Lucas 21:1-38

 • Wajcha viuda iskay qolqesitusta churan (1-4)

 • IMACHUS JAMUNANMANTA SEÑAL (5-36)

  • Guerras, sinchʼi terremotos, wañuchej onqoykuna, yarqhaykuna ima (10, 11)

  • Soldados Jerusalenta muyuykunku (20)

  • Mana judío kajkunaj señalasqa tiemponku (24)

  • Cristoj jamuynin (27)

  • Higo sachʼamanta kikinchay (29-33)

  • “Rijchʼarisqallapuni kaychej” (34-36)

 • Jesusqa templopi yachachin (37, 38)

21  Chantá Jesusqa qhawarispa rikorqa imaynatachus qhapajkuna qolqe churana cajasman qolqeta churashasqankuta.+  Rikullarqataj uj wajcha viudata iskay pisi valorniyoj qolqesitusta* churaykojta.+  Nerqataj: “Cheqatapuni niykichej: Kay wajcha viudaqa tukuyninkumanta nisqaqa aswan ashkhata churan.+  Tukuy kay runasqa puchoj qolqellankutaña churanku, kay viudatajrí wajcha kayninpi tukuy kapusqanta churaykun”,+ nispa.  Chantá wakenqa nisharqanku temploqa sumaj rumiswan Diosman jaywasqa imaswantaj kʼachanchasqa kasqanta.+  Jesustaj nerqa: “Pʼunchaykuna chayamonqa chaypachataj kay rikusqaykichej imasqa tukuynin thuñisqa kanqa. Mana uj rumillapis rumi patapeqa qhepakonqachu”,+ nispa.  Paykunataj taporqanku: “Yachachejníy, ¿maykʼajtaj chay imas kanqari? Chanta, ¿ima señaltaj kanqa chay imas kananpajri?”,+ nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Allinta qhawakuychej.+ Pajtataj pipis chʼaukiyasunkichejman.* Ashkhas sutiypi jamuspa nenqanku: ‘Noqa Cristo kani’, ‘señalasqa tiempo qayllaykamunña’, nispa. Ama qhepankuta riychejchu.+  Chantapis guerrasmanta, chʼajwasmanta* uyarispaqa ama mancharikuychejchu. Chay imasqa ñaupajta kananpuni tiyan, tukukuytajrí mana chay ratochu kanqa”,+ nispa. 10  Jesusqa paykunata nillarqataj: “Uj nacionqa waj nacionwan maqanakonqa,+ uj gobiernopis waj gobiernowan maqanakonqa.+ 11  Kallanqataj sinchʼi terremotos, kaynejpi jaqaynejpitaj yarqhaykuna, wañuchej onqoykuna ima.+ Runasqa rikonqanku mancharina imasta, cielopitaj tʼukuna señalesta. 12  ”Niraj chay tukuy imas kashajtin, runasqa qankunata qhatiykachasonqachej, japʼirasonqachejtaj.+ Sinagogasman apasonqachej, carcelesmantaj wisqʼaykuchisonqachej. Sutiyraykutaj apasonqachej reyesman jinallataj kamachejkunamanpis.+ 13  Ajinamanta wajkunaman willarayta atinkichej. 14  Chayrayku imatachus kutichikunaykichejtaqa ama sonqoykichejpi ñaupajmanta wakichikuychejchu.+ 15  Noqamin yachayta qosqaykichej, yanapasqaykichejtaj yachanaykichejpaj imatachus ninaykichejta. Qankunaman churanakojkunataj ujchaykukuspapis, ni imata kutichikuyta atenqankuchu.+ 16  Chantá tatasnillaykichejtaj japʼichisonqachej, jinallataj hermanosniykichej, familiasniykichej, amigosniykichejpis. Qankunamanta wakintaqa wañurachisonqachej.+ 17  Sutiyrayku tukuy runas chejnikusonqachej.+ 18  Chaywanpis umaykichejmanta ni uj chujchallapis tʼakakonqachu.+ 19  Aguantasqaykichejrayku* salvakunkichej.