Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI NDAMUKIZA 2014

Woba ukwiye gusenga

Nimba Imana isanzwe izi ivyo dukeneye, twoba none vy’ukuri dukeneye gusenga? Bibiliya irishura ico kibazo.

Kubera iki abantu basenga?

Hari abantu benshi batemera Imana mugabo bagasenga. Kubera iki?

Woba ukwiye gusenga?

Imana yishura amasengesho itarinze gukora ibitangaro.

Bakoresheje Bibiliya mu kwishura ibibazo vyose!

Isolina Lamela yarabaye umubikira, hanyuma aba Umukomunisita aharanira amahinduka, ariko aho hompi yagiye aravunika umutima. Mu nyuma, yarahuye n’Ivyabona vya Yehova baramufasha gutora intumbero y’ubuzima bakoresheje Bibiliya.

Urashobora kunanira inyosha mbi!

Ibintu bitatu bishobora kugufasha gukomeza umwiyemezo wo kunanira inyosha mbi.

Wari ubizi?

Mu Buroma bwa kera, ni ibiki vyashobora gushikira umushumba atorotse? Ni kubera iki umuyugubwe w’i Tiro ari ryo rangi ry’impuzu ryari rizimvye cane kw’isi?

Thomas Emlyn—Yoba yari umurogosi canke yaburanira ukuri?

Ubushakashatsi yagize ku bijanye na Bibiliya ntibwatumye atavuga rumwe na Ekleziya yo muri Irlande gusa, ariko kandi bwatumye Sentare y’umwamikazi imukubita intahe mu gahanga.

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Yezu azogira ico akoze kugira azane amahoro kw’isi.

Ibindi usanga kuri internet

Intumbero y’ubuzima ni iyihe?

Woba uribaza uti: ‘Intumbero y’ubuzima ni iyihe?’ Numenye ukuntu Bibiliya yishura ico kibazo.