Lucas 16:1-31

  • Mana allin mayordomomanta kikinchay (1-13)

    • “Pisi imaspi allinta ruwajqa, ashkha imaspipis allillantataj ruwan” (10)

  • Leymantawan Diospa Gobiernonmantawan (14-18)

  • Qhapaj runamantawan Lazaromantawan kikinchay (19-31)

16  Chantá Jesusqa discipulosninman nillarqataj: “Uj qhapaj runajta mayordomon* kasqa. Chay mayordomotataj chʼataykusqanku* patronninpa kapuyninta usuchisqanmanta.  Chayrayku chay qhapaj runaqa mayordomonta wajyaspa nisqa: ‘¿Imatataj qanmanta uyarishaniri? Mayordomo kasqaykimanta cuentata qoway, qanqa manaña wasiypi mayordomo kawajchu’, nispa.  Chantá mayordomoqa sonqonpi nisqa: ‘¿Imatataj ruwasajri? Patronneyqa mayordomo kayniyta qhechuwanqa, manañataj kallpay kanchu chajrapi llankʼanaypaj, qolqeta mañakuspa puriytapis pʼenqakuni.  Ajá, yachaniña imatachus ruwanayta, patronniy wijchʼuwajtin runas wasinkuman wajyarikunawankupaj’, nispa.  Chantá patronninpa sapa uj manunta wajyaspa, ñaupaj kajta tapusqa: ‘¿Patronniyman mashkha manutaj kanki?’, nispa.  Chay runataj kutichisqa: ‘Pachaj pʼuñus* aceite manu kani’, nispa. Mayordomotaj nisqa: ‘Kayqa manu papelniyki. Tiyaykuspa phishqa chunkallataña usqhayllata qhelqaykuy’, nispa.  Chantá wajtañataj tapusqa: ‘Qanrí, ¿mashkha manutaj kanki?’, nispa. Paytaj kutichisqa: ‘Pachaj trigo cargas* manu kani’, nispa. Mayordomotaj nisqa: ‘Kayqa manu papelniyki. Pusaj chunkallataña qhelqaykuy’, nispa.  Patronnintaj mayordomota alabasqa, mana cheqan runa kaspapis sumaj yuyaywan chayta ruwasqanmanta. Kay mundomanta* runasqa aswan yuyayniyoj kanku Diospa kamachisninmanta*+ nisqaqa.  ”Chantá nillaykichejtaj: Amigosta maskʼakuychej kay mundoj qhapaj kapuyninwan,+ chay imas tukukojtin, wiñay tiyakuna cheqasman wajyarisunaykichejpaj.+ 10  Pisi imaspi allinta ruwajqa, ashkha imaspipis allillantataj ruwan. Pisi imaspi mana allinta ruwajtaj, ashkha imaspipis manallataj allintachu ruwan. 11  Chayrayku qankunachus kay mundoj qhapaj kapuyninwan mana allinta ruwankichej chayqa, ¿pitaj cheqamanta qhapaj kayta qosunkichejmanri? 12  Manachus wajpa kapuyninwan allinta ruwarqankichej chayqa, ¿pitaj imallatapis qosunkichejmanri?+ 13  Mana pi kamachipis iskay patronesta ujllapi sirviyta atinmanchu, ujninta chejnikunman ujnintataj munakunman, ujninman kʼaskakunman ujnintataj pisipaj qhawanman. Mana atinkichejchu ujllapi Diostawan qolqetawan sirviyta”,+ nispa. 14  Qolqemanta wañurej fariseostaj, chay tukuy imasta uyarispa Jesusta leqhopayasharqanku.*+ 15  Chayrayku Jesús paykunata nerqa: “Qankunaqa runaspa ñaupaqenpi cheqan runasman tukurinkichej,+ Diostajrí sonqoykichejta rejsin.+ Imatachus runas valorniyojpaj qhawanku, chayta Diosqa manchay millaypaj qhawan.+ 16  ”Leypis Profetaspa qhelqasqankupis Juankamalla karqanku. Chaymantapachataj willakushan Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykuna. Tukuy laya* runastaj chayman yaykunankupaj mayta kallpachakushanku.