+ 20  ”Jerusalenta soldadoswan muyurisqata rikuspaqa,+ yachaychej thuñikuynin qayllapiña kasqanta.+ 21  Chayta rikuspa Judeapi kajkunaqa orqosman ayqechunku,+ Jerusalén llajtapi kajkunataj llojsichunku, campopi kajkunataj ama Jerusalenman kutiykamuchunkuchu. 22  Chay pʼunchaykunapeqa Dios runasta juzganqa, ajinamanta tukuy qhelqasqa juntʼakonqa. 23  Ay chay tiempopi wijsayoj warmismanta, ñuñoj wawitayoj warmismantapis.+ Kay nacionpeqa jatun llakiy kanqa, Diospis kay runaspaj phiñakonqa. 24  Wakenqa espadawan wañuchisqa kanqanku, wakintaj tukuy nacionesman presos apasqa kanqanku.+ Nacionestaj* Jerusalenta saruranqanku, nacionespa* señalasqa tiemponku juntʼakunankama.+ 25  ”Intipi, killapi, estrellaspipis señales kallanqataj,+ jallpʼa patapitaj nacionespaj llakiy kanqa, musphaykachanqankutaj* mar qocha sinchʼita qhollchoqeyasqanmanta. 26  Runasqa manchariywan wijchʼukonqanku, imaschus kay mundoman jamunanta yachaspa, cielopi atiykuna kuyurichisqa kasqanrayku. 27  Chaypachataj noqata*+ rikuwanqanku phuyupi jamushajta atiywan, jatun kayniywantaj.+ 28  Chaykuna qallarejtintaj cheqanta sayaykuychej, umaykichejta oqharispa. Kacharichisqa kanaykichejqa qayllamushanña”. 29  Chantá Jesusqa kikincharispa kay jinata paykunaman nerqa: “Qhawariychej higo sachʼasta, tukuynin waj sachʼastawan:+ 30  Laqhesnin rikhurimushasqanta rikuspaqa yachankichej qʼoñi tiempo qayllapiña kasqanta. 31  Ajinallatataj qankunapis chay imasta juntʼakojta rikuspaqa, yachaychej Diospa Gobiernon qayllitapiña kasqanta. 32  Cheqatapuni niykichej: Kay tiempomanta runasqa mana wañonqankuchu chay tukuy imas juntʼakunankama.+ 33  Cielopis jallpʼapis chinkanqanku, parlasqasniytajrí ni jaykʼaj chinkanqachu.+ 34  ”Allinta qhawarikuychej, pajtataj sonqoykichej atipachikunman anchata mikhuywan, anchata ujyaywan,+ kay kausaypa llakiykunasninwan ima.+ Jinallapitaj chay pʼunchay ujllata qankunata taripasunkichejman, 35  imaynatachus uj trampa* animalta ujllata japʼirparin ajinata.+ Chay pʼunchayqa tukuy kay jallpʼa patapi kausajkunaman chayamonqa. 36  Rijchʼarisqallapuni kaychej,+ tukuy tiempo Diosmanta mañakuspa,+ chay tukuy jamoj imasmanta lluspʼinaykichejpaj, noqaj* ñaupaqeypitaj sayayta atinaykichejpaj”.+ 37  Jesusqa pʼunchay templopi yachachej, tutantaj Olivos orqoman samarikoj rej. 38  Tukuy runastaj tutamanta temploman jamoj kanku payta uyarinankupaj.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “iskay leptonesta”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “pantachisunkichejman”.
Chayri “runas oqharikushasqankumanta”.
Chayri “Sinchʼita sayasqaykichejrayku”
Naciones nispaqa mana judío kajkunamanta parlashan.
Naciones nispaqa mana judío kajkunamanta parlashan.
Chayri “pawichikonqankutaj”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “uj lazo”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.