale wanaokaa duniani wanashangilia+ juu yao na kujifurahisha, na watapelekeana zawadi,+ kwa sababu hao manabii wawili waliwatesa wale wanaokaa duniani. 11  Na baada ya zile siku tatu na nusu+ roho ya uhai kutoka kwa Mungu ikaingia ndani yao,+ nao wakasimama kwa miguu yao, na woga mkubwa ukawaingia wale waliokuwa wakiwatazama. 12  Nao wakasikia sauti kubwa+ kutoka mbinguni ikiwaambia: “Pandeni mje huku.”+ Nao wakapanda kuingia mbinguni katika wingu, na adui zao wakawatazama. 13  Na katika saa hiyo tetemeko kubwa la nchi likatokea, na sehemu ya kumi+ ya jiji ikaanguka; na watu elfu saba wakauawa na tetemeko hilo la nchi, na wale wengine wakawa na hofu na kumpa utukufu Mungu wa mbinguni.+ 14  Ole wa pili+ umepita. Tazama! Ole wa tatu unakuja upesi. 15  Na malaika wa saba akaipiga tarumbeta yake.+ Na sauti kubwa zikatokea mbinguni, zikisema: “Ufalme wa ulimwengu umekuwa ufalme wa Bwana+ wetu na wa Kristo+ wake, naye atatawala akiwa mfalme milele na milele.”+ 16  Na wale wazee 24+ waliokuwa wameketi juu ya viti vyao vya ufalme mbele za Mungu wakaanguka kifudifudi+ na kumwabudu Mungu,+ 17  wakisema: “Tunakushukuru wewe,+ Yehova Mungu, Mweza-Yote,+ Yeye aliyeko+ na aliyekuwako, kwa sababu umechukua nguvu zako kuu+ na kuanza kutawala ukiwa mfalme.+ 18  Lakini mataifa wakawa na ghadhabu, nayo ghadhabu yako mwenyewe ikaja, na wakati uliowekwa kwa ajili ya kuhukumiwa kwa wafu, na kuwapa thawabu+ watumwa wako manabii+ na watakatifu na wale wanaoliogopa jina lako, wadogo kwa wakubwa,+ na kuwaharibu+ wale wanaoiharibu dunia.”+ 19  Na patakatifu pa hekalu la Mungu palipo mbinguni+ pakafunguliwa, na sanduku+ la agano lake likaonekana katika patakatifu pa hekalu lake.+ Na kukatokea umeme na sauti na ngurumo na tetemeko la nchi na mvua kubwa ya mawe.

Maelezo ya Chini