+ 17  Cheqamanta cielopis jallpʼapis chinkanman, Leymantarí mana uj chʼiñi letrallapis chinkanqachu manaraj juntʼakuspaqa.+ 18  ”Pillapis warminmanta divorciakuspa wajwan casarakojqa qhenchachakun. Qosanmanta divorciasqa warmiwan casarakojpis qhenchachakullantaj.+ 19  ”Uj qhapaj runa kasqa, paytaj sumaj kulli* ropata, linomanta ruwasqa ropatawan churakoj. Kusisqa kausakoj tukuy ima patapi. 20  Punkunmantaj Lázaro sutiyoj wajcha runata* churaj kanku. Lazaroqa sarnaj tukusqan kasqa. 21  Payqa yarqhaywan mikhuyta munaj chay qhapaj runaj mesanmanta tʼakakamoj imasta. Alqospis jamuspa sarnasninta llajwaraj kanku. 22  Tiemponmantaj chay wajcha runaqa wañupusqa, angelestaj Abrahanpa ladonman* apasqanku. ”Qhapaj runapis wañupullasqataj, pʼampamusqankutaj. 23  Chay runataj Sepulturapi* ñakʼarishaspa karupi Abrahanta rikusqa, ladonpitaj* Lazarota. 24  Qhaparispataj nisqa: ‘Tatáy Abrahán, khuyarikuway ari. Lazarota kachamuway dedo puntallantapis yakupi joqʼocharispa qalluyta thasnurichinawanpaj, kay nina lauraypeqa mayta llakikushani’, nispa. 25  Abrahantaj kutichisqa: ‘Yuyarikuy wawáy, kausashaspaqa imaymana allin imaswan kusikorqanki, Lazarotajrí mayta ñakʼarerqa. Kunanrí payqa kaypi sonqochasqa kashan, qantaj llakikushanki. 26  Chantapis, chinkay ukhu wayqʼo chaupinchejpi churasqa kashan, chayrayku kaymanta qankunaman pasamuyta munajkunaqa mana atinkuchu, nillataj chaymantapis runasqa noqaykuman pasamuyta atinkuchu’, nispa. 27  Qhapaj runataj nisqa: ‘Tatáy Abrahán, jina kajtenqa mañakuyki Lazarota tataypa wasinman kachanaykita. 28  Phishqa hermanosniyman willarinpuwachun, ama paykunapis kay ñakʼarina lugarman jamunankupaj’, nispa. 29  Abrahantajrí kutichisqa: ‘Paykunajtaqa tiyapun Moisespa qhelqasqan, Profetaspa qhelqasqankupis, chaykunata kasuchunku’,+ nispa. 30  Chay runataj nisqa: ‘Mana tatáy Abrahán, pillapis wañusqasmanta kausarimuspa paykunaman rejtenqa, juchasninkumanta pesachikonqanku’, nispa. 31  Abrahantaj kutichisqa: ‘Sichus Moisespa qhelqasqanta, Profetaspa qhelqasqankutapis mana kasunkuchu chayqa,+ manallataj wañusqas ukhumanta kausarimojtapis kasonqankuchu’, nispa”.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “wasinmanta cargoyoj kamachin”.
Chayri “juchachaykusqanku”.
Chayri “batos”. Sapa batoqa 22 litrosniyoj karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “coros”. Sapa cargaqa 170 kilosniyoj karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “kʼanchaypa wawasninmanta”.
Leqhopayay: waj lugarespi ninku lerqʼopayay.
Chayri “Tukuy rijchʼaj”.
Chayri “morado”.
Wajcha runa nispaqa parlashan runasmanta qolqeta, waj imastawan mañakojmanta.
Griego parlaypeqa nin, “Abrahanpa ojllayninman”.
Chayri “Hadespi”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Abrahanpa ojllayninpitaj”.