Lucas 3:1-38

  • Juan willayta qallarin (1, 2)

  • Juanqa bautismomanta willaran (3-20)

  • Jesús bautizachikun (21, 22)

  • Jesucristoj ñaupa tatasninpa sutisnin (23-38)

3  César Tiberio 15 watastaña rey jina kamachishajtin, Poncio Pilatoqa Judeapi kamachisharqa, Herodestaj*+ Galileapi kamachisharqa, Herodespa hermanon Filipotaj Itureapi, Traconitidepiwan kamachisharqa, Lisaniastaj Abilenepi kamachisharqa,  Anastaj kuraj sacerdote* kasharqa, Caifastaj+ kuraj kaj sacerdote.* Chaypacha Diosqa Zacariaspa wawan Juanman+ parlamorqa chʼinnejpi kashajtin.+  Jinapi Juanqa Jordanpa tukuy muyuynintinman rerqa, runasman ajinata willaspa: “Bautizakuychej, juchasniykichejmanta pesachikusqaykichej sutʼi kananpaj. Ajinamanta Diosqa juchasniykichejta perdonasonqachej”,+ nispa.  Chayta ruwarqa profeta Isaiaspa libronpi qhelqasqa kasqanman jina: “Pichá chʼinnejpi qhaparishan: ‘¡Jehová* Diospa ñanninta wakichiychej! Ñankunasninta cheqanyachiychej.+  Tukuynin wayqʼos juntʼachisqa kananku tiyan, tukuynin orqospis lomaspis pampachasqa, linkʼu linkʼu* ñankunataj cheqanyachisqa kanan tiyan, tʼoqo tʼoqo ñankunapis juntʼachisqa.  Tukuy runastaj rikonqanku Diospa salvacionninta’,*+ nispa”.  Juanqa paywan bautizachikoj jamojkunata kay jinata nej: “Katari uñas, ¿pitaj nisorqachej Diospa jamoj kʼajaj phiñakuyninmanta ayqenaykichejtari?+  Juchasniykichejmanta pesachikusqaykichejta ruwasqasniykichejwan sutʼita rikuchiychej. Amataj sonqoykichejpi niychejchu ‘tataykoqa Abrahán’ nispaqa. Sutʼita niykichej, Diosqa kay rumismantapis Abrahanpaj wawasta rikhurichiyta atin.  Chantapis hachaqa wakichisqaña kashan sachʼasta saphinmanta kʼutunanpaj. Chayrayku mana allinta poqoj sachʼaqa kʼutusqa kanqa, ninamantaj wijchʼuykusqa”,+ nispa. 10  Runastaj tapoj kanku: “Chanta, ¿imatá ruwanayku kashan?”, nispa. 11  Juantaj kutichej: “Iskay ropayojqa, ujninta mana ropayojman qopuchun, mikhunayoj kajpis, ajinallatataj ruwachun”,+ nispa. 12  Impuestota cobrajkunapis bautizachikoj jamuspa,+ Juanta taporqanku: “Yachachejníy, ¿imatá ruwanayku kashan?”, nispa. 13  Juantaj kuticherqa: “Impuestotaqa maychus kajllata cobraychej, ama kurajtaqa”,+ nispa. 14  Soldadospis tapullajtaj kanku: “Noqaykurí, ¿imatá ruwanayku kashan?”, nispa. Paytaj kutichej: “Ama a la fuerzalla wajpa qolqenta qhechuychejchu, nitaj pitapis llullakuspa tumpaychejchu,+ pagollaykichejwan* sonqo juntʼasqa kakuychej”, nispa. 15  Runasqa Cristota suyasharqanku, chayrayku Juanmanta sonqonkupi nisharqanku: “¿Manachu kay Juanqa Cristo?”,+ nispa. 16  Juantajrí tukuyman nerqa: “Noqaqa yakupi bautizaykichej, qhepayta jamojrí noqamanta aswan atiyniyoj, manataj jukʼutasninpa* watusnillantapis phaskaranaypaj jinachu kani.