Lucas 14:1-35

  • Samarikuna pʼunchaypi Jesusqa uj punkisqa runata sanoyachin (1-6)

  • Wajyarisojtinku ama jatunchakuychu (7-11)

  • Mana kutichipusuyta atejkunata wajyarikuy (12-14)

  • Wajyarisqa kajkuna achakista churasqankumanta kikinchay (15-24)

  • ¿Imatá ruwana tiyan Jesusta qhatikunapaj? (25-33)

  • Kachichus laqʼayapunman chay (34, 35)

14  Uj kuti Jesusqa samarikuna pʼunchaypi mikhoj rerqa fariseospa ujnin kamachejninkoj wasinman. Chaypi kajkunataj payta wateqasharqanku.  Ñaupaqenpeqa uj runa punkisqa kasharqa.  Jesustaj Leymanta sumajta yachajkunatawan fariseostawan taporqa: “¿Samarikuna pʼunchaypi sanoyachiyta atikunchu, manachu?”,+ nispa.  Paykunatajrí chʼinlla karqanku. Jesustaj chay onqosqata makinmanta japʼispa sanoyacherqa, chantá kachaporqa.  Paykunatataj nerqa: “¿Manachu qankunamanta mayqennillaykichejpis wawaykichej chayri toroykichej pozoman urmaykojtin,+ chay ratopacha orqhowajchej samarikuna pʼunchay kajtinpis?”,+ nispa.  Paykunataj mana kutichiyta aterqankuchu.  Jesusqa rikorqa imaynatachus invitados aswan sumaj lugaresta ajllakushasqankuta,+ chayrayku kikincharispa kay jinata yachacherqa:  “Casamientoman invitasojtinkoqa ama aswan sumaj lugarpi tiyakuychu,+ ichapis qanmanta aswan sumaj runa invitasqallataj kanman.  Iskayniykichejta invitasorqachej chaytaj jamuspa nisunkiman: ‘Jatarikuy, pay kaypi tiyakuchun’, nispa. Qantajrí pʼenqayta qhepaman riwaj. 10  Invitasojtinkoqa qhepapi tiyakamuy, invitasojniyki jamuspa nisunanpaj: ‘Amigóy, ñaupajman jamuy’, nispa. Ajinamanta tukuy invitadospa ñaupaqenpi jatunpaj qhawasqa kanki.+ 11  Pichus jatunchakojqa kʼumuykachachisqa kanqa, kʼumuykukojtajrí jatunchasqa kanqa”,+ nispa. 12  Chantá payta wajyarejmanpis nillarqataj: “Jatun mikhuyta wakichispaqa ama wajyarikuychu amigosniykita, nitaj hermanosniykita, nitaj familiasniykita, nillataj qhapaj vecinosniykitapis. Paykunapis wajyarikullasunkumantaj, chaytaj tʼinkayki kanman. 13  Jatun mikhuyta wakichispaqa wajyarikuy wajchasta, ñukʼusta, suchusta, cojosta, ciegostapis.+ 14  Chayta ruwaspaqa kusisqa kanki, paykunaqa mana kutichipusuyta atenqankuchu. Tʼinkaykitataj japʼinki cheqan runasta Dios kausarichimojtin”,+ nispa. 15  Chayta uyarispa wajyarisqasmanta uj runa Jesusta nerqa: “Kusisqamin Diospa Gobiernonpi mikhojqa”,* nispa. 16  Jesustaj chay runata nerqa: “Uj runa jatun mikhuyta wakichisqa,+ ashkha runastataj wajyarikusqa. 17  Mikhuna horaña kajtintaj, kamachinta kachasqa wajyarisqasta nimunanpaj: ‘Jamuychej, tukuy imapis wakichisqaña’, nispa. 18  Mana riyta munaspataj tukuyninku achakista churasqanku.+ Ujnenqa nisqa: ‘Jallpʼata rantikuni, qhawajtaj rinay tiyan. Mana jamuyta aterqosajchu’, nispa. 19  Ujnintaj nisqa: ‘Phishqa yuntasta rantikuni, chaykunataraj llankʼarichimusaj. Mana jamuyta aterqosajchu’,+ nispa. 20  Ujpis nillasqataj: ‘Kunallanraj casarakuni, mana jamuyta aterqosajchu’, nispa. 21  Chay kamachitaj kutimuspa patronninman chay nisqankuta willasqa. Patronnintaj phiñakuspa chay kamachinta nisqa: ‘Usqhayllata riy llajtaj ancho callesninman, callejonesninmanpis, pusaramuytaj wajchasta, ñukʼusta, ciegosta, suchusta, cojosta’, nispa. 22  Kamachitaj kutimuytawan nisqa: ‘Patronníy, kamachiwasqaykiman jina ruwani, jinapis campo kanraj’, nispa. 23  Patrontaj kamachinta nisqa: ‘Jatun ñankunaman riy, chaki ñankunamanpis, runastataj munajta mana munajta pusamuy, wasiy juntʼa kananpaj.+ 24  Ñaupajta wajyarerqani chay runasmantaqa ni ujpis mikhunaymantaqa llamirenqachu’,+ nispa”. 25  Ashkha runas paywan rishajtinku, Jesusqa kutirikuspa paykunaman nerqa: 26  “Sichus pipis discipuloy kayta munan chayqa, noqata astawan munakunawan tiyan tatanmanta, mamanmanta, warminmanta, wawasninmanta, hermanosninmanta, hermanasninmanta, kikin kausayninmantapis,*+ manachayqa mana discipuloy kayta atinchu.+ 27  Sichus pipis mana ñakʼarina kʼaspin* aparisqa qhepayta jamunchu chayqa, mana discipuloy kayta atinchu.+ 28  Mayqennillaykichejpis wasita* ruwakuyta munan chayqa, ¿manachu ñaupajtaqa tiyaykukuspa qolqentaraj qhawarikun, wasinta tukuchananpaj kapunchus manachus chayta? 29  Cimientota churaspaña manachus tukuchayta atinman chayqa, tukuy rikojkuna asipayankuman: 30  ‘Kay runaqa wasita ruwayta qallarisqa, manataj tukuchayta atisqachu’, nispa. 31  Chayri pi reyllapis waj reywan maqanakoj rishaspa, ¿manachu ñaupajtaqa tiyaykukuspa yuyaychachikunraj, 10.000 soldadosllawan atipayta atenqachus manachus chayta, chay waj rey 20.000 soldadoswan jamushajtin? 32  Mana atipananpaj jina kaspaqa, chay ujnin rey karullapiraj kashajtin, runasta kachaspa parlachimunman mana maqanakuspalla allinyakapunankupaj. 33  Ajinallatataj pillapis qankunamanta tukuy kapuyninta mana saqejqa, manapuni discipuloy kayta atinchu.+ 34  ”Kacheqa sumajpuni, kachichus laqʼayapunman chayqa, ¿imaynatá watejmanta kachiman tukunmanri?+ 35  Manaña valenchu ni jallpʼapajpis ni wanupajpis, manachayqa wijchʼunallapajña. Pillapis ninriyojqa allinta uyarichun”.+

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “tʼantata mikhojqa”.
Chayri “almanmantapis”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Chayri “ñakʼarina posten”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “torreta”.