+ Payqa espíritu santowan, ninawantaj bautizasonqachej.+ 17  Jurkanqa makinpiña kashan trigota wayrachinanpaj. Chantá eranta* allinta llimphuchaytawan trigota pirwanman jallchʼanqa, pajatataj mana wañoj ninawan kanaykonqa”, nispa. 18  Chantá Juanqa paykunaman waj imasta yuyaychallarqataj, sumaj willaykunatapis willashallarqapuni. 19  Kamachej Herodestapis Juanqa kʼamej hermanonpa warmin Herodiasrayku, tukuy sajra imastawan ruwasqanrayku. 20  Chayrayku Herodesqa kay juchatawan yapaykukorqa, Juanta carcelman wisqʼacherqa.+ 21  Juanqa ashkha runasta bautizarqa, Jesustapis bautizallarqataj.+ Jesús Diosmanta mañakushajtin cielo kicharikorqa,+ 22  espíritu santotaj paloma jina rikhurispa paypa patanman uraykamorqa, cielomantataj Dios nimorqa: “Qanmin munasqa Waway kanki. Qantaqa allinpaj qhawayki”,+ nispa. 23  Jesusqa+ willarayta qallarishaspa, 30 watasniyoj jina karqa.+ Runas nisqankuman jinataj payqa karqa: Josejpa wawan,+Helijpa wawan, 24  Matatpa wawan,Levijpa wawan,Melquijpa wawan,Janaijpa wawan,Josejpa wawan, 25  Matatiaspa wawan,Amospa wawan,Nahumpa wawan,Eslijpa wawan,Nagaijpa wawan, 26  Maatpa wawan,Matatiaspa wawan,Semeinpa wawan,Josecpa wawan,Jodajpa wawan, 27  Joananpa wawan,Resajpa wawan,Zorobabelpa wawan,+Sealtielpa wawan,+Nerijpa wawan, 28  Melquijpa wawan,Adijpa wawan,Cosampa wawan,Elmadampa wawan,Erpa wawan, 29  Jesuspa wawan,Eliezerpa wawan,Jorimpa wawan,Matatpa wawan,Levijpa wawan, 30  Simeonpa wawan,Judaspa wawan,Josejpa wawan,Jonampa wawan,Eliaquimpa wawan, 31  Meleajpa wawan,Menajpa wawan,Matatajpa wawan,Natanpa wawan,+Davidpa wawan,+ 32  Jesejpa wawan,+Obedpa wawan,+Boazpa wawan,+Salmonpa wawan,+Nahsonpa wawan,+ 33  Aminadabpa wawan,Arnijpa wawan,Hezronpa wawan,Perezpa wawan,+Judajpa wawan,+ 34  Jacobpa wawan,+Isaacpa wawan,+Abrahanpa wawan,+Tarejpa wawan,+Nacorpa wawan,+ 35  Serugpa wawan,+Reujpa wawan,+Pelegpa wawan,+Eberpa wawan,+Selajpa wawan,+ 36  Cainanpa wawan,Arpaksadpa wawan,+Sempa wawan,+Noejpa wawan,+Lamecpa wawan,+ 37  Matusalenpa wawan,+Enocpa wawan,Jaredpa wawan,+Mahalaleelpa wawan,+Cainanpa wawan,+ 38  Enospa wawan,+Setpa wawan,+Adanpa wawan,+Diospa wawan.

Sutʼinchaykunasnin

Herodes nispaqa Herodes Antipasmanta parlashan. Glosariopi Herodes nisqata leeriy.
Glosariopi kuraj sacerdote nisqata leeriy.
Glosariopi kuraj kaj sacerdote nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Linkʼu linkʼu: waj lugarespi ninku wistʼu wistʼu, qʼenqo qʼenqo.
Chayri “imaynatachus Dios salvacionta qonanta”.
Chayri “japʼisqaykichej mikhunallawan”.
Chayri “abarcasninpa”.
Glosariopi era nisqata leeriy.